Wspomagana instalacja serwerowa agenta

Aby kontynuować wspomaganą instalację serwerową agenta, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1.W polu Host serwera wpisz nazwę hosta lub adres IP konsoli internetowej ESMC (taki sam jak serwera ESMC). Jeśli nie jest używany niestandardowy port, w polu Port konsoli internetowej pozostaw port domyślny, czyli 2223. W polach Nazwa użytkownika i Hasło wpisz poświadczenia konta konsoli internetowej.

important

WAŻNE

należy się upewnić, że host serwera odpowiada co najmniej jednej z wartości (najlepiej, aby to była wartość FQDN) zdefiniowanych w polu Host certyfikatu serwera. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony błąd „Odebrany certyfikat serwera nie jest prawidłowy”. Jedynym wyjątkiem jest symbol wieloznaczny (*) znajdujący się w polu Host certyfikatu serwera. Symbol ten oznacza, że można użyć dowolnego hosta serwera.

2.Po wyświetleniu monitu o zaakceptowanie certyfikatu kliknij opcję Tak.

3.Wybierz opcję Nie twórz komputera lub Wybierz niestandardową grupę statyczną. Kliknięcie opcji Wybierz niestandardową grupę statyczną umożliwi wybranie pozycji z listy grup statycznych istniejących na serwerze ESMC. Komputer zostanie dodany do wybranej grupy.

4.Określ folder docelowy dla agenta ESET Management (zalecamy użycie domyślnej lokalizacji), kliknij przycisk Dalej i następnie przycisk Zainstaluj.