Zoznam povolení

Typy povolení

Keď vytvárate alebo upravujete sadu povolení v sekcii Viac > Sady povolení > Nová/Upraviť > Oprávnenia k funkciám, k dispozícii máte kompletný zoznam všetkých dostupných povolení. Povolenia pre prístup k funkciám ESMC Web Console sú rozdelené do kategórií, napríklad: Skupiny a Počítače, Natívni používatelia, Certifikáty, Politiky atď. V rámci jednotlivých kategórií povolení môžete nastaviť, či má ísť o prístupové práva na čítanie, použitie alebo zápis. Vo všeobecnosti platí:

Čítanie – povolenia na čítanie sú vhodné pre používateľov vykonávajúcich kontrolu. Môžu vidieť údaje alebo nastavenia, ale nemôžu ich meniť.

Použitie – povolenia na použitie umožňujú používateľom používať objekty a spúšťať úlohy, avšak bez možnosti ich upravovať alebo mazať.

Zápis – povolenia na zápis umožňujú používateľom objekty upravovať, prípadne ich duplikovať.

Určité typy povolení (vymenované nižšie) sa vzťahujú na proces, nie objekt. To je dôvod, prečo povolenia fungujú na globálnej úrovni bez ohľadu na to, na ktorú statickú skupinu sa konkrétne povolenie vzťahuje. Ak je používateľovi umožnené využívať určitý proces, môže ho využívať len pre tie objekty, pre ktoré má dostatočné povolenia. Napríklad, povolenie na Export správy do súboru umožňuje využívať funkciu exportovania, avšak údaje obsiahnuté v správe sú podmienené ostatnými povoleniami.

light-bulbPríklad:

Prečítajte si náš článok databázy znalostí obsahujúci príklady úloh a sád povolení, ktoré vám pomôžu úspešne vykonávať úlohy.

Používateľom môžu byť pridelené povolenia pre nasledujúce procesy:

Enterprise Inspector Administrator

Používateľ Enterprise Inspector

Nasadenie agentov

Správy a riadiace panely (k dispozícii budú len funkcie riadiaceho panelu, použiteľné šablóny správ sú však stále závislé od dostupných statických skupín)

Odoslať e-mail

Odoslať SNMP Trap

Exportovať správu do súboru

Nastavenia servera


Kategórie prístupových povolení:

Skupiny a Počítače

Čítanie – zobrazovanie počítačov, skupín a počítačov vo vnútri skupiny.

Použitie – používanie počítača/skupiny ako cieľa určitej politiky alebo úlohy.

Zápis – pridávanie, úprava a odstraňovanie počítačov. Zaraďuje sa sem aj povolenie premenovať počítač alebo skupinu.

 

Enterprise Inspector Administrator

Zápis – vykonávanie správcovských funkcií v produkte Enterprise Inspector.

 

Používateľ Enterprise Inspector

Čítanie – prístup do produktu Enterprise Inspector len na čítanie.

Zápis – povolenie na čítanie a zápis v produkte Enterprise Inspector.

 

Sady povolení

Čítanie – prezeranie zoznamu sád povolení a zoznamu prístupových práv.

Použitie – priraďovanie existujúcich sád povolení konkrétnym používateľom a rušenie takéhoto priradenia.

Zápis – vytváranie, úprava a odstraňovanie sád povolení.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Pre priradenie (alebo zrušenie priradenia) sady povolení k používateľovi je potrebné mať pridelené oprávnenia na použitie v rámci kategórií Sady povolení a Natívni používatelia.

Skupiny domény

Čítanie – zobrazovanie doménových skupín.

Použitie – priradenie/zrušenie priradenia sady povolení.

Zápis – vytváranie, úprava a odstraňovanie skupín domény.

 

Natívni používatelia

Čítanie – zobrazovanie natívnych používateľov.

Použitie – priradenie/zrušenie priradenia sady povolení.

Zápis – vytváranie, úprava a odstraňovanie natívnych používateľov.

 

Nasadenie agentov

Použitie – umožnenie prístupu k funkcii Nasadiť agenta prostredníctvom Rýchlych odkazov alebo umožnenie pridania klientskych počítačov manuálne v prostredí ESMC Web Console.

 

Uložené inštalátory

Čítanie – zobrazovanie uložených inštalátorov.

Použitie – exportovanie uložených inštalátorov.

