Legenda ikon

Táto časť popisuje a vysvetľuje význam všetkých ikon, ktoré sa vyskytujú v ESMC Web Console. Niektoré ikony znázorňujú akciu, typ položky alebo súčasný stav. Väčšina ikon je zobrazená v jednej z troch farieb, ktoré slúžia na označenie dostupnosti daného prvku:

details_default Štandardná ikona – akcia je dostupná.

details_hover Modrá ikona – zvýraznený prvok pri ukázaní na položku kurzorom myši.

details_disabled Sivá ikona – akcia nie je dostupná.

Ikona stavu

Popis

details_default details_hover details_disabled

Zobraziť podrobnosti – zobrazia sa podrobné informácie o klientskom zariadení.

add_new_default add_new_hover add_new_disabled

Pridať nové – budú pridané nové zariadenia.

Nová úloha – bude pridaná nová úloha.

Nové oznámenie – bude pridané nové oznámenie.

Nové statické/dynamické skupiny – budú pridané nové skupiny.

edit_default edit_hover edit_disabled

Upraviť – môžete upravovať vytvorené úlohy, oznámenia, šablóny reportov, skupiny, politiky atď.

duplicate_default duplicate_hover duplicate_disabled

Duplikovať – umožňuje vytvoriť novú politiku založenú na už existujúcej politike, ktorú ste vybrali. Duplikovaná politika si vyžaduje nový názov.

move_default move_hover move_disabled

Presunúť – umožňuje presunúť počítače, politiky, statické alebo dynamické skupiny.
Prístupová skupina – umožňuje presunúť položku do inej statickej skupiny.

delete_default delete_hover delete_disabled

Vymazať – úplne odstráni zvoleného klienta, skupinu atď.

rename_default rename_hover rename_disabled

Premenovať viaceré položky – ak vyberiete viacero položiek, môžete ich premenovať po jednom alebo môžete použiť Regex vyhľadávanie (na základe regulárnych výrazov) a naraz premenovať viaceré položky.

scan_default scan_hover scan_disabled

Kontrolovať – táto funkcia spustí úlohu Manuálna kontrola na kliente, ktorý nahlásil detekciu.

update_default update_hover update_disabled

Aktualizovať moduly – táto funkcia spustí úlohu Aktualizácia modulov (aktualizácia bude spustená manuálne).

mobile_default mobile_hover mobile_disabled

Spustiť úlohu – spustenie úlohy na mobilných zariadeniach.

enroll_default enroll_hover enroll_disabled

Znovu registrovať – otvorí sa okno Pridať mobilné zariadenie prostredníctvom e-mailu.

unlock_default unlock_hover unlock_disabled

Odomknúť – zariadenie bude odomknuté.

lock_default lock_hover lock_disabled

Zamknúť – zariadenie bude uzamknuté po zachytení podozrivej aktivity alebo v prípade, že zariadenie je označené ako stratené.

locate_default locate_hover locate_disabled

Hľadať – vyžiadanie GPS súradníc vášho mobilného zariadenia.

siren_default siren_hover siren_disabled

Siréna – vzdialené spustenie hlučnej sirény aj pokiaľ je na zariadení vypnutý zvuk.

remove_default remove_hover remove_disabled

Vymazať – všetky dáta uložené na zariadení budú natrvalo vymazané.

restart_default restart_hover restart_disabled

Reštartovať – ak vyberiete počítač a použijete možnosť Reštartovať, zariadenie sa reštartuje.
Obnoviť – obnovenie súboru presunutého do karantény späť do jeho pôvodného umiestnenia.

disable_default disable_hover disable_disabled

Vypnutie – ak vyberiete počítač a použijete možnosť Reštartovať > Vypnutie, zariadenie sa vypne.

