Inštalácia bezpečnostných produktov

Bezpečnostné produkty spoločnosti ESET môžu byť nainštalované vzdialene, a to kliknutím na požadovaný klientsky počítač a zvolením možnosti Nová... alebo vytvorením novej úlohy pre klienta Inštalácia softvéru v časti > Úlohy pre klienta. Kliknite na možnosť Nová a môžete začať nastavovať úlohu.

Časť Vykonania úloh pre klienta vám zobrazí aktuálny stav úlohy pre klienta a obsahuje aj indikátor priebehu pre označenú úlohu.

client_task

Základné

Zadajte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne popis do poľa Popis a typ úlohy do poľa Typ úlohy. Typ úlohy (pozrite si zoznam vyššie) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

Nastavenia

Kliknite na možnosť <Vyberte ESET licenciu> a zo zoznamu dostupných licencií vyberte licenciu pre inštalovaný produkt.

V sekcii <Vyberte balík> vyberte príslušný inštalačný balík z repozitára alebo zadajte URL adresu balíka. Zobrazí sa zoznam dostupných balíkov, kde si môžete vybrať produkt spoločnosti ESET, ktorý chcete nainštalovať (napr. ESET Endpoint Security). Vyberte požadovaný inštalačný balík a kliknite na OK. Ak chcete zadať URL adresu inštalačného balíka, napíšte ju alebo skopírujte do textového poľa (napr. file://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi). Nepoužívajte URL adresu, ktorá vyžaduje autorizáciu.

http://server_address/ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z verejného webového servera alebo vášho vlastného HTTP servera.

file://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z lokality vo vašej sieti.

file://C:\installs\ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z lokálneho disku.

details_hoverPoznámka:

ESMC Server a ESET Management Agent musia mať prístup na internet, aby sa mohli pripojiť na repozitár a vykonať inštaláciu. Ak nemáte prístup na internet, musíte nainštalovať klientsky softvér lokálne. V opačnom prípade vzdialená inštalácia zlyhá.

Pri vykonávaní úlohy Inštalácia softvéru na počítačoch v doméne s bežiacim ESET Management Agentom musí mať používateľ pridelené povolenie na čítanie pre priečinok, v ktorom sú uložené inštalátory. V prípade, že je nutné prideliť tieto povolenia, postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

1.Pridajte konto počítača pre službu Active Directory do počítača, na ktorom je daná úloha spustená (napr. NewComputer$).

2.Počítaču NewComputer$ prideľte povolenie na čítanie pre priečinok s inštalátormi – kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, z kontextového menu zvoľte možnosť Vlastnosti, prejdite na kartu Zdieľanie a stlačte Zdieľať.Znak „$“ je na konci názvu počítača nutné uviesť.

Inštalácia zo zdieľaného umiestnenia je možná len v prípade, ak je klientsky počítač v doméne.

Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie Ochranu súkromia. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti EULA.

V prípade potreby môžete zadať parametre inštalácie. Za iných okolností ponechajte toto pole prázdne. Vyberte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre vynútenie automatického reštartovania počítača po inštalácii. Túto možnosť však môžete vynechať, pretože klientsky počítač môže byť reštartovaný aj manuálne.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish