Inštalácia a konfigurácia MySQL Servera

Inštalácia

Uistite sa, že máte nainštalovanú podporovanú verziu MySQL servera a ODBC Connector.

1.Stiahnite si MySQL 8 inštalátor pre Windows z webovej stránky https://dev.mysql.com/downloads/installer/ a spustite ho.

2.Počas inštalácie vyberte možnosť Custom > MySQL Server a ODBC Connector. Uistite sa, že ODBC Connector má bitovosť zhodnú s nainštalovaným MySQL Serverom (x86 or x64).

mysql_component

3.Dokončite inštaláciu MySQL Servera.

Konfigurácia

1.Otvorte nasledujúci súbor v textovom editore:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini

2.V súbore my.ini nájdite sekciu [mysqld] a pridajte do nej nasledujúce riadky:

max_allowed_packet=33M

Pre MySQL 8 musíte nastaviť nasledujúcu premennú:

olog_bin_trust_function_creators=1

oMôžete tiež vypnúť binárne zapisovanie do protokolu: log_bin=0

Pre MySQL 5.6.20 a 5.6.21 (verziu svojho MySQL môžete zistiť pomocou mysql --version):

oinnodb_log_file_size musí byť nastavené minimálne na 200 MB (napr. innodb_log_file_size=200M), avšak nie viac ako 3000 MB.

Pre MySQL 5.6.22 a novšie verzie:

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group musí byť nastavené aspoň na 200 MB (znak * predstavuje násobenie, súčin dvoch parametrov musí byť väčší ako 200 MB. Minimálna hodnota pre innodb_log_files_in_group je 2, pričom maximálna hodnota je 100 – musí byť použité celé číslo).
Napríklad:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

3.Uložte a zatvorte súbor my.ini.

4.Otvorte príkazový riadok a zadajte nasledujúce príkazy pre reštart MySQL servera a aplikovanie nastavení (názov procesu závisí od verzie MySQL: 8.0 = mysql80 atď.):

net stop mysql80

net start mysql80

5.Uistite sa, že inštalácia prebehla úspešne a služba je spustená pomocou zadania nasledujúceho príkazu do príkazového riadka:

sc query mysql80