Typ zadania

Kreator konfiguracji różni się w zależności od typu planowanego zadania. Wprowadź nazwę zadania i z menu rozwijanego wybierz żądany typ zadania:

Uruchom aplikację zewnętrzną— umożliwia zaplanowanie uruchomienia aplikacji zewnętrznej.

Administracja dziennikami— pliki dziennika zawierają także pozostałości usuniętych rekordów. To zadanie regularnie przeprowadza optymalizację rekordów w plikach dzienników w celu usprawnienia działania.

Sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu—umożliwia sprawdzenie plików, które mogą być wykonywane podczas uruchamiania systemu lub logowania.

Tworzenie migawki stanu komputera—tworzy migawkę stanu komputera ESET SysInspector— szczegółowa analiza komponentów systemu (na przykład sterowników i aplikacji) oraz ocena poziomu ryzyka dotyczącego każdego komponentu.

Skanowanie komputera na żądanie—umożliwia skanowanie plików i folderów na komputerze.

Aktualizacja — umożliwia zaplanowanie zadania polegającego na aktualizowaniu silnika detekcji i modułów programu.

Regularne skanowanie bazy danych — umożliwia zaplanowanie skanowania bazy danych i wybranie elementów do przeskanowania. Opcja ta odpowiada funkcji Skanowanie bazy danych na żądanie.

Skanowanie środowiska Hyper-V — umożliwia zaplanowanie skanowania dysków wirtualnych w środowisku Hyper-V.

Jeśli po utworzeniu zadania zechcesz je dezaktywować, kliknij przełącznik obok pozycji Włączone. Zadanie można później aktywować, zaznaczając pole wyboru w widoku Harmonogram. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego kroku.