Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodaj sieć

Ustawienia konfiguracji sieci są uporządkowane na następujących kartach:

Sieć

Można zdefiniować Nazwę sieci i wybrać Typ ochrony dla sieci. Pokazuje, czy sieć jest ustawiona jako Zaufana sieć, Niezaufana sieć lub Użyj ustawienia systemu Windows.

Ponadto adresy dodane w obszarze Dodatkowe zaufane adresy są zawsze dodawane do strefy zaufanej kart podłączonych do tej sieci (niezależnie od typu ochrony sieci).

Ostrzegaj o słabym szyfrowaniu Wi-Fi – ESET Security for Microsoft SharePoint poinformuje Cię, gdy połączysz się z niezabezpieczoną siecią bezprzewodową lub siecią o słabej ochronie.

Profil zapory zostanie odziedziczony z karty sieciowej.

Aktualizuj profil – wybierz profil aktualizacji, który będzie używany po nawiązaniu połączenia z tą siecią.

add_network

Identyfikacja sieci

Jest wykonywana na podstawie parametrów lokalnej karty sieciowej. Wszystkie wybrane parametry są porównywane z rzeczywistymi parametrami aktywnych połączeń sieciowych. Adresy IPv4 i IPv6 są dozwolone.

Uwierzytelnianie sieci

Wyszukuje określony serwer w sieci i używa szyfrowania asymetrycznego (RSA) do uwierzytelniania tego serwera. Nazwa uwierzytelnianej sieci musi być zgodna z nazwą strefy ustawioną w ustawieniach serwera uwierzytelniania. W nazwie rozróżniana jest wielkość liter. Określ nazwę serwera, port nasłuchiwania serwera i klucz publiczny odpowiadający prywatnemu kluczowi serwera. Nazwę serwera można wprowadzić w postaci adresu IP DNS lub nazwy NetBios, a po niej może następować ścieżka określająca lokalizację klucza na serwerze (na przykład server_name_/directory1/directory2/authentication). Można określić serwery alternatywne, które mają być używane, dołączając je do ścieżki, oddzielając je średnikami.

Klucz publiczny można zaimportować przy użyciu dowolnego z następujących typów plików:

Klucz publiczny zaszyfrowany PEM (.pem), klucz ten można wygenerować za pomocą serwera uwierzytelniania ESET.

Zaszyfrowany klucz publiczny

Wybierz plik certyfikatu klucza publicznego (.crt)

Kliknij przycisk Testuj, aby przetestować ustawienia. Jeśli uwierzytelnianie zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlony komunikat: „Uwierzytelnianie serwera powiodło się”. Jeśli uwierzytelnianie nie jest poprawnie skonfigurowane, zostaną wyświetlone następujące komunikaty o błędach:

Uwierzytelnianie serwera nie powiodło się. Nieprawidłowy lub niezgodny podpis.

Podpis serwera nie jest zgodny z wprowadzonym kluczem publicznym.

Uwierzytelnianie serwera nie powiodło się. Nazwa sieci jest niezgodna.

Wyłączenie tego przełącznika spowoduje, że reguła pozostanie na liście, ale nie będzie stosowana.

Uwierzytelnianie serwera nie powiodło się. Nieprawidłowa odpowiedź serwera lub brak odpowiedzi.

Nie jest odbierana żadna odpowiedź, jeśli serwer nie jest uruchomiony lub jest niedostępny. Nieprawidłowa odpowiedź może zostać odebrana, jeśli inny serwer HTTP jest uruchomiony pod określonym adresem.

Wprowadzono nieprawidłowy klucz publiczny.

Sprawdź, czy wprowadzony plik klucza publicznego nie jest uszkodzony.