Instalowanie serwera ESMC

Instalator kompleksowy ESMC jest dostępny tylko dla systemów operacyjnych Windows. Umożliwia on zainstalowanie wszystkich komponentów programu ESMC przy użyciu Kreatora instalacji ESMC.

1.Otwórz pakiet instalacyjny i kliknij opcję Dalej na ekranie powitalnym. W razie potrzeby przed kontynuowaniem zmień ustawienia języka w menu rozwijanym Język.

welcome

2.Wybierz opcję Zainstaluj serwer ESET Security Management i kliknij opcję Dalej.

package_installation_select

3.Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych firmie ESET, możesz usunąć zaznaczenie pola wyboru Weź udział w programie ulepszania produktu. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru dane telemetryczne i raporty o awariach będą przesyłane firmie ESET.

4.Po zaakceptowaniu umowy EULA kliknij przycisk Dalej. Wybierz odpowiednie komponenty do zainstalowania i kliknij pozycję Zainstaluj.

MICROSOFT SQL SERVER EXPRESS:

Jeśli są już zainstalowane inne wersje programu Microsoft SQL Server lub MySQL albo planowane jest połączenie z innym serwerem SQL, należy usunąć zaznaczenie tego komponentu.

Programu Microsoft SQL Server Express nie będzie można zainstalować na kontrolerze domeny (np. w przypadku korzystania z systemu Windows SBS/Essentials). Zalecamy zainstalowanie programu ESET Security Management Center na innym serwerze albo użycie programu Microsoft SQL Server lub MySQL Server do obsługi bazy danych ESMC. Więcej informacji.

 

validation-status-icon-warning WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWERA PROXY APACHE HTTP

opcja serwera proxy Apache HTTP jest przeznaczona tylko dla mniejszych lub scentralizowanych sieci bez klientów mobilnych. W przypadku wybrania tej opcji klienty są skonfigurowane domyślnie tak, aby komunikacja z serwerem ESET odbywała się tunelowo przez serwer proxy zainstalowany na tym samym komputerze co serwer ESMC. Połączenie to nie zadziała, jeśli nie ma bezpośredniej widoczności w sieci między klientami a serwerem ESMC.

Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Co to jest serwer proxy Apache HTTP? oraz Różnice pomiędzy serwerem proxy Apache HTTP, narzędziem Mirror Tool a połączeniem bezpośrednim.

package_installation_components

Wybierz opcję Serwer proxy Apache HTTP, aby zainstalować serwer proxy Apache HTTP oraz utworzyć i zastosować polityki (o nazwie Wykorzystanie serwera proxy apache HTTP, przypisane do grupy Wszystkie) na potrzeby następujących produktów:

oESET Endpoint for Windows,

oESET Endpoint for macOS (OS X) and Linux,

oESET Management Agent,

oESET File Security for Windows Server (V6+),

oESET Shared Local Cache.

Polityka ta włącza serwer proxy HTTP w wymienionych produktach. Host serwera proxy ma ten sam adres IP co lokalny adres IP serwera ESMC i korzysta z portu 3128. Funkcja uwierzytelniania jest wyłączona. W przypadku konieczności skonfigurowania innych produktów można skopiować powyższe ustawienia do innej polityki.

Korzystanie z serwera proxy Apache HTTP pozwala znacząco obniżyć wykorzystanie przepustowości na potrzeby pobierania danych z Internetu oraz przyspieszyć pobieranie aktualizacji produktów. Zalecamy zaznaczenie pola wyboru Serwer proxy Apache HTTP, jeśli serwer ESMC ma służyć do zarządzania więcej niż 37 komputerami. W razie potrzeby można zainstalować serwer proxy Apache HTTP w późniejszym czasie.

 

4.Jeśli podczas sprawdzania wymagań wstępnych wystąpią błędy, rozwiąż je. Sprawdź, czy system spełnia wszystkie wymagania wstępne.

package_missing_system_requirements

Jeśli w systemie nie ma wystarczającej ilości miejsca na instalację programu ESMC, może zostać wyświetlone następujące powiadomienie:

validation-status-icon-error Na dysku systemowym dostępnych jest tylko 32 MB wolnego miejsca.

Do zainstalowania programu ESMC niezbędne jest co najmniej 5.000 MB wolnego miejsca na dysku.

5.Jeśli po ukończeniu sprawdzania wymagań wstępnych okaże się, że środowisko spełnia wszystkie wymagania, rozpocznie się instalacja.

icon_details_hoverUWAGA

Podczas trwania instalacji Kreator instalacji ESMC nie będzie odpowiadać.

package_installation_progress

6.Wprowadź prawidłowy Klucz licencyjny (jest dołączony do wiadomości e-mail od firmy ESET z informacjami o nowym zakupie), a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli korzystasz z poświadczeń licencyjnych starszej wersji (nazwy użytkownika i hasła), przekonwertuj te poświadczenia na klucz licencyjny. Możesz również wybrać opcję Aktywuj później. Jeśli wybierzesz opcję Aktywuj później, zapoznaj się z rozdziałem Aktywacja, w którym znajdziesz dalsze instrukcje.

package_installation_activation

7.Jeśli wybrano zainstalowanie programu Microsoft SQL Server Express w kroku 2, nastąpi sprawdzenie połączenia z bazą danych — przejdź do kroku Użytkownik konsoli internetowej i połączenie z serwerem. W przypadku istniejącego serwera bazy danych w następnym kroku zostanie wyświetlony monit o podanie szczegółów połączenia z bazą danych.

