Lista reguł

Reguły są sklasyfikowane według trzech poziomów i są poddawane ocenie w następującej kolejności:

Reguły filtrowania (1) — reguła jest poddawana ocenie przed skanowaniem antywirusowym

Reguły przetwarzania załączników (2) — reguła jest poddawana ocenie podczas skanowania antywirusowego

Reguły przetwarzania wyników (3) — reguła jest poddawana ocenie po skanowaniu antywirusowym

Reguły znajdujące się na tym samym poziomie są poddawane ocenie w kolejności ich wyświetlania w oknie reguł. Kolejność reguł można zmieniać wyłącznie w przypadku reguł z tego samego poziomu. W przypadku wielu reguł filtrowania można zmienić kolejność stosowania. Nie można zmieniać ich kolejności, umieszczając reguły Przetwarzanie załączników przed regułami Filtrowanie. W tym przypadku przyciski W górę/W dół nie są dostępne. Podsumowując, nie można mieszać ze sobą reguł reprezentujących różne poziomy.

W kolumnie Trafienia wyświetlana jest liczba pomyślnych zastosowań danej reguły. Odznaczenie pola wyboru (na lewo od nazwy reguły) powoduje wyłączenie danej reguły aż do momentu ponownego zaznaczenia tego pola wyboru.

rule_list

Kliknięcie opcji Zresetuj dla licznika wybranej reguły (w kolumnie Trafienia) resetuje ten licznik. Wybranie opcji Wyświetl umożliwia wyświetlenie konfiguracji przypisanej z polityki rozwiązania ESET PROTECT.


WAŻNE

Zwykle jeśli warunki reguły są spełnione, ocena reguł nie jest już przeprowadzana dla kolejnych reguł o niższym priorytecie. Jednak w razie potrzeby można użyć specjalnej czynności ustalonej w regule o nazwie Oceń inne reguły, aby kontynuować ocenianie.

Dodaj — umożliwia dodanie nowej reguły.

Edytuj — umożliwia zmodyfikowanie istniejącej reguły.

Wyświetl — umożliwia wyświetlenie konfiguracji przypisanej z polityki programu ESET PROTECT.

Usuń— umożliwia usunięcie zaznaczonej reguły

W górę — przenosi wybraną regułę w górę listy.

W dół — przenosi wybraną regułę w dół listy.

Zresetuj— resetuje licznik wybranej reguły (wartość w kolumnie Trafienia)


UWAGA

W przypadku dodania nowej lub zmodyfikowania istniejącej reguły automatycznie zostanie uruchomione ponowne skanowanie wiadomości z zastosowaniem nowej/zmodyfikowanej reguły.