Instalacija servera – Linux

Instalacija komponente ERA servera u sustavu Linux obavlja se pomoću naredbe u terminalu. Možete pripremiti instalacijsku skriptu i izvršiti je uz sudo. Prije početka instalacije provjerite jesu li zadovoljeni svi preduvjeti.

validation-status-icon-infoNapomena: Da biste instalirali ERA server na SUSE Linux Enterprise Server (SLES), slijedite upute iz našeg članka u bazi znanja.

Primjer instalacijske skripte
(Novi su redci odvojeni znakom „\” za kopiranje čitave naredbe u terminal)

sudo ./server-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--db-driver=MySQL \
--db-hostname=127.0.0.1 \
--db-port=3306 \
--db-admin-username=root \
--db-admin-password=Admin123 \
--server-root-password=Admin123 \
--db-user-username=root \
--db-user-password=Admin123 \
--cert-hostname="10.1.179.46;Ubuntu64-bb;Ubuntu64-bb.BB.LOCAL"

 

ERA server i servis eraserver bit će instalirani na sljedeću lokaciju:

/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

Dopuštena je izmjena sljedećih atributa:

Atribut

Opis

Obavezno

--uninstall

Deinstalira program

-

--keep-database

Baza podataka neće se ukloniti tijekom deinstalacije

-

--locale

Identifikator područja (LCID) na kojem se nalazi instalirani server (standardno je en_US). Pogledajte podržane jezike za dostupne mogućnosti.

Napomena: Možete postaviti jezik za svaku sesiju ERA web-konzole.

Da

--skip-license

Instalacija neće tražiti potvrdu licenčnog ugovora od korisnika

-

--skip-cert

Preskoči stvaranje certifikata (koristite zajedno s parametrom --server-cert-path)

-

--license-key

ESET licenčni ključ. To se može kasnije postaviti.

-

--product-guid

Jedinstveni globalni identifikator programa. Ako nije postavljen, generirat će se.

-

--server-port

Port ESET Remote Administrator (ERA) servera (standardno je 2222)

-

--console-port

Port ESET Remote Administrator konzole (standardno je 2223)

-

--server-root-password

Lozinka za prijavu na web-konzolu za korisnika „Administrator” mora imati barem 8 znakova

Da

--db-type

Vrsta baze podataka koja će se upotrebljavati (moguće vrijednosti: MySQL Server, MS SQL Server)

-

--db-driver

ODBC upravljački program koji se upotrebljava za povezivanje s bazom podataka (naredba odbcinst -q -d pruža popis dostupnih upravljačkih programa; koristite se jednim od sljedećih upravljačkih programa: --db-driver="MySQL")

Da

--db-hostname

Naziv računala ili IP adresa servera baze podataka

Da

--db-port

Port servera baze podataka (standardno 3306)

Da

--db-name

Naziv ERA servera baze podataka (standardno je era_db)

-

--db-admin-username

Korisničko ime administratora baze podataka (koristi se tijekom instalacije za stvaranje i uređivanje baze podataka). Taj se parametar može izostaviti ako postoji prethodno stvoreni korisnik baze podataka definiran pod opcijama --db-user-username i --db-user-password

Da

--db-admin-password

Lozinka administratora baze podataka. Taj se parametar može izostaviti ako postoji prethodno stvorena baza podataka koju su korisnički definirali --db-user-username i --db-user-password

Da

--db-user-username

Korisničko ime korisnika baze podataka za ERA server (ERA server ga upotrebljava za povezivanje s bazom podataka); ne smije biti duže od 16 znakova

Da

--db-user-password

Lozinka korisnika baze podataka za ERA server

Da

--cert-hostname

Sadrži sve moguće nazive i/ili IP adrese računala na koja će se instalirati ERA server. Treba se podudarati s nazivom servera određenim u certifikatu agenta koji se pokušava povezati sa serverom.

Da

--server-cert-path

Putanja do certifikata ravnopravnog računala servera (koristite ovu mogućnost ako ste također odredili --skip-cert)

-

--server-cert-password

Lozinka certifikata ravnopravnog računala servera

-

--agent-cert-password

Lozinka certifikata ravnopravnog računala agenta

-

--cert-auth-password

Lozinka izdavatelja certifikata

-

--cert-auth-path

Putanja do datoteke izdavatelja certifikata za server

-

--cert-auth-common-name

Zajednički naziv izdavatelja certifikata (koristite „”)

-

--cert-organizational-unit

-

-

--cert-organization

-

-

--cert-locality

-

-

--cert-state

-

-

--cert-country

-

-

--cert-validity

Valjanost certifikata u danima ili godinama (odredite u argumentu --cert-validity-unit)

-

--cert-validity-unit

Jedinica za valjanost certifikata, moguće vrijednosti su 'Godine' ili 'Dani' (standardna vrijednost je Years)

-

--ad-server

Active Directory server

-

--ad-user-name

Ime korisnika koji ima prava za pretraživanje AD mreže

-

--ad-user-password

Lozinka korisnika servisa Active Directory

-

--ad-cdn-include

Putanja stabla servisa Active Directory za koju će se izvršiti sinkronizacija; koristite prazne navodnike „” za sinkronizaciju cijelog stabla

-

Dnevnik instalacijskog programa

Dnevnik instalacijskog programa može biti koristan za otklanjanje poteškoća i možete ga pronaći pod Dnevnici.

Nakon instalacije provjerite radi li servis ERA server upotrebom naredbe prikazane u nastavku:

service eraserver status

component_server_status_linux