Úlohy pre server

Úlohy pre server predstavujú účinný nástroj na automatizáciu pravidelných úloh. Pre každú úlohu pre server je možné nastaviť spúšťač. Ak chcete, aby bola niektorá úloha pre server spúšťaná pri viacerých udalostiach, musíte každú túto udalosť špecifikovať v samostatnej úlohe pre server v rámci nastavení spúšťača. ESMC obsahuje 6 preddefinovaných typov úloh pre server.

details_hoverPoznámka:

Úlohy pre server nemôžu byť priradené ku konkrétnym klientom alebo skupinám klientov.

Úlohy pre server a povolenia

Úloha aj spúšťač vyžadujú svojho vykonávajúceho používateľa. Ide o používateľa, ktorý úlohu (a spúšťač) upravuje a mení. Na konkrétne akcie musí mať tento používateľ pridelené dostatočné povolenia. Pri vykonávaní úlohy sa vždy použije vykonávajúci používateľ zo spúšťača. Ak je úloha spustená na základe nastavenia Spustiť úlohu okamžite po dokončení, vykonávajúci používateľ je ten používateľ, ktorý je aktuálne prihlásený do ESMC Web Console. Používateľ bude mať povolenia (na čítanie, použitie, zápis) pre zvolenú úlohu pre server, ak sú tieto povolenia zadefinované v jemu pridelenej sade povolení (Viac > Sady povolení) a zároveň je pre tieto povolenia nastavená tá statická skupina, v ktorej je umiestnená daná úloha pre server. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.

light-bulbPríklad:

Používateľ John, ktorého domáca skupina je Johnova skupina, chce odstrániť Úlohu pre server 1: Generovať správu. Táto úloha bola pôvodne vytvorená používateľom Larry, takže bola automaticky zahrnutá do domácej skupiny Larryho, nazvanej Larryho skupina. Aby mohol John úlohu odstrániť, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

John musí mať pridelenú sadu povolení, ktorá obsahuje povolenia na zápis v rámci kategórie Úlohy a spúšťače serveraGenerovať správu.

Sada povolení musí mať v časti Statické skupiny nastavenú skupinu Larryho skupina.

Povolenia potrebné na vykonávanie konkrétnych akcií týkajúcich sa úloh pre server

Na vytvorenie novej úlohy pre server musí mať používateľ pridelené povolenie na zápis pre zvolený typ úlohy a taktiež príslušné prístupové práva ku všetkým objektom, na ktoré sa daná úloha viaže (počítače, licencie, skupiny).

Na upravovanie úlohy pre server musí mať používateľ pridelené povolenie na zápis pre zvolený typ úlohy a taktiež príslušné prístupové práva ku všetkým objektom, na ktoré sa daná úloha viaže (počítače, licencie, skupiny).

Na odstránenie úlohy pre server musí mať používateľ pridelené povolenie na zápis pre zvolený typ úlohy.

Na spustenie úlohy pre server musí mať používateľ pridelené povolenie na použitie pre zvolený typ úlohy.

Vytvorenie novej úlohy pre server

1.Kliknite na Viac > Úlohy pre server > Nová.

2.Zadajte základné informácie o úlohe, ako napr. názov úlohy, popis (voliteľné) a typ úlohy. Typ úlohy definuje nastavenia a správanie úlohy.

3.Môžete sa rozhodnúť, či chcete:

Spustiť úlohu okamžite po dokončení – označte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťač – po označení tejto možnosti môžete v sekcii Spúšťač upraviť nastavenia spúšťača.

Nastaviť spúšťač neskôr (v tomto prípade neoznačte žiadnu z uvedených dvoch možností).

4.V sekcii Nastavenia upravte nastavenia úlohy.

5.Ak je sekcia Spúšťač dostupná, upravte nastavenia spúšťača.

6.V sekcii Súhrn skontrolujte všetky nastavenia pre danú úlohu a následne kliknite na Dokončiť.

Filter prístupovej skupiny

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

access_group

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.

details_hoverPoznámka:

Používateľom, ktorí často používajú úlohy pre server, odporúčame, aby si namiesto používania úloh zdieľaných s inými používateľmi vytvorili vlastné úlohy. Pri každom spustení úlohy pre server sú totiž použité povolenia vykonávajúceho používateľa. Toto môže byť v prípade niektorých používateľov mätúce.