vSphere

Nasadenie virtuálneho zriadenia ESMC pomocou vSphere klienta

1.Pripojte sa na vCenter Server pomocou vSphere klienta alebo priamo na ESXi server.

2.Ak používate vSphere klienta, kliknite na File > Deploy OVF Template. V prípade vSphere webového klienta kliknite na Actions > Deploy OVF Template.

3.Kliknite na Browse, vyhľadajte súbor esmc_appliance.ova, ktorý ste stiahli z webovej stránky ESET.com a kliknite na Open.

4.Kliknite na Next v okne podrobností šablóny OVF (OVF Template Details).

5.Prečítajte si Licenčnú zmluvu koncového používateľa (EULA) a potvrďte ju, ak s ňou súhlasíte.

6.Pre dokončenie inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte nasledujúce informácie o vašom virtuálnom kliente:

Name and Location – zadajte názov pre nasadenú šablónu a umiestnenie, kde sú uložené súbory virtuálneho počítača.

Host / Clustervyberte hostiteľa alebo klaster, na ktorom chcete spustiť šablónu.

Resource Poolvyberte fond prostriedkov, v rámci ktorého chcete nasadiť šablónu.

Storagevyberte umiestnenie, kde sa budú ukladať súbory virtuálneho počítača.

Disk Formatvyberte formát, ktorý budú používať virtuálne disky.

Network Mappingvyberte sieť, ktorú bude používať virtuálny počítač. Uistite sa, že ste vybrali sieť virtuálneho počítača združenú s fondom IP, ktorý ste vytvorili.

7.Kliknite na Next, skontrolujte súhrn nasadenia a kliknite na Finish. Následne bude automaticky vytvorený virtuálny počítač s nastaveniami, ktoré ste definovali.

8.Po úspešnom nasadení virtuálneho zariadenia ESMC ho môžete spustiť. Zobrazia sa nasledujúce informácie:

VA_first_time_config

Otvore svoj webový prehliadač a zadajte IP adresu svojho nasadeného ESMC zariadenia do poľa s adresou. IP adresa je uvedená v okne konzoly (zobrazené nižšie). Zobrazí sa hlásenie „First time appliance configuration needs to be performed. Please connect using a web browser to: https://[IP adresa]“.

Ďalším krokom je nastavenie vášho zariadenia pomocou webového rozhrania.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak nemáte vo svojej sieti DHCP server, budete musieť pre ESMC VA nastaviť statickú IP adresu pomocou konzoly na správu. Ak nie je pridelená žiadna IP adresa, zobrazí sa nasledujúca informácia, pričom URL adresa nebude obsahovať IP adresu:

Ak nie je pridelená IP adresa, môže sa stať, že DHCP server nebude môcť prideliť novú. Uistite sa, že v podsieti, kde sa nachádza virtuálne zariadenie, sú dostupné voľné IP adresy.

VA_config_no_dhcp

icon_details_hoverPoznámka:

Dôrazne odporúčame nastaviť vCenter roly a oprávnenia tak, aby používatelia VMware nemali prístup do virtuálneho počítača ESMC. Týmto sa zabráni tomu, aby mohli používatelia meniť nastavenia virtuálneho počítača ESMC. Nie je potrebné, aby používatelia nástroja ESMC vstupovali do virtuálneho počítača. Pre správu prístupu do nástroja ESET Security Management Center použite Prístupové práva v ESMC Web Console.

Viac informácií o nasadení samostatného ESMC vAgentHost zariadenia pomocou vSphere klienta nájdete tu.