Inštalácia ESMC Servera

All-in-one inštalátor nástroja ESMC je dostupný len pre operačné systémy Windows. Tento inštalátor vám umožňuje nainštalovať všetky súčasti nástroja ESMC prostredníctvom sprievodcu.

1.Spustite inštalačný balík a na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo Ďalej. Predtým, ako budete pokračovať, môžete v prípade potreby zmeniť nastavenie jazyka v roletovom menu Jazyk.

welcome

2.Zvoľte možnosť Nainštalovať ESET Security Management Server a kliknite na Ďalej.

package_installation_select

3.Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastnite sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

4.Po odsúhlasení Licenčnej dohody s koncovým používateľom kliknite na Ďalej. Vyberte požadované súčasti nástroja ESMC a kliknite na Inštalovať.

Microsoft SQL Server Express:

Ak už máte nainštalovanú inú verziu Microsoft SQL servera alebo MySQL, alebo plánujete pripojenie na iný SQL server, zrušte označenie možnosti Microsoft SQL Server Express.

Neodporúčame inštalovať SQL Server na doménový radič (napríklad ak používate Windows SBS/Essentials). Odporúčame nainštalovať ESET Security Management Center na iný server alebo neoznačiť komponent SQL Server Express počas inštalácie (toto vyžaduje existujúci SQL alebo MySQL Server pre spustenie ESMC databázy).

 

validation-status-icon-warning Dôležité:

Možnosť Apache HTTP Proxy je určená len pre menšie alebo centralizované siete bez klientov, ktorí sa často pohybujú mimo siete. Ak je táto možnosť označená, klienty budú predvolene nastavené tak, aby prepájali komunikáciu s ESET prostredníctvom služby proxy spustenej na rovnakom počítači ako ESMC Server. Toto spojenie nebude fungovať, ak medzi klientmi a ESMC Serverom nie je priama sieťová viditeľnosť.

Pre viac informácií si prečítajte kapitoly o Apache HTTP Proxy a o rozdieloch medzi Apache HTTP Proxy, nástrojom Mirror Tool a priamym pripojením na internet.

package_installation_components

Označte možnosť Apache HTTP Proxy pre inštaláciu Apache HTTP Proxy a pre vytvorenie a aplikovanie politík (pod názvom Využitie HTTP proxy a s aplikovaním na skupinu Všetko) pre nasledujúce produkty:

oESET Endpoint pre Windows

oESET Endpoint pre macOS (OS X) a Linux

oESET Management Agent

oESET File Security pre Windows Server (V6+)

oESET Shared Local Cache

Vytvorená politika aktivuje HTTP Proxy pre príslušné produkty. Ako hostiteľ proxy sa nastaví lokálna IP adresa ESMC Servera a port 3128. Autentifikácia nebude aktívna. V prípade potreby môžete tieto nastavenia skopírovať do iných politík a použiť ich pre ďalšie produkty.

Používanie HTTP Proxy môže zredukovať množstvo dát stiahnutých z internetu a zvýšiť rýchlosť sťahovania aktualizácií. Odporúčame označiť možnosť Apache HTTP Proxy, ak plánujete prostredníctvom nástroja ESMC spravovať viac ako 37 počítačov. Ak chcete, môžete Apache HTTP Proxy nainštalovať aj neskôr.

5.Ak sú počas overovania systémových požiadaviek zistené chyby, je potrebné ich náležite vyriešiť. Uistite sa, že váš systém spĺňa všetky prerekvizity.

.NET v3.5 nie je nainštalovaný/.NET v2.0 SP2 nie je nainštalovanýnainštalujte .NET Framework.

 
package_missing_system_requirements

Java nebola nájdená.

java_missing

Bola nájdená Oracle Java (s rovnakou bitovosťou ako ESMC all-in-one inštalátor).

java_detected

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak máte vo svojom systéme nainštalované viaceré Java verzie, odporúčame vám odinštalovať staršie verzie a ponechať iba najnovšiu verziu.

Uistite sa, že Java, ESMC a Apache Tomcat majú rovnakú bitovosť (32-bit alebo 64-bit).

validation-status-icon-error Upozornenie:

Verejné aktualizácie pre Oracle JAVA SE 8 vydané po januári 2019 nebudú dostupné na obchodné, komerčné alebo produkčné účely bez komerčnej licencie. Ak sa rozhodnete nezakúpiť si JAVA SE licenciu, môžete prejsť na zdarma dostupnú alternatívu – presný postup nájdete na tomto odkaze.

a)Ak chcete vybrať už nainštalovanú Javu, kliknite na možnosť Vyberte typ inštalácie Javy, potom vyberte priečinok, kde je Java nainštalovaná (s podadresárom bin), a kliknite na OK. Inštalátor vás upozorní v prípade zadania neplatnej cesty.

b)Kliknite na Inštalovať pre pokračovanie alebo na možnosť Zmeniť pre zmenu cesty inštalácie Javy.

details_hoverPoznámka:

Ak nemáte na disku dostatok miesta pre inštaláciu ESMC, môže sa zobraziť nasledujúce oznámenie:

validation-status-icon-error Na disku je voľných len 32 MB.

Pre inštaláciu ESMC musí byť na disku aspoň 5000 MB voľného miesta.