Zápis – vytváranie, úprava a odstraňovanie uložených inštalátorov.

 

Certifikáty

Čítanie – prezeranie zoznamu partnerských certifikátov a certifikačných autorít.

Použitie – exportovanie certifikačných autorít a partnerských certifikátov a ich použitie pri práci s inštalátormi a príslušnými úlohami.

Zápis – vytváranie/rušenie partnerských certifikátov alebo certifikačných autorít.

 

Úlohy a spúšťače servera

Čítanie – prezeranie zoznamu úloh a ich nastavení (okrem citlivých položiek, ako sú napr. heslá).

Použitie – spustenie existujúcej úlohy pre server pomocou možnosti Vykonať teraz (ako používateľ aktuálne prihlásený do Web Console).

Zápis – vytváranie, úprava a odstraňovanie úloh pre server.

Túto kategóriu povolení je možné rozbaliť kliknutím na icon_expand a z ponuky môžete následne vybrať jeden alebo viacero typov úloh pre server.

 

Úlohy pre klienta

Čítanie – prezeranie zoznamu úloh a ich nastavení (okrem citlivých položiek, ako sú napr. heslá).

Použitie – naplánovanie vykonania úloh pre klienta alebo zrušenie ich vykonania. Pre priradenie úlohy (alebo pre zrušenie priradenia) na konkrétne ciele (počítače alebo skupiny) sa vyžaduje aj povolenie na použitie pre príslušné cieľové zariadenia alebo skupiny.

Zápis – vytváranie, úprava a vymazávanie úloh pre klienta. Pre priradenie úlohy (alebo pre zrušenie priradenia) na konkrétne ciele (počítače alebo skupiny) sa vyžaduje aj povolenie na použitie pre príslušné cieľové zariadenia alebo skupiny.

Túto kategóriu povolení je možné rozbaliť kliknutím na icon_expand a z ponuky môžete následne vybrať jeden alebo viacero typov úloh pre klienta.

 

Šablóny dynamických skupín

Čítanie – prezeranie zoznamu šablón dynamických skupín.

Použitie – používanie existujúcich šablón pre dynamické skupiny.

Zápis – vytváranie, úprava a vymazávanie šablón dynamických skupín.

 

Správy a riadiace panely

Čítanie – zobrazovanie šablón správ a ich kategórií. Generovanie správ na základe šablón správ. Prezeranie vlastných riadiacich panelov založených na predvolených riadiacich paneloch.

Použitie – úprava vlastných riadiacich panelov s použitím dostupných šablón správ.

Zápis – vytváranie, úprava a vymazávanie šablón správ a ich kategórií. Upravovanie predvolených riadiacich panelov.

 

Politiky

Čítanie – prezeranie zoznamu politík a nastavení, ktoré obsahujú.

Použitie – priraďovanie existujúcich politík k cieľom (prípadne zrušenie tohto priradenia). Pre priradenie politiky k cieľom sa vyžaduje aj povolenie na použitie pre príslušné cieľové zariadenia alebo skupiny.

Zápis – vytváranie, úprava a vymazávanie politík.

 

Odoslať e-mail

Použitie – odosielanie e-mailov (využívané pri Oznámeniach a úlohe Generovať správu).

 

Odoslať SNMP Trap

Použitie – umožňuje odosielanie správy SNMP Trap (užitočné v rámci oznámení).

 

Exportovať správu do súboru

Použitie – umožňuje vám ukladať správy v súborovom systéme na serveri, na ktorom beží ESMC Server (využívané pri úlohe Generovať správu).

 

Licencie

Čítanie – prezeranie zoznamu licencií a štatistík ich používania.

Použitie – používanie licencií na aktiváciu.

Zápis – pridávanie a odstraňovanie licencií (ako domáca skupina používateľa musí byť nastavená skupina Všetko; podľa predvolených nastavení môže licencie pridávať a odstraňovať iba hlavný správca).

 

Oznámenia

Čítanie – prezeranie zoznamu oznámení a ich nastavení.

Zápis – vytváranie, úprava a vymazávanie oznámení. Pre prácu s oznámeniami sa môžu v závislosti od konfigurácie oznámení vyžadovať aj povolenia na používanie pre kategórie Odoslať SNMP Trap a Odoslať e-mail.

 

Nastavenia servera

Čítanie – prezeranie nastavení servera.

Zápis – upravovanie nastavení servera.