Automatyzacja programu ESET Security Management Center

Korzystając z technik przedstawionych w poniższym przykładzie, można zautomatyzować wiele różnych działań, — od aktualizacji produktów i systemu operacyjnego, przez skanowanie i automatyczną aktywację nowo dodanych produktów z wcześniej wybranymi licencjami, po rozwiązywanie złożonych problemów.

validation-status-icon-error OSTRZEŻENIE

Metody przedstawione poniżej można wykonywać tylko na komputerach klienckich bez zainstalowanego oprogramowania zabezpieczającego innych firm lub oprogramowania zabezpieczającego firmy ESET z segmentu dla użytkowników domowych (np. ESET Smart Security). Instalacja produktów ESET na urządzeniach klienckich z zainstalowanym oprogramowaniem zabezpieczającym innych firm jest niezalecana. Można skorzystać z narzędzia ESET AV Remover w celu usunięcia innych programów antywirusowych z komputera.

light-bulbPRZYKŁAD: automatyczne wdrażanie produktów ESET na nowo podłączonych komputerach stacjonarnych z systemem Windows

1.Utwórz grupę dynamiczną o nazwie bez produktu zabezpieczającego.

a.Oznacz ją jako grupę podrzędną we wstępnie zdefiniowanej grupie Komputery z systemem Windows > Windows (komputery osobiste).

b.Kliknij opcję Nowy szablon.

c.Dodaj następującą regułę: Komputer > Maska produktów zarządzanych.

d.W polu operatora wybierz wartość nie równy.

e.Wybierz maskę icon_computer Ochrona ESET: Pulpit

f.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać grupę.

2.Przejdź do obszaru Zadania klienta > Produkt zabezpieczający ESET > Instalacja oprogramowania.

a.Kliknij opcję Nowe i wprowadź nazwę zadania.

b.Wybierz pakiet w sekcji Ustawienia i skonfiguruj inne parametry według potrzeb.

c.Kliknij kolejno opcje Zakończ > Utwórz element wyzwalający.

d.W sekcji Obiekt docelowy kliknij pozycję Dodaj grupy i wybierz grupę Bez produktu zabezpieczającego.

e.W sekcji Element wyzwalający wybierz pozycję Nowy komputer w grupie dynamicznej.

f.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać zadanie i element wyzwalający.

Od tej chwili zadanie to będzie wykonywane na klientach dołączających do grupy dynamicznej. W przypadku klientów znajdujących się w grupie dynamicznej przed utworzeniem zadania będzie wymagane jego ręczne wykonanie.

light-bulbPRZYKŁAD: wymuszanie polityki na podstawie lokalizacji

1.Utwórz grupę dynamiczną o nazwie Podsieć 120.

a.Oznacz ją jako grupę podrzędną grupy Wszystkie.

b.Kliknij opcję Nowy szablon.

c.Dodaj regułę: Adresy sieciowe IP > Podsieć IP.

d.W polu operatora wybierz wartość równy.

e.Wprowadź podsieć, którą chcesz filtrować, na przykład 10.1.120.0 (aby filtrować wszystkie adresy IP z podsieci 10.1.120., ostatnią liczbą musi być 0).

f.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać grupę.

2.Wybierz pozycję Polityki.

a.Kliknij opcję Nowa polityka i wprowadź nazwę polityki.

b.W sekcji expand_hover Ustawienia wybierz opcję Agent ESET Management.

c.Wprowadź zmianę w polityce, np. zmień Interwał połączenia na 5 minut.

d.W sekcji expand_hover Przypisywanie kliknij opcję Przypisz i zaznacz pole wyboru checkbox_ok obok grupy Podsieć 120, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

e.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać politykę.

Polityka ta zostanie natychmiast zastosowana do klientów połączonych z grupą dynamiczną.

validation-status-icon-error OSTRZEŻENIE

Jeśli komputer kliencki opuści grupę dynamiczną (warunki członkostwa w grupie dynamicznej nie będą już spełnione), ustawienia nadal będą stosowane do momentu wdrożenia innej polityki w odniesieniu do danego zestawu ustawień.

Inne przykłady podano tutaj.