Inštalácia softvéru

Úloha Inštalácia softvéru je určená na inštaláciu softvéru na klientske počítače v sieti alebo jeho aktualizáciu. Je určená primárne na inštaláciu produktov spoločnosti ESET, avšak môže slúžiť aj na inštaláciu iného softvéru.

Aby sa predišlo zlyhaniu inštalácie, ESMC vykoná pred inštaláciou alebo aktualizáciou produktov ESET nasledujúce kontroly:

overí prístup k repozitáru,

overí, či je na klientskom počítači dostatok (1 GB) voľného miesta (toto nie je dostupné na systéme Linux).

 

details_hoverPoznámka:

ESMC Server a ESET Management Agent musia mať prístup na internet, aby sa mohli pripojiť na repozitár a vykonať inštaláciu. Ak nemáte prístup na internet, musíte nainštalovať klientsky softvér lokálne. V opačnom prípade vzdialená inštalácia zlyhá.

Pri vykonávaní úlohy Inštalácia softvéru na počítačoch v doméne s bežiacim ESET Management Agentom musí mať používateľ pridelené povolenie na čítanie pre priečinok, v ktorom sú uložené inštalátory. V prípade, že je nutné prideliť tieto povolenia, postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

1.Pridajte konto počítača pre službu Active Directory do počítača, na ktorom je daná úloha spustená (napr. NewComputer$).

2.Počítaču NewComputer$ prideľte povolenie na čítanie pre priečinok s inštalátormi – kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, z kontextového menu zvoľte možnosť Vlastnosti, prejdite na kartu Zdieľanie a stlačte Zdieľať.Znak „$“ je na konci názvu počítača nutné uviesť.

Inštalácia zo zdieľaného umiestnenia je možná len v prípade, ak je klientsky počítač v doméne.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Kliknite na možnosť <Vyberte ESET licenciu> a zo zoznamu dostupných licencií vyberte licenciu pre inštalovaný produkt. Tento postup bude fungovať len pre produkty inštalované z repozitára, nebude fungovať pre produkty inštalované z vlastnej URL adresy.

V sekcii <Vyberte balík> vyberte príslušný inštalačný balík z repozitára alebo zadajte URL adresu balíka. Zobrazí sa zoznam dostupných balíkov, kde si môžete vybrať produkt spoločnosti ESET, ktorý chcete nainštalovať (napr. ESET Endpoint Security). Vyberte požadovaný inštalačný balík a kliknite na OK. Ak chcete zadať URL adresu inštalačného balíka, napíšte ju alebo skopírujte do textového poľa (napr. file://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi). Nepoužívajte URL adresu, ktorá vyžaduje autorizáciu.

http://server_address/ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z verejného webového servera alebo vášho vlastného HTTP servera.

file://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z lokality vo vašej sieti.

file://C:\installs\ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z lokálneho disku.

 

Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie Ochranu súkromia. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti EULA.

V prípade potreby môžete zadať parametre inštalácie. Za iných okolností ponechajte toto pole prázdne.

Vyberte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre vynútenie automatického reštartovania počítača po inštalácii. Túto možnosť však môžete vynechať, pretože klientsky počítač môže byť reštartovaný aj manuálne.

details_hoverPoznámka:

Po inštalácii produktu ESET Endpoint Antivirus alebo ESET Endpoint Security verzie 6.5 alebo vyššej s využitím inštalačného parametra CFG_LIVEGRID_ENABLED bude správanie daného produktu nasledovné:

Funkcia

CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

ESET LiveGrid® reputačný systém (odporúča sa)

Zapnutá

Zapnutá

Odoslať anonymné štatistiky

Vypnutá

Zapnutá

Odoslať vzorku

Vypnutá

Zapnutá

Inštalácia softvéru tretej strany

Úlohu Inštalácia softvéru môžete použiť aj na inštaláciu softvéru, ktorý nie je od spoločnosti ESET (softvér tretej strany).

Operačný systém

Podporované typy inštalačných súborov

Podpora inštalačných parametrov

Windows

.msi

Úloha Inštalácia softvéru vždy vykonáva tichú inštaláciu .msi balíkov.

Nie je možné definovať msiexec parametre. Je možné definovať iba parametre samotného inštalačného balíka, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétnej aplikácie.

Linux

.deb, .rpm, .sh

Parametre môžete použiť len pre .sh súbory (súbory .deb a .rpm nepodporujú parametre).

macOS

.pkg, .dmg (obsahujúce .pkg súbor)

 

Inštalačné parametre nie sú podporované.

Android

.apk

light-bulbPríklad:

Chcete nainštalovať softvér na systéme Linux pomocou súboru install_script.sh, ktorý má dva parametre: -a je prvý parameter a -b je druhý parameter.

Inštalácia v termináli (ako root používateľ v priečinku, kde sa nachádza install_script.sh):

./install_script.sh -a parameter_1 -b parameter_2

Inštalácia pomocou úlohy Inštalácia softvéru:

Do poľa Inštalovať balík zadaním URL adresy zadajte cestu k súboru, napr.: file:///home/user/Desktop/install_script.sh.

Ako Parametre inštalácie zadajte: -a parameter_1 -b parameter_2.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish