Rejestracja przez e-mail

Ta metoda sprawdza się idealnie w przypadku masowej rejestracji urządzeń mobilnych. Umożliwia wysłanie wiadomości e-mail z łączem rejestracyjnym do dowolnej liczby urządzeń. Każde z urządzeń mobilnych otrzymuje unikatowy token jednorazowy wygenerowany na podstawie adresu e-mail.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Na potrzeby masowej rejestracji za pośrednictwem poczty e-mail jest wymagane skonfigurowanie serwera SMTP. Przejdź do obszaru Ustawienia serwera, rozwiń sekcję Ustawienia zaawansowane i wprowadź szczegóły serwera SMTP.

1.Aby dodać nowe urządzenia mobilne, przejdź do sekcji Komputery lub Więcej > Grupy. Wybierz grupę statyczną, do której chcesz dodać urządzenia mobilne i kliknij kolejno opcje Dodaj nowe > Urządzenia mobilne > Rejestracja przez e-mail.

enrollment_email

2.Spowoduje to automatyczne wybranie Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi. Jeśli istnieje więcej niż jeden moduł MDC, wybierz adres FQDN modułu MDC, którego chcesz użyć. Jeśli Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi nie został jeszcze zainstalowany, zapoznaj się z instrukcją instalacji dostępną w rozdziale Instalacja Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi — system Windows lub Linux.

3.Licencja (opcjonalnie) — kliknij pozycję Wybierz i wybierz licencję, która ma zostać użyta podczas aktywacji. Dla danego urządzenia mobilnego zostanie utworzone zadanie Aktywacja produktu. Zostanie pobrana jednostka licencyjna (po jednej na każde urządzenie mobilne).

4.Grupa nadrzędna — w przypadku braku określonej grupy statycznej dla urządzeń mobilnych zalecamy utworzenie nowej grupy statycznej (na przykład o nazwie Urządzenia mobilne). W przypadku gdy grupa już istnieje, kliknij pozycję /Wszystko/ w celu otwarcia wyskakującego okna, w którym można wybrać grupę statyczną.

5.Lista urządzeń — wskaż urządzenia mobilne do zarejestrowania. W celu dodania urządzeń mobilnych można użyć następujących funkcji

Dodaj urządzenie — Pojedynczy wpis. Wpisz ręcznie adres e-mail powiązany z urządzeniem mobilnym, pod który ma zostać wysłana rejestracyjna wiadomość e-mail. Jeśli do urządzenia mobilnego przypiszesz również użytkownika, klikając opcję Sparuj i wybierając użytkownika, adres e-mail zostanie zastąpiony adresem podanym w obszarze Zarządzanie użytkownikami. Jeśli chcesz dodać kolejne urządzenie mobilne, ponownie kliknij opcję Dodaj urządzenie i uzupełnij wymagane informacje.

Dodaj użytkownika — możesz dodawać urządzenia, klikając pola wyboru odpowiednich użytkowników z listy Użytkownicy komputerów. Kliknij opcję Usuń parowanie, aby poprawki na liście urządzeń mobilnych do zarejestrowania. Po usunięciu parowania przypisanego użytkownika zostanie dodane oznaczenie Nie sparowano. Aby wybrać odpowiedniego użytkownika niesparowanego urządzenia, kliknij opcję Sparuj. Aby usunąć wpis, kliknij ikonę kosza na śmieci.

Importuj plik CSV — metoda ułatwiająca dodawanie znaczącej liczby urządzeń mobilnych. Prześlij plik .csv z listą urządzeń do dodania. Więcej informacji można znaleźć w części Importowanie pliku CSV.

Kopiuj i wklej — pozwala zaimportować niestandardową listę adresów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami (funkcja ta działa podobnie do importu pliku CSV).

6.Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Zarządzanie licencjami oraz Umowa EULA.

details_hoverUWAGA

W przypadku korzystania z metody importowania pliku CSV zalecamy podanie nazwy urządzenia w każdym ze wpisów. Jest to nazwa urządzenia wyświetlana w sekcji Komputery. Jeśli pole Nazwa urządzenia pozostanie puste, zamiast niej używany będzie adres e-mail, który będzie wyświetlany jako nazwa urządzenia w obszarze Komputery i Grupy. Może to wywołać zamieszanie, szczególnie w przypadku zarejestrowania większej liczby urządzeń mobilnych przy użyciu jednego adresu e-mail. Taki adres e-mail będzie wyświetlany wielokrotnie, co uniemożliwi rozróżnianie urządzeń.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Zalecamy przypisanie do urządzenia mobilnego co najmniej jednego użytkownika. Aby korzystać ze spersonalizowanych polityk w systemie iOS, użytkownik musi być przypisany do urządzenia.

6.Rejestracyjna wiadomość e-mail — wstępnie zdefiniowany szablon wiadomości z ustawieniami, które zwykle są wystarczające, ale można je dostosować w obszarze Temat i Treść, podając dodatkowe informacje o użytkownikach. Pod treścią rejestracyjnej wiadomości e-mail widoczna jest część Instrukcje, w której podana jest nazwa urządzenia (lub adres e-mail) z łączem rejestracyjnym (adresem URL). W przypadku podania jednego adresu e-mail w celu zarejestrowania wielu urządzeń mobilnych widoczna jest tam lista urządzeń, do których przypisane są osobne łącza rejestracyjne (adresy URL). Przedstawione są również instrukcje, które użytkownik urządzenia mobilnego (z systemem iOS lub Android) powinien wykonać w celu ukończenia rejestracji.

6.Po kliknięciu opcji Zarejestruj na każdy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail z odpowiednimi łączami rejestracyjnymi oraz instrukcjami.

7.Aby ukończyć rejestrację urządzenia mobilnego, należy wykonać te działania lub poczekać, aż użytkownicy/właściciele urządzeń mobilnych wykonają je sami:

Rejestracja urządzenia — system Android

Rejestracja urządzenia — system iOS