Zmeny dynamických skupín

Oznámenie bude odoslané po splnení podmienky. Môžete vybrať iba jednu podmienku, ktorá má byť monitorovaná pre konkrétnu dynamickú skupinu.

Dynamická skupina – vyberte dynamickú skupinu, ktorá bude vyhodnocovaná.

Nastavenia – Podmienky

Vyberte typ podmienky, ktorá vyvolá oznámenie.

Upozorniť pri každej zmene obsahu dynamickej skupiny
Povoľte túto možnosť, ak chcete byť upozornený pri pridaní, odstránení alebo zmene členov vybranej skupiny.

important

Dôležité

ESMC kontroluje stav dynamickej skupiny jedenkrát každých 20 minút.

Napríklad, ak prvá kontrola prebehne o 10.00, ostatné kontroly budú vykonané o 10.20, 10.40, 11.00 atď. Ak sa obsah dynamickej skupiny zmení o 10.05 a potom sa zmení späť o 10.13, ESMC počas najbližšej kontroly o 10.20 nerozpozná predošlú zmenu a nebude o nej informovať.

Upozorniť, keď veľkosť skupiny prekročí zadaný počet
Vyberte operátor Veľkosť skupiny a Prah pre oznámenie:

Viac ako – oznámenie bude odoslané, ak veľkosť skupiny dosiahne väčšiu hodnotu ako je stanovená prahová hodnota.

Menej ako – oznámenie bude odoslané, ak je veľkosť skupiny menšia ako je stanovená prahová hodnota.

Upozorniť, keď rest veľkosti skupiny prekročí zadanú mieru
Zadajte prahovú hodnotu a časové obdobie, ktoré vyvolajú oznámenie. Môžete zadať buď počet klientov, alebo percento klientov (z celkového počtu klientov v dynamickej skupine). Zadajte časové obdobie (v minútach, hodinách alebo dňoch) pre porovnanie s novým stavom. Napríklad, pred 7 dňami bol počet klientov s neaktuálnymi bezpečnostnými produktmi na úrovni 10 a prahová hodnota (pozri nižšie) je nastavená na 20. Ak počet klientov s neaktuálnymi bezpečnostnými produktmi dosiahne hodnotu 30, budete upozornený.

Upozorniť, keď sa počet klientov v dynamickej skupine zmení v porovnaní s inou skupinou
Ak sa počet klientov v dynamickej skupine zmení podľa porovnávanej skupiny (statickej alebo dynamickej), bude odoslané oznámenie. Prah – udáva hraničnú hodnotu, ktorej presiahnutie spúšťa odoslanie oznámenia.

note

Poznámka

Oznámenie môžete priradiť len k dynamickej skupine, ku ktorej máte dostatočné prístupové práva. Ak chcete vidieť dynamickú skupinu, musíte mať povolenie na čítanie pre jej nadradenú statickú skupinu.