Inštalácia softvéru

Úloha Inštalácia softvéru je určená na inštaláciu softvéru na klientske počítače v sieti alebo jeho aktualizáciu. Je určená primárne na inštaláciu produktov spoločnosti ESET, avšak môže slúžiť aj na inštaláciu iného softvéru.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Aby sa predišlo zlyhaniu inštalácie, ESMC vykoná pred inštaláciou alebo aktualizáciou produktov ESET nasledujúce kontroly:

overí, či je repozitár prístupný,

overí, či je na klientskom počítači dostatok (1 GB) voľného miesta (toto nie je dostupné na systéme Linux).

 

note

Poznámka

ESMC Server a ESET Management Agent musia mať prístup na internet, aby sa mohli pripojiť na repozitár a vykonať inštaláciu. Ak nemáte prístup na internet, musíte nainštalovať klientsky softvér lokálne. V opačnom prípade vzdialená inštalácia zlyhá.

Pri vykonávaní úlohy Inštalácia softvéru na počítačoch v doméne s bežiacim ESET Management Agentom musí mať používateľ pridelené povolenie na čítanie pre priečinok, v ktorom sú uložené inštalátory. V prípade, že je nutné prideliť tieto povolenia, postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

1.Pridajte konto počítača pre službu Active Directory do počítača, na ktorom je daná úloha spustená (napr. NewComputer$).

2.Počítaču NewComputer$ prideľte povolenie na čítanie pre priečinok s inštalátormi – kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, z kontextového menu zvoľte možnosť Vlastnosti, prejdite na kartu Zdieľanie a stlačte Zdieľať. Znak „$“ je na konci názvu počítača nutné uviesť.

Inštalácia zo zdieľaného umiestnenia je možná len v prípade, ak je klientsky počítač v doméne.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Kliknite na možnosť <Vyberte ESET licenciu> a zo zoznamu dostupných licencií vyberte licenciu pre inštalovaný produkt. Tento postup bude fungovať len pre produkty inštalované z repozitára, nebude fungovať pre produkty inštalované z vlastnej URL adresy.

V sekcii <Vyberte balík> vyberte príslušný inštalačný balík z repozitára alebo zadajte URL adresu balíka. Zobrazí sa zoznam dostupných balíkov, kde si môžete vybrať produkt spoločnosti ESET, ktorý chcete nainštalovať (napr. ESET Endpoint Security). Vyberte požadovaný inštalačný balík a kliknite na OK. Ak chcete zadať URL adresu inštalačného balíka, napíšte ju alebo skopírujte do textového poľa (napr. file://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi). Nepoužívajte URL adresu, ktorá vyžaduje autorizáciu.

http://server_address/ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z verejného webového servera alebo vášho vlastného HTTP servera.

file://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z lokality vo vašej sieti.

file://C:\installs\ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z lokálneho disku.

 

Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti Licenčná dohoda s koncovým používateľom (EULA).

V prípade potreby môžete zadať parametre inštalácie cez príkazový riadok. Za iných okolností ponechajte toto pole prázdne.

Parametre inštalácie cez príkazový riadok sú určené na použitie len pri obmedzenom, základnom alebo žiadnom používateľskom grafickom rozhraní.

Podrobnejšie informácie o príkazoch v príkazovom riadku nájdete v dokumentácii nástroja msiexec.

Podrobné informácie o inštalácii produktu ESET prostredníctvom príkazového riadka nájdete v príslušnej produktovej dokumentácii:

oProdukty ESET určené pre koncové zariadenia

oProdukty ESET určené pre servery

Vyberte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre vynútenie automatického reštartovania počítača po inštalácii. Túto možnosť však môžete aj vynechať a namiesto toho reštartovať klientsky počítač manuálne.

Inštalácia softvéru tretej strany

Úlohu Inštalácia softvéru môžete použiť aj na inštaláciu softvéru, ktorý nie je od spoločnosti ESET (softvér tretej strany).

Operačný systém

Podporované typy inštalačných súborov

Podpora inštalačných parametrov

Windows

.msi

Úloha Inštalácia softvéru vždy vykonáva tichú inštaláciu .msi balíkov.

Nie je možné definovať msiexec parametre. Je možné definovať iba parametre samotného inštalačného balíka, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétnej aplikácie.

Linux

.deb, .rpm, .sh

Parametre môžete použiť len pre .sh súbory (súbory .deb a .rpm nepodporujú parametre).

macOS

.pkg, .dmg (obsahujúce .pkg súbor)

 

Inštalačné parametre nie sú podporované.

Android

.apk

iOS

.ipa

example

Príklad

Chcete nainštalovať softvér na systéme Linux pomocou súboru install_script.sh, ktorý má dva parametre: -a je prvý parameter a -b je druhý parameter.

Inštalácia v termináli (ako root používateľ v priečinku, kde sa nachádza install_script.sh):

./install_script.sh -a parameter_1 -b parameter_2

Inštalácia pomocou úlohy Inštalácia softvéru:

Do poľa Inštalovať balík zadaním URL adresy zadajte cestu k súboru, napr.: file:///home/user/Desktop/install_script.sh.

Ako Parametre inštalácie zadajte: -a parameter_1 -b parameter_2.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.

Zoznam problémov pri zlyhaní inštalácie

Inštalačný balík nebol nájdený

Vyžaduje sa novšia verzia služby Inštalátor systému Windows

Je nainštalovaná iná verzia alebo konfliktný produkt

Prebieha iná inštalácia. Skôr ako budete pokračovať v tejto inštalácii, musíte dokončiť prebiehajúcu inštaláciu

Inštalácia alebo odinštalovanie skončilo úspešne, avšak vyžaduje sa reštart počítača.

Úloha zlyhala – vyskytla sa chyba, otvorte si protokol ERA Agenta a nájdite návratový kód inštalátora.