Inštalácia servera – Linux

Inštalácia komponentu ESMC Server na operačnom systéme Linux prebieha pomocou terminálu. Môžete si pripraviť inštalačný skript a spustiť ho s oprávneniami sudo. Predtým, ako začnete s inštaláciou, sa uistite, že boli splnené všetky prerekvizity. Inštalácia vás vyzve, aby ste sa zapojili do programu zlepšovania produktov. Stlačte kláves Y, ak súhlasíte s odosielaním správ o zlyhaní a telemetrických údajov do spoločnosti ESET alebo stlačte kláves N, ak si neželáte odosielať tieto informácie.

details_hoverPoznámka:

Ak chcete nainštalovať ESMC Server na SUSE Linux Enterprise Server (SLES), riaďte sa pokynmi v tomto článku databázy znalostí.

Príklad inštalačného skriptu:
(Nové riadky musia byť oddelené "\" pre kopírovanie celého skriptu do terminálu.)

sudo ./server-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--db-driver=MySQL \
--db-hostname=127.0.0.1 \
--db-port=3306 \
--db-admin-username=root \
--db-admin-password=Admin123 \
--server-root-password=Admin123 \
--db-user-username=root \
--db-user-password=Admin123 \
--cert-hostname="10.1.179.46;Ubuntu64-bb;Ubuntu64-bb.BB.LOCAL"

ESMC Server a služba eraserver budú nainštalované do nasledujúceho umiestnenia:

/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

Môžete zmeniť nasledujúce atribúty:

Atribút

Popis

Vyžaduje sa

--uninstall

Odinštaluje produkt.

-

--keep-database

Počas odinštalovania bude databáza zachovaná.

-

--locale

Lokálny identifikátor (LCID) nainštalovaného servera (štandardne je to en_US). Viac informácií nájdete v časti podporované jazyky.

Poznámka:Jazyk môžete nastaviť pre každú reláciu ESMC Web Console.

Áno

--skip-license

Používateľovi sa počas inštalácie nezobrazí výzva na potvrdenie súhlasu s licenčnou dohodou.

-

--skip-cert

Inštalátor preskočí generovanie certifikátu (použite s parametrom --server-cert-path).

-

--license-key

Licenčný kľúč ESET. Môže byť zadaný neskôr.

-

--product-guid

Globálny unikátny identifikátor produktu (GUID). Ak nie je zadefinovaný, bude vygenerovaný.

-

--server-port

ESET Security Management Center (ESMC) Server port (štandardne je to 2222).

-

--console-port

ESET Security Management Center Web Console port (štandardne je to 2223).

-

--server-root-password

Heslo do Web Console pre používateľský účet „Administrator“; minimálna dĺžka 8 znakov.

Áno

--db-type

Typ databázy, ktorý bude použitý (možné hodnoty: "MySQL Server", "MS SQL Server"). MS SQL Server na systéme Linux nie je podporovaný. Môžete však pripojiť ESMC Server na systéme Linux k MS SQL Serveru na systéme Windows.

-

--db-driver

ODBC ovládač pre pripojenie do databázy (príkaz odbcinst -q -d zobrazí zoznam dostupných ovládačov, z ktorých použite jeden, napr.: --db-driver=MySQL).

Áno

--db-hostname

Názov alebo IP adresa databázového servera. Inštancia databázy s názvom nie je podporovaná.

Áno

--db-port

Port databázového servera (štandardne je to 3306).

Áno

--db-name

Názov databázy ESMC Servera (štandardne je to era_db).

-

--db-admin-username

Používateľské meno správcu databázy (používané pri inštalácii pre vytvorenie a zmeny databázy). Tento parameter môžete vynechať, ak už je vytvorený používateľ databázy, ktorý je definovaný atribútmi --db-user-username a --db-user-password

Áno

--db-admin-password

Heslo správcu databázy. Tento parameter môžete vynechať, ak už je vytvorený používateľ databázy, ktorý je definovaný atribútmi --db-user-username a --db-user-password

Áno

--db-user-username

Meno používateľa databázy ESMC Servera (používané ESMC Serverom na pripojenie do databázy); nemalo by mať viac ako 16 znakov.

Áno

--db-user-password

Heslo používateľa databázy ESMC Servera.

Áno

--cert-hostname

Obsahuje všetky možné mená a/alebo IP adresy počítača, na ktorom bude nainštalovaný ESMC Server. Musí byť zhodný s názvom servera zadaným v certifikáte agenta, ktorý sa pripája na server.

Áno

--server-cert-path

Cesta k partnerskému certifikátu servera (použite túto možnosť, ak ste zadali aj parameter --skip-cert).

-

--server-cert-password

Heslo partnerského certifikátu servera.

-

--agent-cert-password

Heslo partnerského certifikátu agenta.

-

--cert-auth-password

Heslo certifikačnej autority.

-

--cert-auth-path

Cesta k súboru certifikačnej autority servera.

-

--cert-auth-common-name

Bežný názov certifikačnej autority (v úvodzovkách "").

-

--cert-organizational-unit

-

-

--cert-organization

-

-

--cert-locality

-

-

--cert-state

-

-

--cert-country

-

-

--cert-validity

Platnosť certifikátu v dňoch alebo rokoch (udáva ju argument --cert-validity-unit).

-

--cert-validity-unit

Časové jednotky platnosti certifikátu; roky – „Years“ alebo dni – „Days“ (štandardná hodnota je Years).

-

--ad-server

Active Directory server.

-

--ad-user-name

Meno používateľa s oprávneniami na prehľadávanie siete AD.

-

--ad-user-password

Active Directory heslo.

-

--ad-cdn-include

Strom Active Directory, ktorý bude synchronizovaný; pre synchronizáciu celého stromu použite prázdne úvodzovky "".

-

--enable-imp-program

Aktivácia programu zlepšovania produktov.

 

--disable-imp-program

Deaktivácia programu zlepšovania produktov.

 

Protokol inštalácie

Protokol inštalácie je užitočný pri riešení problémov a nachádza sa v súboroch protokolu.

Po inštalácii skontrolujte, či je služba ESMC Server spustená pomocou nasledujúceho príkazu:

service eraserver status

component_server_status_linux