Aktualizácia stavu Security Management Center

Táto možnosť upozorní na zmeny stavu objektu. Interval upozornení závisí od zvolenej Kategórie. Môžete použiť niektoré z existujúcich nastavení alebo si nastaviť vlastné parametre.

Načítať predvolené nastavenia – kliknutím na možnosť Vybrať môžete použiť niektoré z existujúcich nastavení. Kliknutím na Vyčistiť odstránite nastavenie zo sekcie Nastavenia.

Kategória – vyberte kategóriu objektov. V závislosti od vybranej kategórie sa budú zobrazovať objekty v sekcii Nastavenia.

Monitorovaná statická skupina – pre kategórie, kde sa oznámenie týka klienta (Spravované klienty, Inštalovaný softvér) môžete vybrať statickú skupinu, ktorá bude sledovaná. Ak nevyberiete žiadnu skupinu, budú sledované všetky objekty, ku ktorým máte prístup.

Nastavenia

Vyberte Operátor a hodnoty pre filter (Filtrovať podľa). Vybrať môžete len jeden operátor a všetky hodnoty budú vyhodnocované spolu pomocou daného operátora. Kliknutím na Pridať filter pridáte do filtra novú hodnotu. Ak použijete viacero filtrov, pri vyhodnocovaní sa použije operátor AND (oznámenie bude odoslané len v prípade, ak bude výsledok vyhodnotenia pre všetky hodnoty kladný – true).

note

Poznámka

Niektoré filtre môžu spôsobiť, že oznámenia budú odosielané v nadmernom množstve. Preto sa odporúča použiť na agregáciu oznámení obmedzovanie.

Zoznam dostupných filtrov

Kategória

Hodnota

Poznámka

Certifikáty CA

Relatívny časový interval

Vyberte relatívny časový interval (certifikát je platný do).

Partnerské certifikáty

Spravované klienty

Percento nepripájajúcich sa počítačov

Hodnota medzi 0 a 100. Toto je možné použiť len v kombinácii s filtrom Relatívny časový interval.

Licencie

Relatívny časový interval

Vyberte časový interval, v akom chcete sledovať vypršanie platnosti licencie.

Percento využitia licencie

Hodnota medzi 0 a 100.

Klientske úlohy

Úloha

Vyberte úlohy pre filter platnosti. Ak nevyberiete žiadnu úlohu, budú vyhodnocované všetky úlohy.

Úloha je neplatná

Vyberte možnosť Áno alebo Nie. Ak vyberiete možnosť Nie, oznámenie sa odošle v prípade, ak bude aspoň jedna z vybraných úloh (filter Úloha) neplatná.

Serverové úlohy

Počet (Zlyhalo)

Počet zlyhaní vybranej úlohy.

Posledný stav

Posledný stav vybranej úlohy.

Úloha

Vyberte úlohy pre tento filter. Ak nevyberiete žiadnu úlohu, budú vyhodnocované všetky úlohy.

Úloha je neplatná

Vyberte možnosť Áno alebo Nie. Ak vyberiete možnosť Nie, oznámenie sa odošle v prípade, že bude aspoň jedna z vybraných úloh (filter Úloha) neplatná.

Relatívny časový interval

Vyberte časový interval, v akom chcete sledovať udalosť.

Inštalovaný softvér

Názov aplikácie

Úplný názov aplikácie. Ak je sledovaných viacero aplikácií, použite operátor je jedným z pre pridanie ďalších záznamov.

Dodávateľ aplikácie

Úplný názov výrobcu. Ak je sledovaných viacero výrobcov, použite operátor je jedným z pre pridanie ďalších záznamov.

Stav kontroly verzie

Ak vyberiete možnosť Neaktuálna verzia, oznámenie sa odošle v prípade, ak je aspoň jedna aplikácia neaktuálna.

Sieťoví partneri

Partner

 

Stav servera

Ak je ESMC Server preťažený vytváraním protokolov, zmení sa jeho stav:

Normálny – okamžitá odpoveď zo servera.

Obmedzený – server odpovedá agentom raz za hodinu.

Preťažený – server agentom neodpovedá.

Oznámenia

Oznámenie

Vyberte oznámenie pre tento filter. Ak nevyberiete žiadnu úlohu, budú vyhodnocované všetky úlohy.

Oznámenie je zapnuté

Vyberte možnosť Áno alebo Nie. Ak vyberiete možnosť Nie, oznámenie sa odošle v prípade, ak bude aspoň jedno z vybraných oznámení (filter Oznámenie) vypnuté.

Oznámenie je platné

Vyberte možnosť Áno alebo Nie. Ak vyberiete možnosť Nie, oznámenie sa odošle v prípade, ak bude aspoň jedno z vybraných oznámení (filter Oznámenie) neplatné.