Wdrażanie agenta

Zdalne wdrożenie agenta ESET Management odbywa się z poziomu sekcji Więcej. Kliknij kolejno pozycje Zadania serwera > Wdrożenie agenta > Nowy, aby skonfigurować nowe zadanie.

details_hoverUWAGA

Zadanie wdrożenia agenta wykonuje instalację agenta ESET Management pojedynczo (sekwencyjnie) na komputerach docelowych. W rezultacie zadanie wdrożenia agenta uruchomione na wielu komputerach klienckich może zająć wiele czasu. Zalecamy zatem skorzystanie z narzędzia ESET Remote Deployment Tool. Wykonuje ono instalację agenta ESET Management jednocześnie (równolegle) na wszystkich komputerach, a także oszczędza przepustowość sieci poprzez korzystanie z przechowywanych lokalnie plików instalatora bez konieczności uzyskiwania dostępu do repozytorium online.

Jeśli postanowisz użyć zadania wdrożenia agenta, pamiętaj, aby zmienić interwał połączenia agenta celem sprawniejszego wykonania zadania.

validation-status-icon-error OSTRZEŻENIE

W zadaniu wdrożenia agenta używany jest protokół SSH, który nie jest obsługiwany przez system Windows Server 2003. Zadanie zakończy się niepowodzeniem instalacji agenta ESET Management w przypadku systemu Windows Server 2003.

Podstawowe

W tej sekcji można wprowadzić informacje podstawowe dotyczące zadania, takie jak Nazwa i Opis (opcjonalnie). Można też wybrać z poniższych ustawień elementów wyzwalających zadania:

Uruchom zadanie natychmiast po ukończeniu — zaznacz tę opcję, aby uruchomić zadanie automatycznie po kliknięciu przycisku Zakończ.

Skonfiguruj element wyzwalający — zaznacz tę opcję, aby uaktywnić sekcję Element wyzwalający umożliwiającą konfigurowanie ustawień elementu wyzwalającego.

Aby ustawić element wyzwalający później, pozostaw to pole wyboru niezaznaczone.

 

Ustawienia wdrożenia agenta

Automatyczne rozpoznawanie odpowiedniego agenta — jeśli używasz w swojej sieci wielu systemów operacyjnych (Windows, Linux, macOS), zaznacz tę opcję, a zadanie automatycznie znajdzie odpowiedni i zgodny z serwerem pakiet instalacyjny agenta dla każdego z systemów.

Obiekty docelowe — kliknij, aby wybrać klienty, które będą odbiorcami tego zadania.

details_hoverUWAGA

Jeśli docelowe komputery zostały dodane do programu ESMC przy użyciu zadania Synchronizacja grupy statycznej, upewnij się, że nazwy komputerów to pełne nazwy domen. Nazwy te są używane jako adresy klientów podczas wdrożenia. Jeśli są niepoprawne, wdrożenie zakończy się niepowodzeniem. Użyj atrybutu dNSHostName jako Atrybutu nazwy hosta komputera podczas synchronizacji na potrzeby wdrożenia agenta.

Nazwa hosta serwera (opcjonalne) — możesz wprowadzić nazwę hosta serwera, jeśli jest ona inna po stronie klienta i po stronie serwera.

 

Poświadczenia komputera docelowego

Nazwa użytkownika/hasło — nazwa użytkownika i hasło użytkownika o wystarczających uprawnieniach do przeprowadzenia zdalnej instalacji agenta.

 

Ustawienia certyfikatu

Certyfikat równorzędny:

Certyfikat ESMC — jest to certyfikat zabezpieczeń i urząd certyfikacji służący do instalacji agenta. Możesz wybrać domyślny certyfikat i urząd certyfikacji lub użyć certyfikatów niestandardowych.

Certyfikat niestandardowy — jeśli do uwierzytelniania używasz certyfikatu niestandardowego, podczas instalowania agenta przejdź do certyfikatu i wybierz go. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Certyfikaty.

Hasło do certyfikatu — hasło do certyfikatu. Hasło wprowadzone podczas instalacji serwera ESMC (na etapie tworzenia urzędu certyfikacji) lub hasło do certyfikatu niestandardowego.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błędy krytyczne podczas inicjowania agenta.

details_hoverUWAGA

Serwer ESMC może automatycznie wybrać pakiet instalacyjny agenta odpowiedni dla systemów operacyjnych. Aby wybrać pakiet ręcznie, usuń zaznaczenie pozycji Automatyczne rozpoznawanie odpowiedniego agenta i za pośrednictwem repozytorium serwera ESMC wybierz spośród dostępnych agentów pakiet, który ma zostać użyty.

W przypadku instalacji na komputerze z systemem Linux lub komputerze Mac należy upewnić się, że włączono demona SSH, który działa na porcie 22, a zapora nie blokuje połączenia. Należy użyć następującego polecenia (należy zastąpić adres IP adresem IP serwera ESMC), aby dodać wyjątek do zapory systemu Linux:
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

W przypadku instalacji w systemie Linux należy wybrać użytkownika z uprawnieniami do używania polecenia sudo lub użytkownika głównego (root). W przypadku użytkownika głównego usługa ssh musi umożliwiać zalogowanie się jako użytkownik główny.

Aby ponownie wdrożyć agenta nie należy usuwać bieżącego agenta. Uruchom zadanie wdrożenia z bieżącym agentem.  W przypadku usunięcia agenta stare zadania mogą zostać wykonane po wykonaniu nowego wdrożenia.

Inne ustawienia

Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych firmie ESET, możesz usunąć zaznaczenie pola wyboru Weź udział w programie ulepszania produktu. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru dane telemetryczne i raporty o awariach będą przesyłane firmie ESET.

Element wyzwalający

Sekcja Element wyzwalający zawiera informacje dotyczące elementów wyzwalających, które służą do uruchamiania zadań. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający. Każdy element wyzwalający może obsługiwać tylko jedno zadanie serwera. Jeśli w sekcji Podstawowe nie wybrano opcji Skonfiguruj element wyzwalający, element taki nie zostanie utworzony. Zadanie można utworzyć bez elementu wyzwalającego. Takie zadanie można uruchomić ręcznie lub dodać element wyzwalający później.

Ustawienia zaawansowane — Ograniczanie

Konfigurując ustawienia w sekcji Ograniczanie, można zdefiniować reguły zaawansowane utworzonego elementu wyzwalającego. Skonfigurowanie ograniczania jest opcjonalne.

Podsumowanie

Tutaj wyświetlane są wszystkie skonfigurowane opcje. Sprawdź ustawienia — jeśli są prawidłowe, kliknij przycisk Zakończ. Zadanie zostanie utworzone i będzie gotowe do użytku.