certifikata ravnopravnih računala

Ako je u vašem sustavu prisutan izdavatelj certifikata, potrebno je stvoriti certifikat ravnopravnog računala za pojedinačne komponente sustava ESET Security Management Center. Za svaku od komponenti (ESET Management agent i ESMC server) potreban je određeni certifikat.

add_new_default Novo

Ova opcija koristi se za stvaranje novog certifikata. Ti se certifikati koriste za ESET Management agent i ESMC server.

add_new_default APN/DEP certifikat

Ova opcija upotrebljava se za stvaranje novog APN/DEP certifikata. Taj certifikat koristi MDM. Za tu je radnju potrebna ispravna licenca.

icon_cert_usage Korištenje certifikata

Možete provjeriti i koji klijenti upotrebljavaju ovaj ESMC certifikat.

edit_default Uredi

Odaberite ovu opciju da biste uredili postojeći certifikat s popisa. Iste se opcije primjenjuju kad stvarate novi certifikat.

icon_export Izvoz

Ta se opcija koristi za izvoz certifikata u obliku datoteke. Ta je datoteka potrebna za lokalnu instalaciju ESET Management agenta na računalo ili za instalaciju alata MDM.

icon_export Izvezi kao Base64

Ta se opcija upotrebljava za izvoz certifikata u obliku datoteke .txt.

icon_undo_default Opozovi

Ako više ne želite upotrebljavati certifikat, odaberite Opozovi. Ta opcija trajno poništava valjanost certifikata te je certifikat u osnovi zabranjen. Ta se informacija šalje ESET Management agentima tijekom sljedećeg povezivanja. Program ESET Security Management Center neće prihvatiti opozvane certifikate.

validation-status-icon-warning VAŽNO

Prije opoziva certifikata pobrinite se da ga više ne koristi nijedan ESET Management agent (ili druge komponente). Kad se certifikat opozove, komponente se neće moći povezati s ESMC serverom. Ponovno instalirajte komponente s pomoću valjanog certifikata kako bi se vratila funkcija.

move_default Pristupi grupi

Certifikat ili izdavatelj certifikata može se premjestiti u drugu grupu. Tada postaje dostupan korisnicima koji imaju dovoljno prava za tu grupu. Odaberite certifikat i kliknite move_default Pristupi grupi u padajućem izborniku da biste jednostavno pronašli osnovnu grupu certifikata. Osnovna grupa certifikata prikazana je u prvom retku skočnog izbornika (primjerice, /Sve/San Diego.  Pogledajte naš ogledni scenarij da biste saznali više o dijeljenju certifikata).

validation-status-icon-warning VAŽNO

Vidjet ćete samo certifikate koji se nalaze u vašoj osnovnoj grupi (pod uvjetom da imate dopuštenje za čitanje za certifikate). Certifikati stvoreni tijekom instalacije sustava ESMC nalaze se u grupi Sve i mogu im pristupiti samo administratori.

Prikaži opozvano – ova opcija prikazuje sve opozvane certifikate.

Certifikat agenta za instalaciju potpomognutu serverom – ovaj se certifikat stvara tijekom instalacije servera ako odaberete opciju Generiraj certifikate.

Filtar pristupa grupi

Gumb za filtriranje pristupa grupi omogućuje korisnicima da odaberu statičku grupu i filtriraju prikazane objekte prema grupi u kojoj se nalaze.

access_group

Dodavanje filtara i unaprijed postavljenih filtara

Kliknite Dodaj filtar i odaberite stavke s popisa za dodavanje kriterija filtriranja. Unesite nizove za pretraživanje u polja filtra. Aktivni filtri plave su boje.

Filtri se mogu spremiti na korisnički profil tako da ih možete upotrijebiti ponovno u budućnosti. Pod opcijom Unaprijed postavljeno na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

Skupovi filtra – vaši spremljeni filtri, kliknite na jedan da bi se primijenio. Primijenjeni filtar označen je apply_default potvrdnom kvačicom. Odaberite opciju Uključi vidljive stupce, sortiranje i označavanje stranica kako biste spremili ove parametre u unaprijed postavljenu postavku.

add_new_defaultSpremi skup filtra – spremite konfiguraciju trenutačnog filtra kao novu unaprijed postavljenu postavku. Kad unaprijed postavljenu postavku spremite, ne možete urediti konfiguraciju filtra u unaprijed postavljenoj postavci.

edit_defaultUpravljanje skupovima filtra – uklonite ili preimenujte postojeće unaprijed postavljene postavke. Da biste primijenili postavke za unaprijed postavljene postavke, kliknite Spremi.

Očisti vrijednosti filtra – kliknite da biste uklonili samo trenutačne vrijednosti s odabranih filtara. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni filtre – kliknite kako biste uklonili odabrane filtre. Spremljene unaprijed postavljene postavke neće se mijenjati.

Ukloni neiskorištene filtre – uklonite polja filtra bez vrijednosti.