Podmínky spuštění

Podmínky spuštění fungují jako senzory, které definovaným způsobem reagují na určité události. Slouží pro provedení nějaké činnosti, nejčastěji se používají pro spuštění úloh. Aktivovány mohou být plánovačem nebo systémovou událostí.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Podmínky spuštění nelze používat opakovaně. Každá podmínka spuštění je pevně svázána s konkrétní serverovou úlohou. Pro každou serverovou úlohu musíte vytvořit novou podmínku spuštění.

Vytvořené úlohy se nespouští okamžitě, ale až v případě, kdy dojde ke splnění podmínky spuštění. Výjimkou je případ, kdy při vytváření úlohy vyberte možnost Spustit úlohu okamžitě po dokončení. V případě potřeby můžete zabránit nadměrnému spouštění úloh.

Typ podmínky spuštění:

Naplánované

Naplánovat jednou – na základě této podmínky se úloha spustí jednou ve stanový datum a čas. Ke zpoždění spuštění může dojít při použití náhodného intervalu.

Denně – na základě této podmínky se úloha spustí každý den. Můžete ji nechat spouštět pravidelně každý den ve stanovený čas nebo definovat konečné datum, po jehož uplynutí se úloha již nespustí. Například můžete úlohu nechat spouštět 10 po sobě jdoucích týdnů.  

Týdně – na základě této podmínky se úloha spustí ve vybrané dny v týdnu. Například můžete naplánovat spuštění úlohy na každé pondělí a pátek v období od 1.6. do 31.8.

Měsíčně – na základě této podmínky se úloha spustí ve vybrané dny v měsíci. V případě potřeby můžete aktivovat opakování a nechat úlohu spouštět například každé druhé pondělí.

Ročně – na základě této podmínky se úloha spustí každý rok (není-li stanoveno jinak) ve stanový datum a čas.  

 

details_hoverPoznámka:

Možnost Náhodný interval prodlevy je dostupná v případě plánovaných úloh a představuje maximální prodlevu pro spuštění úlohy. Představuje maximální prodlevu pro spuštění úlohy. Definováním náhodného intervalu zabráníte přetížení serveru.

light-bulbPříklad:

Pavel přiřadil serverové úloze podmínku spuštění s týdenním opakováním a začátkem v pondělí 10.2.2017 v 8:00:00. Náhodný interval je nastaven na 1 hodinu a konec je stanoven na 6.4.2017 v 00:00:00. To znamená, že úloha se spustí každé pondělí mezi 8 až 9 hodinou, dokud neuplyne stanové datum.

Dynamická skupina

Změna obsahu dynamické skupiny – tato podmínka se uplatí, při změně počtu zařízení v definované dynamické skupině. Například zařízení se stane členem dynamické skupiny nebo ji opustí.

Změna obsahu dynamické skupiny z důvodu překročení mezní hodnoty– uplatní se, pokud počet zařízení překročí nebo spadne pod definovanou hodnotu. Například ve skupině Počítače s neaktualizovaným operačním systémem bude více než 100 počítačů.

Změna obsahu dynamické skupiny ve sledovaném období – uplatní se, pokud se velikost dynamické skupiny změnila ve sledovaném období. Například počet zařízení ve skupině Infikovaná zařízení vzrostl za poslední hodinu o 10 %.

Změna obsahu dynamické skupiny oproti porovnávané skupině – uplatní se, pokud se ve sledované skupině změní počet zařízení ve srovnání s jinou skupinou (statickou nebo dynamickou). Například bude infikováno více než 10 % všech zařízení, tedy porovnává se počet zařízení ve skupině Infikovaná zařízení se statickou skupinou Všechna zařízení.

Ostatní

Spuštění serveru uplatní se při spuštění serveru. Tato podmínka je použita v předdefinované úloze pro synchronizaci statické skupiny.

Při výskytu události – spustí úlohu, pokud se v protokolech vyskytne definovaná událost. Příklad: při nalezení hrozby v protokolu kontroly počítače. Tento typ podmínky nabízí možnosti pro zabránění nadměrného spuštění.

CRON výraz – podmínka se uplatní ve stanovený datum a čas.

 

Podmínky spuštění můžete použít také pro naplánování spuštění úlohy ve stanovený datum a čas. Úlohu můžete spustit pouze jednou, opakovaně na základě časového kritéria nebo CRON výrazu.