Aktualizácia ERA nainštalovaného na Failover Klastri na systéme Linux

Ak máte ERA_SERVER nainštalovaný na failover klastri na systéme Linux a želáte si ho aktualizovať, pokračujte podľa nasledujúcich krokov.

Manuálna aktualizácia z verzie 6.3 na najnovšiu verziu

1.V nástroji Conga (grafické používateľské rozhranie na správu klastrov) deaktivujte v rámci skupín služieb EraService a overte si, či sú služby ERA Agent a ERA Server zastavené na oboch uzloch.

2.Aktualizujte komponent ERA Server na uzle node1 podľa nasledujúcich pokynov:

oPripojte k tomuto uzlu zdieľané úložisko.

oManuálne aktualizujte komponent ERA Server na najnovšiu verziu spustením príkazu .sudo ./Server-Linux-x86_64.sh z terminálu.

oPôvodný skript klastra umiestnený v priečinku /usr/share/cluster/eracluster_server.sh nahraďte novým skriptom z priečinka /usr/share/cluster/eracluster_server.sh. Ponechajte pôvodný názov súboru.

oPo skončení aktualizácie zastavte službu ERA Server (stop eraserver).

oDeaktivujte samospúšťanie služby ERA Server premenovaním týchto dvoch súborov:

·mv /etc/init/eraserver.conf /etc/init/eraserver.conf.disabled

·mv /etc/init/eraserver-xvfb.conf /etc/init/eraserver-xvfb.conf.disabled

oOdpojte zdieľané úložisko z uzla node1.

3.Vyššie uvedené kroky zopakujte aj pre aktualizovanie ERA Servera na uzle node2.

4.V nástroji Conga (grafické používateľské rozhranie na správu klastrov) spustite v rámci skupín služieb EraService.

5.Aktualizujte komponent ERA Agent na všetkých klastrových uzloch.

6.V ERA Console skontrolujte pripojenie jednotlivých uzlov a tiež to, či sa skutočne zobrazuje najnovšia verzia.
 

Manuálna aktualizácia z verzie 6.1 alebo 6.2 na verziu 6.3

Berte, prosím, na vedomie, že v prípade starších verzií ERA bola služba ERA Agent vždy spustená len na aktívnom uzle vo failover klastri. Od ERA verzie 6.3 je služba ERA Agent vždy spustená na všetkých uzloch. Vďaka tomu môžu byť pomocou ERA monitorované vždy všetky uzly.

Berte, prosím, na vedomie, že zmena popísaná vyššie spôsobí to, že počas aktualizácie bude vytvorený nový počítač pre aspoň jeden z klastrových uzlov. Ak pre ne nepotrebujete uchovávať históriu udalostí, nezabudnite manuálne odstrániť staré počítače pomocou ERA Console.

1.V nástroji Conga (grafické používateľské rozhranie na správu klastrov) deaktivujte v rámci skupín služieb EraService a overte si, či sú služby ERA Agent a ERA Server zastavené na oboch uzloch.

2.Aktualizujte komponent ERA Server na uzle node1 podľa nasledujúcich pokynov:

oPripojte k tomuto uzlu zdieľané úložisko.

oManuálne aktualizujte komponent ERA Server na verziu 6.3 spustením príkazu .sudo ./server-linux-x86_64.sh z terminálu.

oPôvodný skript klastra umiestnený v priečinku /usr/share/cluster/eracluster_server.sh nahraďte novým skriptom z priečinka /usr/share/cluster/eracluster_server.sh. Ponechajte pôvodný názov súboru.

oPo skončení aktualizácie zastavte službu ERA Server (stop eraserver).

oDeaktivujte samospúšťanie služby ERA Server premenovaním týchto dvoch súborov:

·mv /etc/init/eraserver.conf /etc/init/eraserver.conf.disabled

·mv /etc/init/eraserver-xvfb.conf /etc/init/eraserver-xvfb.conf.disabled

oOdpojte zdieľané úložisko z uzla node1.

3.Rovnaké kroky ako v predchádzajúcom bode č. 2 zopakujte aj pre aktualizovanie ERA Servera na uzle node2.

4.Odstráňte pôvodného ERA Agenta z uzla node1 podľa nasledujúcich pokynov:

oPripojte k tomuto uzlu zdieľané úložisko.

oOdinštalujte pôvodného ERA Agenta (použite skript inštalátora s parametrom --uninstall).

oSkontrolujte, či váš systém obsahuje nasledujúce symbolické odkazy:

·/etc/opt/eset -> /usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset

·/opt/eset -> /usr/share/erag2cluster/opt/eset

·/var/log/eset -> /usr/share/erag2cluster/var/log/eset

·/var/opt/eset -> /usr/share/erag2cluster/var/opt/eset
 
Použite tento príkaz na vypísanie symbolických odkazov v adresári /etc/opt/:
find /etc/opt/ -maxdepth 1 -type l -ls
 

oAk sa uvedené symbolické odkazy v systéme nachádzajú, odstráňte ich použitím nasledujúcich príkazov:

·unlink /etc/opt/eset

·unlink /opt/eset

·unlink /var/log/eset

·unlink /var/opt/eset

oVytvorte nové symbolické odkazy – pre každý z nich však najskôr musíte vytvoriť samostatný priečinok. Použite nasledujúce príkazy:
 
 

·mkdir -p /etc/opt/eset/RemoteAdministrator
ln -s /usr/share/erag2cluster/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

·mkdir -p /opt/eset/RemoteAdministrator
ln -s /usr/share/erag2cluster/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /opt/eset/RemoteAdministrator/Server

·mkdir -p /var/log/eset/RemoteAdministrator
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server

·mkdir -p /var/opt/eset/RemoteAdministrator
ln -s /usr/share/erag2cluster/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server /var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

oOdpojte zdieľané úložisko z uzla node1.

5.Vyššie uvedené kroky zopakujte aj pre odstránenie pôvodného ERA Agenta z uzla node2.

6.V nástroji Conga (grafické používateľské rozhranie na správu klastrov) spustite v rámci skupín služieb EraService.

7.Nainštalujte ERA Agenta na oba uzly na lokálnom disku (nie na zdieľaný disk klastra). Pri použití príkazu --hostname= je nutné zadať externú IP adresu alebo hostiteľský názov rozhrania klastra (nie parameter localhost)!

8.V ERA Console skontrolujte pripojenie jednotlivých uzlov a tiež to, či sa skutočne zobrazuje najnovšia verzia.