Načítanie obsahu databázy z iného servera

Táto funkcia vám umožní načítať obsah ESMC databázy z existujúceho ESMC VA bežiaceho vo vašej infraštruktúre. Táto funkcia je podporovaná len na ESMC Serveri, na ostatných súčastiach (MDM, ERA Proxy 6.x) podporovaná nie je. Je to užitočné v prípadoch, keď chcete aktualizovať svoje ERA VA na najnovšiu verziu alebo chcete migrovať svoje ESMC VA. Pre načítanie obsahu databázy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Nasaďte nové ESMC VA, ale zatiaľ ho nekonfigurujte.

2.Otvorte konzolu virtuálneho počítača a na hlavnej obrazovke stlačte Enter, čím vstúpite do režimu správy vášho nového ESMC VA.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Napíšte eraadmin a dvakrát stlačte kláves Enter pre prihlásenie.

pull_db_login

3.Zvoľte možnosť Pull database from other server pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

pull_db

4.Zadajte root heslo databázy na vzdialenom ESMC VA, z ktorého chcete načítať ESMC databázu (vaše staré ESMC VA). Ak používate iba jedno heslo na vašom starom ESMC VA, zadajte ho tu.

5.Zadajte údaje pripojenia na vzdialené ESMC VA (SSH) – zadajte používateľské meno (root) a názov hostiteľa alebo IP adresu svojho starého ESMC VA v nasledujúcom formáte: root@IPaddress alebo root@hostname.

6.Napíšte yes, ak sa vás systém opýta na pravosť hostiteľa, v opačnom prípade tento krok ignorujte.

7.Zadajte heslo virtuálneho počítača svojho starého ESMC VA a stlačte Enter.

pull_db_interactive

Po dokončení zálohovania sa zobrazí nasledujúca správa: Remote ESMC Server database was backed up (Databáza vzdialeného ESMC Servera bola zálohovaná).

icon_details_hoverPoznámka:

Čas potrebný na dokončenie operácií súvisiacich so zálohovaním a obnovou závisí od veľkosti databázy.

8.Znova zadajte heslo virtuálneho počítača svojho starého ESMC VA. Počas kopírovania môžete byť vyzvaný na zadanie hesla niekoľkokrát. Závisí to od toho, ako dlho trvá kopírovanie databázy, obzvlášť ak je databáza veľká.

9.Počkajte, kým neprebehne obnova databázy.

10. Ak vykonávate aktualizáciu, po úspešnom načítaní obsahu ESMC databázy vypnite staré ESMC VA a vyraďte ho z prevádzky. Avšak, odporúčame vám ponechať si vaše staré ESMC VA až kým si nebudete istý, že nová inštancia funguje správne.

validation-status-icon-warning Dôležité:

V prípade migrácie bude potrebné ponechať vaše staré ESMC VA dostupné, aby mohla byť politika zmeny názvu hostiteľa/IP adresy aplikovaná na všetky klientske počítače. V opačnom prípade sa klienty nebudú pripájať na vaše nové ESMC VA, ale budú sa pokúšať pripojiť sa na staré ESMC VA.

Načítanie obsahu databázy môže byť vykonané iba v prípade migrácie na novšiu alebo rovnakú verziu ESMC Servera. Počas procesu načítavania je štruktúra databázy aktualizovaná, avšak tento proces zlyhá v prípade, že ide o načítavanie obsahu databázy na starší server. Načítanie obsahu databázy nie je odporúčaným spôsobom aktualizácie.  Odporúčame aktualizáciu vykonať prostredníctvom úlohy Aktualizácia súčastí a po úspešnej aktualizácii následne v prípade potreby načítať obsah databázy na iný server.

11. Nakonfigurujte vaše nové zariadenie – samotná konfigurácia sa môže líšiť v závislosti od dôvodu migrácie, napr.:

Aktualizácia – nakonfigurujte svoje nové VA presne tak ako svoje predchádzajúce ESMC VA.

Migrácia – zmeňte konfiguráciu tak, aby vyhovovala novej doméne alebo vlastnostiam siete, napr. ak ste premiestnili svoje ESMC do inej siete.

icon_details_hoverPoznámka:

Uistite sa, že všetky dáta sú zachované, všetky klienty sa pripájajú na váš nový server a že sa vaše ESMC VA správa rovnako ako predchádzajúce ESMC VA.