Podmínky spuštění

Podmínky spuštění fungují jako senzory, které definovaným způsobem reagují na určité události. Slouží pro provedení nějaké činnosti, nejčastěji se používají pro spuštění úloh. Aktivovány mohou být plánovačem nebo systémovou událostí.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Podmínky spuštění nelze používat opakovaně. Každá podmínka spuštění je pevně svázána s konkrétní klientskou úlohou. Pro každou klientskou úlohu musíte vytvořit novou podmínku spuštění.

Pokud přiřadíte nově vytvořené úloze podmínku spuštění, úloha se spustí až v případě, kdy bude vyhovovat podmínka spuštění (vyjma podmínky Ihned). V případě potřeby můžete zabránit nadměrnému spouštění úloh.

Typy podmínek spuštění:

Ihned – vybráním této možnosti dojde k naplánování spuštění úlohy na co nejbližší možnou dobu, poté co kliknete na tlačítko Dokončit. Platnost úlohy je omezena datem stanovým v poli Platnost do. Po uplynutí této doby se úloha již nespustí.

Naplánované

Naplánovat jednou – na základě této podmínky se úloha spustí jednou ve stanový datum a čas. Ke zpoždění spuštění může dojít při použití náhodného intervalu.

Denně – na základě této podmínky se úloha spustí každý den. Můžete ji nechat spouštět pravidelně každý den ve stanovený čas nebo definovat konečné datum, po jehož uplynutí se úloha již nespustí. Například můžete úlohu nechat spouštět 10 po sobě jdoucích týdnů.  

Týdně – na základě této podmínky se úloha spustí ve vybrané dny v týdnu. Například můžete naplánovat spuštění na každé pondělí a pátek v období od 1. 6. do 31. 8.

Měsíčně – na základě této podmínky se úloha spustí ve vybrané dny v měsíci. V případě potřeby můžete aktivovat opakování a nechat úlohu spouštět například každé druhé pondělí.

Ročně – na základě této podmínky se úloha spustí každý rok (není-li stanoveno jinak) ve stanovený datum a čas.  

details_hoverPoznámka:

Možnost Náhodný interval prodlevy je dostupná v případě plánovaných úloh. Představuje maximální prodlevu pro spuštění úlohy. Definováním náhodného intervalu můžete zabránit přetížení serveru.

light-bulbPříklad:

Pavel přiřadil klientské úloze podmínku spuštění s týdenním opakováním a začátkem v pondělí 10.2.2017 v 8:00:00. Náhodný interval je nastaven na 1 hodinu a konec je stanoven na 6.4.2017 v 00:00:00. To znamená, že úloha se spustí každé pondělí mezi 8 až 9 hodinou, dokud neuplyne stanové datum.

details_hoverPoznámka

Pro okamžité spuštění úlohy, pokud její provedení neproběhlo ve stanovený čas, vyberte možnost Provést jakmile je to možné, pokud úloha nebyla provedena.

Pomocí možnosti Použít lokální čas se pro provedení úlohy použije čas na cílovém zařízení, místo časového pásma, ve kterém je ESMC Web Console.

Ostatní

Při připojení do dynamické skupiny – tato podmínka se uplatí po každé, když se zařízení stane členem dynamické skupiny.

Při výskytu události – spustí úlohu, pokud se v protokolech vyskytne definovaná událost. Příklad: při nalezení hrozby v protokolu kontroly počítače. Tento typ podmínky nabízí možnosti pro zabránění nadměrného spuštění.

CRON CRON výraz – podmínka se uplatní ve stanovený datum a čas.

 

details_hoverPoznámka

Možnost při připojení do dynamické skupiny je dostupná v případě, kdy jste jako cíl vybrali dynamickou skupinu. Tato podmínka zajistí, že se úloha spustí na každé nově přidané zařízení do skupiny. Na zařízeních, která již jsou členem dynamické skupiny, musíte úlohu spustit ručně.

Podmínky spuštění můžete použít také pro naplánování spuštění úlohy ve stanovený datum a čas. Úlohu můžete spustit pouze jednou, opakovaně na základě časového kritéria nebo CRON výrazu.