Prvé kroky a najvhodnejšie postupy

Po úspešnej inštalácii ESET Remote Administrator môžete začať s nastaveniami.

Otvorte vo vašom prehliadači ERA Web Console a prihláste sa.

Zoznámte sa s ERA Web Console

Predtým, ako sa pustíte do prvého nastavovania, odporúčame, aby ste sa zoznámili s ERA Web Console, pretože je to rozhranie, ktoré budete používať na správu bezpečnostných riešení spoločnosti ESET. Časť Úlohy po inštalácii vás prevedie odporúčanými krokmi optimálne nastavenia.

Vytvorenie používateľského účtu

Počas inštalácie vytvoríte účet správcu. Odporúčame však, aby ste účet správcu nepoužívali na každodennú činnosť, ale aby ste si na správu klientov a nastavovanie ich oprávnení vytvorili nový účet.

Pridanie klientskych počítačov, serverov alebo mobilných zariadení do vašej ERA infraštruktúry

Už počas inštalácie môžete vyhľadať počítače vo vašej sieti. Všetky nájdené počítače budú zobrazené v sekcii Počítače po tom, ako spustíte ESET Remote Administrator. Ak sa v tejto sekcii počítače neukážu, spustite úlohu Synchronizácia statickej skupiny pre vyhľadanie počítačov a ich zobrazenie v skupinách.

Nasadenie Agenta

Keď sa počítače nájdu, nasaďte na ne ERA Agenta. ERA Agent sprostredkúva komunikáciu medzi ESET Remote Administrator a klientmi.

Inštalácia bezpečnostného produktu spoločnosti ESET (vrátane aktivácie)

Pre zaistenie ochrany vašich klientov a siete použite úlohu Inštalácia softvéru, pomocou ktorej nainštalujete produkty spoločnosti ESET.

Vytvorenie a úprava skupín

Odporúčame rozdeliť klienty do statických a dynamických Skupín na základe rôznych kritérií. Uľahčuje to správu klientov a správca má väčší prehľad o sieti.

Vytvorenie novej politiky

Politiky sú užitočné v prípade, že chcete uplatniť špecifickú konfiguráciu pre bezpečnostné produkty spoločnosti ESET na klientskych počítačoch. Politikou sa môžete vyhnúť potrebe nastaviť každý nainštalovaný bezpečnostný produkt manuálne na každom počítači. Po vytvorení novej politiky, ktorá obsahuje vaše nastavenia, ju môžete priradiť k skupine (statickej alebo dynamickej) pre aplikovanie vašich nastavení na všetky počítače v skupine.

Priradenie politiky ku skupine

Pre aplikovanie politiky musí byť daná politika priradená k určitej skupine. To znamená, že na počítače patriace do skupiny bude politika aplikovaná. Politika bude aplikovaná vždy, keď sa ERA Agent pripojí na ERA Server.

Nastavenie oznámení a vytváranie správ

Ak chcete mať lepší prehľad o tom, čo sa deje s počítačmi vo vašej sieti, odporúčame použiť Oznámenia a Správy. Napríklad, ak chcete byť upozornený na určitú udalosť alebo si chcete pozrieť alebo stiahnuť správu.