Failover klaster

Nižšie nájdete podrobný postup pre inštaláciu nástroja ESET Security Management Center na Failover klaster (klaster zabezpečený proti zlyhaniu).

details_hoverPoznámka:

Ďalšie informácie o inštalácii ESMC Servera v klastrovom prostredí nájdete v tomto článku databázy znalostí.

1.Vytvorte Failover klaster so zdieľaným diskom:

a.Vytvorenie Failover klastra na operačnom systéme Windows Server 2016 a 2019

b.Vytvorenie Failover klastra na operačnom systéme Windows Server 2012 a 2012 R2

c.Vytvorenie Failover klastra na operačnom systéme Windows Server 2008 R2

2. V sprievodcovi klastrom zadajte (vytvorte) požadovaný názov hostiteľa a IP adresu.

3.Pripojte zdieľaný disk k uzlu node1 a nainštalujte naň ESMC Server pomocou samostatného inštalátora. Uistite sa, že je počas inštalácie zvolená možnosť Toto je inštalácia na klaster a ako úložisko pre dáta aplikácie vyberte daný zdieľaný disk. Vytvorte názov hostiteľa a zadajte ho pre certifikát ESMC Servera vedľa predvyplnených názvov hostiteľov. Tento názov hostiteľa si zapamätajte a použite ho v kroku č. 6 pri vytváraní roly pre ESMC Server v Správcovi klastrov.

4.Zastavte službu ESMC Server na uzle node1, pripojte zdieľaný disk k uzlu node2 a nainštalujte naň ESMC Server pomocou samostatného inštalátora. Opäť sa uistite, že je počas inštalácie zvolená možnosť Toto je inštalácia na klaster. Zvoľte zdieľaný disk ako úložisko pre dáta aplikácie. Údaje pre pripojenie do databázy a certifikáty ponechajte nezmenené, keďže už boli nastavené počas inštalácie komponentu ESMC Server na uzol node1.

5.Váš firewall nastavte tak, aby povoľoval prichádzajúcu komunikáciu cez všetky porty používané službou ESMC Server.

6.V Správcovi klastrov vytvorte a spustite rolu (Configure Role > Select Role > Generic service ...) pre službu ESMC Server. Zo zoznamu dostupných služieb vyberte službu ESET Security Management Center Server. Je veľmi dôležité, aby bol pre danú rolu použitý rovnaký názov hostiteľa, aký bol použitý v kroku č. 3 pre certifikát servera.

details_hoverPoznámka:

Pojem Rola sa používa iba v prostredí systému Windows Server 2012 a novších. Na systéme Windows Server 2008 R2 sa používa výraz Služby a aplikácie.

7.Nainštalujte ESET Management Agenta na všetky uzly prostredníctvom samostatného inštalátora. V častiach Konfigurácia agenta a Pripojenie na ESET Security Management Center Server použite hosťovský názov, ktorý ste použili v kroku č. 6. Dáta agenta uložte na lokálny uzol (nie na zdieľaný disk).

8.Webový server (Apache Tomcat) nie je podporovaný na klastri, čo znamená, že musí byť nainštalovaný na disk, ktorý nie je klastrový, alebo na iné zariadenie:

a)Web Console je možné jednoducho nainštalovať na samostatný počítač a nakonfigurovať pre pripojenie na klastrovú rolu vytvorenú pre službu ESMC Server.

b)Po nainštalovaní Web Console nájdete konfiguračný súbor v nasledujúcej lokalite:C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ priečinok Tomcat ]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties

c)Súbor otvorte pomocou Poznámkového bloku alebo v akomkoľvek inom textovom editore. V riadku server_address=localhost nahraďte „localhost“ IP adresou alebo názvom hostiteľa klastrovej roly vytvorenej pre službu ESMC Server.