Akcie so skupinami

Prejdite do sekcie Viac  > Skupiny a vyberte skupinu, ktorú chcete spravovať. Kliknite na tlačidlo Skupina alebo na ikonu gear_icon vedľa názvu skupiny. Zobrazí sa ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

Akcia so skupinou

Popis akcie so skupinou

Vzťahuje sa na

Statické skupiny

Dynamické skupiny

details_defaultZobraziť podrobnosti

Poskytuje prehľad vybranej skupiny.

add_new_default Nová statická skupina

Vybraná skupina bude prednastavenou nadradenou skupinou. Ak je to potrebné, nadradenú skupinu môžete neskôr zmeniť pri vytváraní novej statickej skupiny.

x

add_new_default Nova dynamická skupina

Vybraná skupina bude prednastavenou nadradenou skupinou. Ak je to potrebné, nadradenú skupinu môžete neskôr zmeniť pri vytváraní novej dynamickej skupiny.

add_new_default Nové oznámenie

Vytvorenie nového oznámenia.

x

add_new_default Pridať nové

Umožňuje pridať nové zariadenie.

x

play_default Úlohy

Vyberte klientske úlohy, ktoré majú byť spustené na zariadeniach v tejto skupine:

scan_default Kontrola – spustenie úlohy Manuálna kontrola na všetkých klientskych zariadeniach nachádzajúcich sa vo vybranej skupine.

update_default Aktualizácia modulov – spustenie úlohy Aktualizácia modulov (aktualizácia bude spustená manuálne).

mobile_default Mobilný telefón – viac informácií nájdete v kapitole Anti-Theft akcie.

Znovu registrovať – vytvorenie novej klientskej úlohy.

Hľadať – vyžiadanie GPS súradníc vášho mobilného zariadenia.

Zamknúť – zariadenie bude uzamknuté po zachytení podozrivej aktivity alebo v prípade, že zariadenie je označené ako stratené.

Odomknúť – zariadenie bude odomknuté.

Siréna – vzdialené spustenie hlučnej sirény aj pokiaľ je na zariadení vypnutý zvuk.

Vymazať – všetky dáta uložené na zariadení budú natrvalo vymazané.

play_default Spustiť úlohu – vyberte jednu alebo viacero klientskych úloh a spustite ich na vybranom zariadení.

add_new_default Nová úloha – vytvorenie novej klientskej úlohy. Vyberte úlohu a nastavte pre danú úlohu obmedzenie (voliteľné). Úloha bude zaradená do poradia úloh čakajúcich na vykonanie podľa jej nastavení.
Táto možnosť okamžite spustí úlohu, ktorú vyberiete zo zoznamu dostupných úloh. Pre túto úlohu nie je dostupný spúšťač, pretože bude vykonaná okamžite.

clock_default Naposledy použité úlohy – zoznam naposledy použitých klientskych úloh pre všetky skupiny a počítače.

clock_default Reporty

Vyberte si a vytvorte report zo zvolenej skupiny.

x

manage_default Správa politík

Umožňuje priradiť politiku k vybranej skupine.

edit_default Upraviť

Úprava vybranej skupiny. Zobrazia sa rovnaké nastavenia ako pri vytváraní novej skupiny (statickej alebo dynamickej).

move_default Presunúť

Premiestnenie vybranej skupiny do inej skupiny alebo podskupiny.

delete_default Vymazať

Odstránenie vybranej skupiny.

icon_apply_sooner_defaultAplikovať skôr

icon_apply_later_defaultAplikovať neskôr

Zmena úrovne priority dynamickej skupiny.

x

import_default Import

Umožňuje importovať zoznam (zvyčajne textový súbor) počítačov ako členov vybraných skupín a podskupín. Ak je už počítač členom danej skupiny, vyberte akciu, ktorá bude vykonaná v prípade konfliktu (duplikáty).

x

icon_export Exportovať

Pomocou tejto možnosti môžete exportovať členy vybranej skupiny (a podskupiny) ako zoznam (.txt súbor). Tento zoznam môžete neskôr importovať alebo ho použiť na kontrolu.

x