8.W przypadku używania istniejącego programu SQL Server lub MySQL skonfiguruj odpowiednio ustawienia połączenia. W odpowiednich polach wpisz nazwę bazy danych, nazwę hosta i numer portu (informacje te można znaleźć w narzędziu Microsoft SQL Server Configuration Manager) oraz konto bazy danych (nazwę użytkownika i hasło), a następnie kliknij przycisk Dalej. Połączenie z bazą danych zostanie zweryfikowane. Jeśli na serwerze bazy danych istnieje baza danych ESMC (z wcześniejszej instalacji programu ERA 6), zostanie ona wykryta. Możesz wybrać pozycję Użyj istniejącej bazy danych i zastosuj uaktualnienie lub Usuń istniejącą bazę danych i zainstaluj nową wersję.

Użyj nazwanej instancji — w przypadku używania bazy danych MS SQL można też zaznaczyć pole wyboru Użyj nazwanej instancji. Dzięki temu będzie można używać niestandardowych instancji baz danych. Niestandardową instancję bazy danych można ustawić w nazwie hosta przekazywanej w postaci NAZWA_HOSTA\INSTANCJA_BD, na przykład: 192.168.0.10\ESMC7SQL. W przypadku bazy danych w klastrze należy użyć jedynie nazwy klastra. Po wybraniu tej opcji nie można zmienić używanego portu. System korzysta z domyślnych portów określonych przez firmę Microsoft.

icon_details_hoverUWAGA

Po zaznaczeniu pola wyboru Użyj nazwanej instancji można również połączyć serwer ESMC z bazą danych programu MS SQL, która jest zainstalowana w klastrze trybu failover. W polu Nazwa hosta należy wpisać nazwę klastra.

icon_details_hoverUWAGA

Podczas wprowadzania informacji o koncie bazy danych dostępne są dwie opcje. Można użyć dedykowanego konta użytkownika bazy danych, które będzie mieć dostęp tylko do bazy danych ESMC, albo konta SA (MS SQL) lub konta użytkownika root (MySQL). W przypadku zdecydowania o używaniu dedykowanego konta użytkownika konto to musi zostać utworzone z określonymi uprawnieniami. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Dedykowane konto użytkownika bazy danych. Jeśli takie konto ma nie być używane, należy wprowadzić konto administratora (konto SA lub konto użytkownika root).

package_installation_db_connection

Jeśli w poprzednim oknie wprowadzono konto SA lub konto użytkownika root, kliknij pozycję Tak, aby kontynuować przy użyciu konta SA / konta użytkownika root jako użytkownika bazy danych programu ESET Security Management Center.

package_installation_db_user_root

W przypadku kliknięcia pozycji Nie musisz wybrać pozycję Utwórz nowego użytkownika (jeśli nie został jeszcze utworzony) lub Użyj istniejącego użytkownika (w przypadku dedykowanego konta użytkownika bazy danych, o którym mowa tutaj).

package_installation_db_user_create_use

9. Zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie konta administratora konsoli internetowej. To hasło jest ważne, ponieważ będzie służyć do logowania się w konsoli internetowej ESMC. Kliknij przycisk Dalej.

package_installation_webconsole

10. Możesz pozostawić puste pola lub wprowadzić informacje firmowe, które będą widoczne w certyfikatach agenta ESET Management i serwera ESMC. Jeśli wprowadzisz hasło w polu Hasło urzędu, musisz je zapamiętać. Kliknij przycisk Dalej.

package_installation_certificate

11. Spowoduje to wyświetlenie postępu instalacji.

package_installation_progress_2

12.Jeśli wybrana została opcja instalacji narzędzia Rogue Detection Sensor, wyświetlą się okna instalacji sterownika WinPcap. Należy się upewnić, że zaznaczone jest pole wyboru Automatycznie uruchamiaj sterownik WinPcap przy rozruchu.

13.Po ukończeniu instalacji zostanie wyświetlony komunikat „Pomyślnie zainstalowano serwer ESET Security Management Center” z adresem URL konsoli internetowej ESMC. Kliknij adres URL, aby otworzyć konsolę internetową lub kliknij przycisk Zakończ.

package_installation_successful

Jeśli instalacja nie powiedzie się:

Zapoznaj się z plikami dziennika instalacji w pakiecie instalacji kompleksowej. Dzienniki znajdują się w tym samym katalogu co instalator kompleksowy, na przykład:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie problemów.