Instalacja oprogramowania

Zadanie Instalacja oprogramowania służy do instalowania lub aktualizacji oprogramowania na komputerach klienckich. Jest przeznaczone głównie do instalowania produktów firmy ESET, jednak można z niego korzystać przy instalowaniu dowolnego oprogramowania.

Aby utworzyć zadanie, kliknij kolejno pozycje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta lub kliknij odpowiednie urządzenie klienckie w obszarze Komputery i wybierz pozycję Nowe zadanie.

Aby zapobiec niepowodzeniu instalacji, program ESMC wykonuje następujące testy przed instalacją lub uaktualnieniem produktów ESET.

czy repozytorium jest dostępne

jeśli na komputerze klienckim jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku (1 GB, niedostępne w systemie Linux)

 

note

Uwaga

W celu uzyskania dostępu do repozytorium i przeprowadzenia instalacji wymagany jest dostęp do Internetu zarówno w przypadku serwera ESMC, jak i agenta ESET Management. W przypadku braku dostępu do Internetu oprogramowanie klienta należy zainstalować lokalnie, ponieważ zdalna instalacja zakończy się niepowodzeniem.

W przypadku wykonywania zadania Instalacja oprogramowania na komputerach w domenie z uruchomionym agentem ESET Management, użytkownik musi mieć uprawnienie Odczyt w odniesieniu do folderu, w którym znajdują się instalatory. Jeśli konieczne jest przyznanie uprawnień, należy wykonać poniższą procedurę.

1.Dodaj konto komputera wykonującego zadanie w usłudze Active Directory (na przykładNewComputer$ ).

2.Przyznaj uprawnienie Odczyt do elementu NewComputer$, klikając prawym przyciskiem myszy folder z instalatorami i wybierając z menu kontekstowego kolejno opcje Właściwości > Udostępnianie > Udostępnij . Należy pamiętać o umieszczeniu symbolu „$” na końcu ciągu nazwy komputera.

Instalacja z udostępnionej lokalizacji jest możliwa tylko jeśli komputer kliencki należy do domeny.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Kliknij pozycję <Wybierz licencję ESET> i z listy dostępnych licencji wybierz licencję odpowiednią dla instalowanego produktu. Opcja ta jest dostępna tylko w odniesieniu do produktów instalowanych z repozytorium i nie dotyczy produktów instalowanych z niestandardowego adresu URL.

Kliknij pozycję <Wybierz pakiet>, aby wybrać pakiet instalacyjny z repozytorium, lub podaj adres URL pakietu. Zostanie wyświetlona lista dostępnych pakietów, z której można wybrać produkt firmy ESET do zainstalowania (np. ESET Endpoint Security). Wybierz odpowiedni pakiet instalacyjny i kliknij przycisk OK. Aby wskazać adres URL pakietu instalacyjnego, wpisz ten adres (na przykład file://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi) lub skopiuj go i wklej w polu tekstowym (nie używaj adresu URL, który wymaga uwierzytelnienia).

http://server_address/ees_nt64_ENU.msi — w przypadku instalacji z publicznego serwera internetowego lub z własnego serwera HTTP.

file://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi — w przypadku instalacji ze ścieżki sieciowej.

file://C:\installs\ees_nt64_ENU.msi — w przypadku instalacji ze ścieżki lokalnej.

 

Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Zarządzanie licencjami oraz Umowa EULA.

W razie potrzeby można również określić Parametry instalacji uruchamiane z wiersza polecenia. W przeciwnym razie należy pozostawić to pole puste.

Parametry instalacji w wierszu polecenia są przeznaczone do użytku w interfejsie użytkownika wyłącznie przy ustawieniu ograniczonym, podstawowym i przy ustawieniu brak.

Informacje o wersji programu msiexec używanego w odniesieniu do odpowiednich przełączników wiersza polecenia można znaleźć w dokumentacji.

W celu wykonania instalacji produktu zabezpieczającego firmy ESET w wierszu polecenia należy zapoznać się z odpowiednią pomocą online:

oProdukty firmy ESET do obsługi punktów końcowych

oProdukty serwerowe firmy ESET

Zaznacz pole wyboru obok opcji W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie, aby wymusić ponowne uruchomienie komputera klienckiego po ukończeniu instalacji. Można również pozostawić tę opcję niezaznaczoną, a komputery klienckie uruchomić ponownie ręcznie.

Instalacja oprogramowania innych firm

Można użyć zadania Instalacja oprogramowania, aby zainstalować oprogramowanie firm innych niż ESET (zewnętrzne).

System operacyjny

Obsługiwane typy plików instalacji

Obsługa parametrów instalacji

Windows

.msi

Zadanie Instalacja oprogramowania zawsze wykonuje cichą instalację pakietów .msi.

Nie można określić parametrów msiexec. Można określić tylko parametry wykorzystywane przez sam pakiet instalacyjny (unikatowe dla każdego pakietu instalacji oprogramowania).

Linux

.deb, .rpm, .sh

Parametry można stosować tylko z plikami .sh (pliki .deb oraz .rpm nie obsługują parametrów).

macOS

.pkg, .dmg (zawierające plik .pkg)

 

Parametry instalacji nie są obsługiwane.

Android

.apk

iOS

.ipa

example

Przykład

Chcesz zainstalować w systemie Linux oprogramowanie przy użyciu pliku install_script.sh, który ma dwa parametry: -a to pierwszy parametr, -b to drugi parametr.

Instalacja w terminalu (jako użytkownik root w folderze, gdzie znajduje się install_script.sh):

./install_script.sh -a parameter_1 -b parameter_2

Instalacja przy użyciu zadania instalacji oprogramowania:

Wpisz ścieżkę pliku w opcji Zainstaluj przy użyciu bezpośredniego adresu URL pakietu, na przykład: file:///home/user/Desktop/install_script.sh

Wpisz Parametry instalacji: -a parameter_1 -b parameter_2.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno. Zalecamy kliknięcie pozycji Utwórz element wyzwalający w celu określenia czasu wykonania oraz obiektów docelowych zadania klienta. Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Lista problemów występujących w przypadku niepowodzenia instalacji

Nie znaleziono pakietu instalacyjnego.

Wymagana jest nowsza wersja usługi Instalator Windows.

Zainstalowano już inną wersję lub zainstalowano produkt wywołujący konflikty.

Inna instalacja już trwa. Zakończ ją przed rozpoczęciem tej instalacji.

Instalacja lub dezinstalacja została pomyślnie zakończona, ale wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.

Zadanie nie powiodło się — wystąpił błąd. Zapoznaj się z dziennikiem śledzenia agenta i sprawdź kod zwrotny instalatora.