Deaktivácia produktov

play_default play_hover play_disabled

Spustiť úlohu – vyberte úlohu a nastavte pre ňu spúšťač a obmedzenie (voliteľné). Úloha bude zaradená do poradia úloh čakajúcich na vykonanie podľa jej nastavení. Táto možnosť okamžite spustí úlohu, ktorú vyberiete zo zoznamu dostupných úloh.

clock_default clock_hover clock_disabled

Naposledy použité úlohy – zobrazia sa naposledy použité úlohy. Môžete kliknúť na požadovanú úlohu a opätovne ju spustiť.

mn_icn_user_normal mn_icn_user_hover mn_icn_user_disabled

Priradiť používateľa – môžete priradiť používateľa k zariadeniu. Používateľov môžete spravovať v sekcii Používatelia počítača.

manage_default manage_hover manage_disabled

Spravovať politikypolitika môže byť tiež priradená priamo ku klientu (viacerým klientom), nie len ku skupine. Vyberte túto možnosť, ak si želáte priradiť politiku k označeným klientom.

wakeup_default wakeup_hover wakeup_disabled

Odoslať pokyn na prebudenie – ESMC Server spustí okamžitú replikáciu ESET Management Agenta na klientskom počítači prostredníctvom služby EPNS. Toto je užitočné, ak nechcete čakať na pravidelný interval pripojenia ESET Management Agenta na ESMC Server. Ak napríklad chcete, aby bola klientska úloha spustená na klientoch okamžite alebo chcete, aby bola politika uplatnená ihneď.

deploy_default deploy_hover deploy_disabled

Nasadiť agenta – pomocou tejto možnosti môžete vytvoriť novú serverovú úlohu.

mn_icn_connect_normal mn_icn_connect_hover mn_icn_connect_disabled

Pripojiť – môžete vygenerovať a stiahnuť .rdp súbor, ktorý vám umožní pripojiť sa na cieľové zariadenie cez protokol RDP (Remote Desktop Protocol).

icon_mute

unmute_default unmute_hover unmute_disabled

Potlačiť – ak vyberiete počítač a použijete možnosť Potlačiť, agent daného klienta sa prestane hlásiť do ESMC. Bude len agregovať informácie. Ikona potlačenia icon_mute bude zobrazená vedľa názvu počítača v stĺpci „Potlačený“.
Po vypnutí potlačenia kliknutím na Zrušiť potlačenie sa potlačený počítač bude znova prihlasovať (hlásiť) a komunikácia medzi ESMC a klientom bude obnovená.

remove_default remove_hover remove_disabled

Vypnúť – vypnutie alebo odstránenie nastavenia, prípadne výberu.

edit_default edit_hover edit_disabled

Priradiť – táto funkcia slúži na priradenie politiky ku klientu alebo skupine.

import_default import_hover import_disabled

Importovať – môžete importovať reporty, politiky alebo verejný kľúč.

export_default export_hover export_disabled

Exportovať – môžete exportovať reporty, politiky alebo partnerský certifikát.

icon_tags icon_tags_hover icon_tags_disabled

Značky – Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

icon_static_group

Statická skupina

icon_dynamic_group

Dynamická skupina

icon_no_apply_policy

Neaplikovať príznak politiky

icon_apply_policy

Aplikovať príznak politiky

icon_force_policy

Vynútiť príznak politiky

icon_computer

Počítač

icon_vm

Virtuálny počítač (bez agenta)

mobile_default

Mobil

icon_server

Server

icon_file_server

Súborový server

icon_mail_server

E-mailový server

icon_gateway

Server brány

icon_collaboration_server

Server pre spoluprácu

icon_agent

Agent

icon_mdc

Mobile Device Connector

icon_rds

Rogue Detection Sensor

icon_vma

Virtual Agent Host

icon_proxy

ERA 6.x Proxy

icon_era_server

ESMC Server

icon_share_local_cache

Zdieľaná lokálna vyrovnávacia pamäť

icon_vah

Virtual Security Appliance

icon_eia

Enterprise Inspector Agent

icon_eis

Enterprise Inspector Server

efde_icon

ESET Full Disk Encryption