Inštalácia a konfigurácia MySQL

Inštalácia

Uistite sa, že máte nainštalovanú podporovanú verziu MySQL servera a ODBC Connector.
Ak ste už nainštalovali a nakonfigurovali MySQL, pokračujte na nastavenia.

1.Pred inštaláciou databázy na systéme Linux pridajte MySQL repozitár:

Debian, Ubuntu

pridanie MySQL APT repozitára

CentOS, Red Hat, Fedora

pridanie MySQL Yum repozitára

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

pridanie MySQL SLES repozitára

Po pridaní MySQL repozitára aktualizujte cache lokálneho repozitára (napr. na Debiane spustite sudo apt-get update) a môžete pokračovať v inštalácii MySQL.

2.Postup inštalácie MySQL sa odvíja od distribúcie a verzie systému Linux:

Linux distribúcia:

MySQL Príkaz inštalácie servera:

MySQL Pokročilá inštalácia servera:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install mysql-server

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-apt-repo.html

CentOS, Red Hat, Fedora

sudo yum install mysql-server

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-yum-repo.html

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper install mysql-community-server

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-sles-repo.html

Manuálna inštalácia – stiahnite a nainštalujte MySQL Community Server Edition z nasledujúceho odkazu: https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

 

Konfigurácia

1.Spustite nasledujúci príkaz pre otvorenie my.cnf (my.ini na systéme Windows) súboru v textovom editore:

sudo nano /etc/mysql/my.cnf

Ak ste požadovaný súbor nenašli, skúste umiestnenie /etc/my.cnf alebo /etc/my.cnf.d/community-mysql-server.cnf

2.V sekcii [mysqld] súboru my.cnf nájdite nasledujúcu konfiguráciu a zmeňte hodnoty Ak sa v súbore parametre nenachádzajú, pridajte ich do sekcie [mysqld]:

max_allowed_packet=33M

Pre MySQL 8 na systéme Linux musíte nastaviť nasledujúcu premennú:

olog_bin_trust_function_creators=1

oMôžete tiež vypnúť binárne zapisovanie do protokolu: log_bin=0

Pre MySQL 5.6.20 a 5.6.21 (verziu svojho MySQL môžete zistiť pomocou mysql --version):

oinnodb_log_file_size musí byť nastavené minimálne na 200 MB (napr. innodb_log_file_size=200M), avšak nie viac ako 3000 MB.

Pre MySQL 5.6.22 a novšie verzie:

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group musí byť nastavené aspoň na 200 MB (znak * predstavuje násobenie, súčin dvoch parametrov musí byť väčší ako 200 MB. Minimálna hodnota pre innodb_log_files_in_group je 2, pričom maximálna hodnota je 100 – musí byť použité celé číslo).
Napríklad:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

3.Uložte a zatvorte súbor a zadajte nasledujúci príkaz pre reštartovanie MySQL servera a aplikovanie nastavení (v niektorých prípadoch bude názov služby mysqld):

sudo service mysql restart

4.Spustite nasledujúci príkaz pre nastavenie MySQL vrátane oprávnení a hesla (tento krok je voliteľný a nemusí fungovať pre niektoré distribúcie systému Linux):

/usr/bin/mysql_secure_installation

5.Pomocou nasledujúceho príkazu skontrolujte, či je MySQL server spustený:

sudo netstat -tap | grep mysql

Ak je MySQL server spustený, zobrazí sa nasledujúci riadok. Berte, prosím, na vedomie, že identifikátor procesu – PID (7668 v príklade nižšie) bude odlišný:

tcp   0   0 localhost:mysql    *:*         LISTEN    7668/mysqld