Fázy implementácie a údržba virtuálneho zariadenia ESMC

Implementácia virtuálneho zariadenia ESMC pozostáva z nasledujúcich hlavných fáz, ktoré sú potrebné pre úspešné nasadenie a konfiguráciu:

1.Proces nasadenia ESMC zariadenia – nasadenie OVA súboru virtuálneho zariadenia ESMC na váš nástroj Hypervisor.

2.Konfigurácia virtuálneho zariadenia ESMC – konfigurácia po nasadení, vykonávaná prostredníctvom webového rozhrania ESMC VA. Časť konfigurácia vám umožňuje výber typu zariadenia a zadanie špecifických údajov a vlastností, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie daného ESMC VA.

Ďalšie nastavenia a správa sú vykonávané pomocou TUI (textové používateľské rozhranie) a pomocou nástroja Webmin:

1.Konzola na správu virtuálneho zariadenia ESMC – umožňuje vám vykonávať operácie súvisiace s údržbou, ako napr. zálohovanie a obnova, zmena hesla, obnovenie pôvodných nastavení atď.

2.Rozhranie na správu Webmin – umožňuje jednoduché spravovanie vášho ESMC VA.

Aktualizácia, migrácia a postup obnovy po nehode:

Aktualizácia/migrácia ESMC VA – v prípade, že chcete aktualizovať ESMC VA na najnovšiu verziu, pozrite si túto časť pre podrobné inštrukcie. Rovnaký postup platí aj pre migráciu vášho ESMC VA.

Obnova ESMC VA po nehode – postupujte podľa tejto časti v prípade, že ESMC VA prestalo fungovať a nie je možné odstrániť daný problém alebo neviete obnoviť poškodenú inštanciu ESMC VA.