6.Keď skončí overovanie systémových požiadaviek a vaše prostredie všetky tieto požiadavky spĺňa, začne sa inštalácia.

details_hoverPoznámka:

Ak práve prebieha inštalácia, sprievodca inštaláciou nástroja ESMC nereaguje a nie je možné ho ovládať.

package_installation_progress

7.Zadajte platný Licenčný kľúč (je súčasťou e-mailu o kúpe produktu, ktorý ste dostali od spoločnosti ESET) a kliknite na Ďalej. Ak používate staršie licenčné údaje (používateľské meno a heslo), prekonvertujte tieto údaje na licenčný kľúč. Môžete tiež zvoliť možnosť Aktivovať neskôr. Ak zvolíte možnosť Aktivovať neskôr, prečítajte si kapitolu Aktivácia pre ďalšie inštrukcie.

package_installation_activation

8.Ak ste si v kroku 4 zvolili inštaláciu Microsoft SQL Server Express, bude vykonaná kontrola pripojenia databázy – prejdite na krok č. 9 (Používateľ Web Console a pripojenie k serveru). Ak už databázový server máte, v ďalšom kroku budete vyzvaný zadať údaje potrebné na pripojenie k tomuto serveru.

9.Ak používate existujúci SQL Server alebo MySQL, zadajte nastavenia pripojenia. Zadajte Názov databázy, Názov hostiteľa, číslo Portu (tieto informácie môžete nájsť v nástroji Microsoft SQL Server Configuration Manager) a údaje Účtu databázy (Prihlasovacie meno a Heslo) do príslušných polí a kliknite na Ďalej. Následne bude overený prístup k databáze. Ak už máte ESMC databázu (z predošlej inštalácie ERA 6) na svojom databázovom serveri, databáza bude nájdená. Môžete zvoliť možnosť Použiť existujúcu databázu a aplikovať aktualizáciu alebo možnosť Odstrániť existujúcu databázu a nainštalovať novú verziu.

Použiť inštanciu s názvom – ak používate MS SQL databázu, môžete označiť možnosť Použiť inštanciu s názvom. Následne budete môcť použiť vlastnú inštanciu databázy zadaním názvu hostiteľa v tvare HOSTNAME\DB_INSTANCE, napríklad: 192.168.0.10\ESMC7SQL. Pre klastrovú databázu použite len názov klastra. Ak je zvolená táto možnosť, nebude možné zmeniť port, ktorý bude použitý – systém použije porty predvolené spoločnosťou Microsoft.

details_hoverPoznámka:

Ak zvolíte možnosť Použiť inštanciu s názvom, ESMC Server môžete pripojiť aj k MS SQL databáze, ktorá je nainštalovaná na Failover klastri. Do poľa Názov hostiteľa zadajte názov klastra.

details_hoverPoznámka:

Existujú dve možnosti zadania údajov Účtu databázy. Môžete použiť vyhradený používateľský účet databázy, ktorý bude mať prístup len do ESMC databázy, prípadne SA účet (MS SQL) alebo root účet (MySQL). Keď sa rozhodnete, že chcete použiť vyhradený používateľský účet, musí byť tento účet vytvorený s určitými právami. Bližšie informácie nájdete v časti Vyhradený používateľský účet databázy. Ak neplánujete použiť vyhradený používateľský účet, zadajte účet správcu (SA alebo root).

package_installation_db_connection

Ak ste v predchádzajúcom okne zadali SA účet alebo root účet, kliknite na Áno pre pokračovanie v používaní účtu SA/root ako používateľ databázy pre ESET Security Management Center.

package_installation_db_user_root

Ak kliknete na Nie, musíte vybrať možnosť Vytvoriť nového používateľa alebo Použiť existujúceho používateľa (ak máte vyhradený používateľský účet databázy, ako sa spomína tu).

package_installation_db_user_create_use

10. Budete vyzvaný na zadanie hesla účtu správcu Web Console. Toto heslo je dôležité, pretože ho budete používať na prihlásenie do ESMC Web Console. Kliknite na Next.

package_installation_webconsole

11. Tieto polia môžete nechať nevyplnené, prípadne môžete vyplniť podnikové údaje, ktoré sa zobrazia v podrobnostiach certifikátov ESET Management Agenta a ESMC Servera. Ak sa rozhodnete zadať heslo do poľa Heslo autority, uistite sa, že si ho zapamätáte. Kliknite na Ďalej.

package_installation_certificate

12. Zobrazia sa informácie o priebehu inštalácie.

package_installation_progress_2

13. Ak ste zvolili inštaláciu nástroja Rogue Detection Sensor, zobrazia sa inštalačné okná pre WinPcap ovládač. Uistite sa, že je označená možnosť Automatically start the WinPcap driver at boot time.

14. Po ukončení inštalácie sa zobrazí správa „Inštalácia ESET Security Management Center Server bola úspešná.“ spolu s URL adresou ESMC Web Console. Kliknite na URL adresu pre otvorenie Web Console alebo kliknite na Dokončiť.

package_installation_successful

V prípade neúspešnej inštalácie:

Skontrolujte súbory protokolu inštalácie inštalačného balíka all-in-one. Protokoly sa nachádzajú v tom istom adresári ako all-in-one inštalátor, napr.:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

Ďalšie pokyny pre vyriešenie vášho problému nájdete v časti Riešenie problémov.