Offline repozitár

Od vydania ERA vo verzii 6.5 môže byť nástroj Mirror Tool použitý aj na vytvorenie offline repozitára (na systéme Windows). Toto je zvyčajne potrebné v prípade uzavretých počítačových sietí alebo sietí s obmedzeným prístupom na internet. Nástroj Mirror Tool môže byť použitý na vytvorenie kópie ESET repozitára v lokálnom priečinku. Tento klonovaný repozitár môže byť neskôr presunutý (napr. na externý disk) do umiestnenia v uzavretej sieti. Repozitár si môžete skopírovať na bezpečné miesto na lokálnej sieti a sprístupniť ho pomocou HTTP servera.

Aktualizácia offline repozitára je možná použitím toho istého príkazu (vrátane parametrov), ktorý slúži na jeho vytvorenie. Budú použité predošlé dáta z dočasného adresára a stiahnuté budú len zastarené súbory.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Je potrebné mať na pamäti, že veľkosť repozitára rastie a rovnako veľký bude aj dočasný adresár. Pred tým, než začnete s vytváraním repozitára, sa preto uistite, že máte na disku aspoň 600 GB voľného miesta.

Príklad postupu na systéme Windows

Časť I: Vytvorenie kópie repozitára

1.Stiahnite si nástroj Mirror Tool.

2.Extrahujte Mirror Tool zo stiahnutého .zip súboru.

3.Pripravte (vytvorte) priečinky pre:

dočasné súbory,

finálny repozitár.

4.Otvorte príkazový riadok a zmeňte adresár na priečinok, kde máte extrahovaný nástroj Mirror Tool (príkaz cd).

5.Spustite nasledujúci príkaz (zmeňte dočasný a výstupný adresár repozitára na priečinky z kroku č. 3):

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary ^
--outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Po skopírovaní repozitára do priečinka outputRepositoryDirectory presuňte daný priečinok vrátane jeho obsahu na iné zariadenie, ktoré nemá prístup na internet a ktoré bude poskytovať offline repozitár.

Časť II: Nastavenie HTTP servera

7.V tejto časti je potrebný HTTP server bežiaci na zariadení v uzavretej sieti. Môžete použiť nasledujúce možnosti:

Apache HTTP Proxy z webovej stránky spoločnosti ESET,

iný HTTP server.

8.Otvorte apachehttp.zip a extrahujte súbory do C:\Program Files\Apache HTTP Proxy.

9.Otvorte príkazový riadok ako správca a zmeňte adresár na C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin (príkazcd).

10.Spustite nasledujúci príkaz:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

11.Pomocou textového editora otvorte súbor C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf a pridajte na koniec súboru nasledujúce riadky:

Listen 80
ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

12. Spustite službu ApacheHttpProxy pomocou nasledujúceho príkazu:

sc start ApacheHttpProxy

13. Overte, či je služba spustená otvorením adresy http://YourIPaddress:80/index.html vo vašom webovom prehliadači (nahraďte YourIPaddress IP adresou vášho počítača).

 

Časť III: Spustenie offline repozitára

14. Vytvorte nový priečinok pre offline repozitár, napríklad C:\Repository.

15. V súbore httpd.conf nahraďte riadky

DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">

adresou priečinka repozitára tak, ako je uvedené nižšie:

DocumentRoot "C:\Repository"
<Directory "C:\Repository">

16. Skopírujte stiahnutý repozitár do C:\Repository .

17. Reštartujte službu ApacheHttpProxy pomocou nasledujúceho príkazu:

sc restart ApacheHttpProxy

18. Teraz je váš offline repozitár dostupný na adrese http://YourIPaddress (napr. http://10.1.1.10).

19. Nastavte novú adresu repozitára:

a.V prípade ESMC Servera otvorte ESMC Web Console a kliknite na Viac > Nastavenia servera.

b.V prípade ESET Management Agentov kliknite na Politiky.