Prerekvizity:

Pred nasadením virtuálneho zariadenia ESMC (ESMC VA) je potrebné splniť nasledujúce prerekvizity:

Musíte použiť podporovaný nástroj hypervisor.

Uistite sa, že je podporovaný hosťovský operačný systém (ak je použitý hostiteľský hypervisor, ako napríklad VMware Workstation/Player alebo Oracle VirtualBox).

VT musí byť povolené v nastaveniach systému BIOS hostiteľského systému. Táto funkcia môže byť pomenovaná rôzne: VT, Vanderpool Technology, Virtualization Technology, VMX, alebo Virtual Machine Extensions. Toto nastavenie sa zvyčajne nachádza na bezpečnostnej obrazovke systému BIOS. Umiestnenie tohto nastavenia závisí od dodávateľa systému.

Uistite sa, že sieťový adaptér je na vašom virtuálnom počítači nastavený ako Bridged (prípadne NAT). Počas konfigurácie ESMC VA môžete upresniť sieťové nastavenia vrátane podrobností o doméne, aby sa úloha Synchronizácia statickej skupiny spustila správne.

Ak používate režim NAT, presmerovanie portov musí byť nastavené na vašom virtuálnom počítači, aby bol ESMC dostupný zo siete. Porty, pre ktoré je potrebné nastaviť presmerovanie, sú zobrazené v okne konzoly ESMC VA po jeho úspešnom nasadení a nastavení.

ESMC VA podporuje len prostredia IPv4. Hoci je možné manuálne nakonfigurovať prostredie IPv6, protokol IPv6 nie je podporovaný.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Odporúčame vám vytvoriť snapshot (snímku) nasadeného a nastaveného ESMC VA a synchronizovať ho s Active Directory. Odporúčame tiež vytvoriť snapshot pred nasadením ESET Management Agenta na klientske počítače.

Pre nasadenie ESMC MDM alebo ESMC VAgentHost sú potrebné ESMC certifikáty. Pre vygenerovanie týchto certifikátov, ktoré šifrujú komunikáciu medzi ESMC komponentmi, musíte mať spustenú inštanciu ESMC Servera.