Uzyskiwanie dostępu do przekazanych danych

Oto kilka przykładów sposobów uzyskiwania dostępu do danych WMI ESET przy użyciu wiersza polecenia systemu Windows oraz środowiska PowerShell, co można zrealizować w dowolnym z obecnie dostępnych systemów Windows. Dostęp do danych można jednak uzyskiwać na wiele różnych sposobów przy użyciu innych języków skryptowych i narzędzi.

Wiersz polecenia bez skryptów

Za pomocą narzędzia wiersza polecenia wmic można uzyskać dostęp do różnych wstępnie zdefiniowanych lub niestandardowych klas WMI.

Wyświetlenie pełnych informacji na temat produktu na komputerze lokalnym:

wmic /namespace:\\root\ESET Path ESET_Product

Wyświetlenie numeru wersji produktu tylko w przypadku produktu na komputerze lokalnym:

wmic /namespace:\\root\ESET Path ESET_Product Get Version

Wyświetlenie pełnych informacji na temat produktu na komputerze zdalnym o numerze IP 10.1.118.180:

wmic /namespace:\\root\ESET /node:10.1.118.180 /user:Administrator Path ESET_Product

Środowisko PowerShell

Pobranie i wyświetlenie pełnych informacji na temat produktu na komputerze lokalnym:

Get-WmiObject ESET_Product -namespace 'root\ESET'

Pobranie i wyświetlenie pełnych informacji na temat produktu na komputerze zdalnym o numerze IP 10.1.118.180:

$cred = Get-Credential # wyświetlenie monitu o poświadczenia użytkownika i zachowanie ich w postaci zmiennej
Get-WmiObject ESET_Product -namespace 'root\ESET' -computername '10.1.118.180' -cred $cred