Tworzenie polityki dla agenta ESET Management na potrzeby połączenia z nowym serwerem ESMC

Ta polityka pozwala zmienić zachowanie agenta ESET Management przez modyfikację jego ustawień. Poniższe rozwiązanie jest szczególnie przydatne podczas migracji urządzeń klienckich na nowy serwer ESMC.

Utwórz nową politykę, aby ustawić nowy adres IP serwera ESMC i przypisz tę politykę do wszystkich komputerów klienckich. Wybierz pozycje Polityki > Nowa.

Podstawowe

W polu Nazwa wprowadź nazwę polityki. Pole Opis jest opcjonalne.

Ustawienia

Wybierz pozycję Agent ESET Management z menu rozwijanego, rozwiń pozycję Połączenie i kliknij pozycję Edytuj listę serwerów obok obszaru Serwery, z którymi można nawiązać połączenie.

admin_policies_wizard4

Zostanie otwarte okno z listą serwerów ESMC, z którymi agent ESET Management może się połączyć. Kliknij przycisk Dodaj i wprowadź adres IP nowego serwera ESMC w polu Host. Jeśli używasz portu innego niż domyślny port 2222 serwera ESMC, podaj własny numer portu.

policy_connection_server_02

W przypadku wielu wpisów na liście, za pomocą przycisków strzałek można zmieniać priorytet serwerów ESMC. Upewnij się, że nowy serwer ESMC znajduje się na początku, klikając przycisk podwójnej strzałki w górę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Przypisywanie

Określ klienty (pojedyncze komputery/urządzenia mobilne lub całe grupy), które są odbiorcami polityki.

admin_pol_assign

Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz żądane klienty i kliknij przycisk OK.

admin_dg_tasks_target_list

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij pozycję Zakończ.