Načítanie obsahu databázy z iného servera

Táto funkcia vám umožní načítať obsah ESMC databázy z existujúceho ESMC VA bežiaceho vo vašej infraštruktúre. Táto funkcia je podporovaná len na ESMC Serveri, na ostatných súčastiach (MDM, ERA Proxy 6.x) podporovaná nie je. Je to užitočné v prípadoch, keď chcete aktualizovať svoje ERA VA na najnovšiu verziu alebo chcete migrovať svoje ESMC VA.

important

Dôležité

V prípade migrácie bude potrebné ponechať vaše staré ESMC VA dostupné, aby mohla byť politika zmeny názvu hostiteľa/IP adresy uplatnená na všetky klientske počítače. V opačnom prípade sa klienty nebudú pripájať na vaše nové ESMC VA, ale budú sa pokúšať pripojiť sa na staré ESMC VA.

Uistite sa, že SSH je na vašom starom ESMC VA povolené.

Načítanie obsahu databázy môže byť vykonané iba v prípade migrácie na novšiu alebo rovnakú verziu ESMC Servera. Počas procesu načítavania je štruktúra databázy aktualizovaná, avšak tento proces zlyhá v prípade, že ide o načítavanie obsahu databázy na starší server. Načítanie obsahu databázy nie je odporúčaným spôsobom aktualizácie. Odporúčame aktualizáciu vykonať prostredníctvom úlohy Aktualizácia súčastí a po úspešnej aktualizácii následne v prípade potreby načítať obsah databázy na iný server.

Pre načítanie obsahu databázy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Nasaďte nové ESMC VA, ale zatiaľ ho nekonfigurujte.

2.Otvorte konzolu virtuálneho počítača a na hlavnej obrazovke stlačte Enter, čím vstúpite do režimu správy vášho nového ESMC VA.

3.Napíšte eraadmin a dvakrát stlačte kláves Enter pre prihlásenie.

pull_db_login

4.Zvoľte možnosť Pull database from other server pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

pull_db

5.Zadajte root heslo databázy na vzdialenom ESMC VA, z ktorého chcete načítať ESMC databázu (vaše staré ESMC VA). Ak používate iba jedno heslo na vašom starom ESMC VA, zadajte ho tu.

6.Zadajte údaje pripojenia na vzdialené ESMC VA (SSH) – zadajte používateľské meno (root) a názov hostiteľa alebo IP adresu svojho starého ESMC VA v nasledujúcom formáte: root@IPaddress alebo root@hostname.

7.Ak sa vás systém opýta na pravosť hostiteľa, napíšte yes. V opačnom prípade tento krok ignorujte.

8.Zadajte heslo virtuálneho počítača svojho starého ESMC VA a stlačte Enter. Po dokončení zálohovania sa zobrazí nasledujúca správa: Remote ERA Server database was backed up (Databáza vzdialeného servera bola zálohovaná).

note

Poznámka

Čas potrebný na dokončenie operácií súvisiacich so zálohovaním a obnovou závisí od veľkosti databázy.

9.Znova zadajte heslo virtuálneho počítača svojho starého ESMC VA. V závislosti od času potrebného na skopírovanie databázy môžete byť počas kopírovania niekoľkokrát vyzvaný na zadanie hesla.

10. Počkajte, kým neprebehne obnova databázy.

pull_db_interactive

11. Ak vykonávate aktualizáciu: Po úspešnom načítaní obsahu ESMC databázy vypnite staré ESMC VA a vyraďte ho z prevádzky. Odporúčame vám ponechať si vaše staré ESMC VA až kým si nebudete istý, že nová inštancia funguje správne.

12. Nakonfigurujte svoje nové zariadenie:

Aktualizácia – nakonfigurujte svoje nové VA presne tak ako svoje predchádzajúce ESMC VA.

Migrácia – zmeňte konfiguráciu tak, aby vyhovovala novej doméne (konfigurácia alebo opätovné pripojenie k doméne) alebo vlastnostiam siete, napr. ak ste premiestnili svoje ESMC do inej siete.

note

Poznámka

Uistite sa, že všetky dáta sú zachované, všetky klienty sa pripájajú na váš nový server a že sa vaše ESMC VA správa rovnako ako predchádzajúce.