Správa politík

Politiky sú rozdelené do kategórií podľa bezpečnostných produktov spoločnosti ESET. Kliknite na ikonu icon_expand, čím rozbalíte kategóriu a zobrazia sa dostupné politiky. Kategória Vstavané politiky obsahuje prednastavené politiky a kategória Vlastné politiky zobrazuje kategórie všetkých politík, ktoré ste manuálne vytvorili alebo upravili.

Pre politiky sú dostupné nasledujúce akcie:

add_new_default Nová

Vytvorenie novej politiky.

edit_default Upraviť

Úprava existujúcej politiky.

duplicate_default Duplikovať

Vytvorenie novej politiky na základe vybranej existujúcej politiky. Pre takto vytvorenú novú politiku je potrebné zadať nový (odlišný) názov.

edit_default Priradiť

Priradenie politiky ku klientu alebo skupine.

delete_default Vymazať

Vymazanie politiky. Pozrite si tiež pravidlá odstraňovania politík.

import_default Import

Kliknite na Politiky > Import, potom na Vybrať súbor na odovzdanie a vyhľadajte súbor, ktorý chcete odovzdať. Pre výber viacerých politík si pozrite režimy výberu uvedené nižšie. Importovať môžete len súbor .dat, ktorý obsahuje politiky exportované z ESMC Web Console. Nemôžete importovať súbor .xml, ktorý obsahuje politiky exportované z bezpečnostného produktu ESET.

icon_export Exportovať

Zo zoznamu vyberte politiku, ktorú chcete exportovať, a kliknite na Politiky > Exportovať. Politika bude exportovaná v podobe súboru .dat. Pre exportovanie viacerých politík zmeňte režim výberu (pozrite si dostupné režimy výberu nižšie).

move_default Prístupová skupina

Presunutie politiky do inej skupiny.

Pre zmenu režimu výberu z jednej na viac položiek použite možnosť Režimy. Kliknite na modes šípku v pravom hornom rohu a vyberte si z kontextového menu:

singleselect_default Režim jedného výberu – umožňuje označiť jednu položku zo zoznamu.

icon_multiselect_default Režim viacerých výberov – umožňuje pomocou začiarkavacích políčok označiť viac položiek.

update_default Obnoviť – umožňuje obnoviť/opätovné načítať zobrazené informácie.

icon_expand Zobraz všetky položky – umožňuje zobraziť všetky informácie.

icon_collapse Zobraz len hlavné sekcie – umožňuje skryť všetky informácie.