Instalacja agenta — system macOS

Poniższe kroki dotyczą przeprowadzania lokalnej instalacji Agenta.

1.Sprawdź, czy spełnione są wszystkie wymagania wstępne:

Serwer ESMC i konsola internetowa ESMC zainstalowane na komputerze pełniącym rolę serwera.

Certyfikat agenta utworzony i przygotowany na dysku lokalnym.

Urząd certyfikacji przygotowany na dysku lokalnym (wymagane tylko w przypadku certyfikatów niepodpisanych).

note

Uwaga

W przypadku wystąpienia problemów podczas zdalnego wdrażania agenta ESET Management (zadanie serwera Wdrażanie agenta kończy się niepowodzeniem) zapoznaj się z artykułem dotyczącym rozwiązywania problemów z wdrażaniem agenta.

2.Pobierz plik instalacyjny (autonomiczny instalator agenta .dmg) z witryny pobierania firmy ESET lub uzyskaj go od administratora systemu.

3.Kliknij dwukrotnie plik Agent-MacOSX-x86_64.dmg, a następnie rozpocznij instalację, klikając dwukrotnie plik .pkg.

4.Kontynuuj instalację. Gdy zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie danych połączenia z serwerem, wprowadź poniższe informacje:

Nazwa hosta serwera: nazwa hosta lub adres IP serwera ESMC

Port serwera: port na potrzeby komunikacji między agentem a serwerem — domyślnie jest to 2222.

Użyj serwera proxy: kliknij, aby komunikacja między agentem a serwerem odbywała się za pośrednictwem serwera proxy HTTP.

note

Uwaga

To ustawienie serwera proxy jest używane wyłącznie w celu replikacji między agentem ESET Management a serwerem ESMC, a nie do buforowania aktualizacji.

Nazwa hosta serwera proxy: nazwa hosta lub adres IP komputera z serwerem proxy HTTP.

Port serwera: wartość domyślna to 3128.

Nazwa użytkownika, hasło: należy wprowadzić poświadczenia powiązane z serwerem proxy, jeśli korzysta on z funkcji uwierzytelniania.

Ustawienia serwera proxy można zmienić na późniejszym etapie w polityce. Serwer proxy musi być zainstalowany przed konfiguracją połączenia między agentem a serwerem za pośrednictwem serwera proxy.

5.Wybierz pozycję Certyfikat równorzędny i podaj hasło dla certyfikatu. Opcjonalnie możesz dodać urząd certyfikacji.

important

WAŻNE

Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny podczas inicjowania agenta.

6.Sprawdź miejsce instalacji i kliknij opcję Zainstaluj. Agent zostanie zainstalowany na komputerze.

7.Plik dziennika agenta ESET Management można znaleźć w tych lokalizacjach:

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

important

WAŻNE

Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESMC nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESMC i wymagające uwierzytelniania nie będzie działać.

Jeśli port domyślny używany dla konsoli internetowej lub agenta zostanie zmieniony, może być konieczna korekta ustawień zapory. W przeciwnym razie instalacja może się nie powieść.