Instalacija agenta – Linux

Instalacija komponente ERA agent na sustavu Linux obavlja se s pomoću naredbe u terminalu. Provjerite jesu li zadovoljeni svi preduvjeti. Veza s ERA serverom razriješena je s pomoću parametara --hostname i --port (port se ne upotrebljava kad je naveden SRV zapis). hmtoggle_plus0Mogući formati veze.

Primjer instalacijske skripte
(Novi su redci odvojeni znakom „\” za kopiranje čitave naredbe u terminal.)

Instalacija potpomognuta serverom

./agent-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--hostname=10.1.179.36 \
--port=2222 \
--webconsole-user=Administrator \
--webconsole-password=aB45$45c \
--webconsole-port=2223

Izvanmrežna instalacija

./agent-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--cert-path=/home/admin/Desktop/agent.pfx \
--cert-auth-path=/home/admin/Desktop/CA.der \
--cert-password=N3lluI4#2aCC \
--hostname=10.1.179.36 \
--port=2222

Parametri

Atribut

Opis

Obavezno

--hostname

Naziv hosta ili IP adresa ERA servera (ERA proxy) za povezivanje

Da

--port

Port ERA servera ili ERA proxyja (standardna je vrijednost 2222)

Da

--cert-path

Lokalni put do datoteke certifikata agenta (više o certifikatu)

Da (izvanmrežno)

--cert-auth-path

Put do datoteke izdavatelja certifikata za server (više o izdavatelju)

Da (izvanmrežno)

--cert-password

Lozinka izdavatelja certifikata. Mora se podudarati s lozinkom za certifikat agenta

Da (izvanmrežno)

--cert-auth-password

Lozinka izdavatelja certifikata

Da (ako se upotrebljava)

--skip-license

Instalacija neće tražiti potvrdu licenčnog ugovora od korisnika

Ne

--product-guid

GUID programa (ako nije definiran, bit će generiran)

Ne

--cert-content

Za uspostavljanje sigurne komunikacije sa serverom i agentima koristi se sadržaj šifriran sustavom Base64 certifikata javnog ključa šifriranog sustavom PKCS12 te privatni ključ. Koristite samo jednu od mogućnosti --cert-path ili --cert-content.

Ne

--cert-auth-content

Sadržaj šifriran sustavom Base64 certifikata privatnog ključa izdavatelja certifikata šifriranog DER sustavom koristi se za provjeru udaljenih ravnopravnih računala (proxy ili server). Koristite samo jednu od mogućnosti --cert-auth-path ili --cert-auth-content.

Ne

--webconsole-hostname

Naziv hosta ili IP adresa kojom se koristi web-konzola za povezivanje sa serverom (ako je ostavljeno prazno, vrijednost će se kopirati iz „naziva hosta”)

Ne

--webconsole-port

Port koji koristi web-konzola za povezivanje sa serverom (prema standardnim postavkama to je 2223)

Ne

--webconsole-user

Korisničko ime koje koristi web-konzola za povezivanje sa serverom (prema standardnim postavkama to je Administrator)

Ne

--webconsole-password

Lozinka koju koristi web-konzola za povezivanje sa serverom

Yes (S-a)

Veze i certifikati

Veza na ERA Server mora se navesti: --hostname, --port (port nije potreban ako je naveden zapis servisa, prema standardnim postavkama vrijednost porta je 2222)

Navedite ove informacije o povezivanju za instalaciju potpomognutu serverom: --webconsole-port, --webconsole-user, --webconsole-password

Navedite informacije o certifikatu za izvanmrežnu instalaciju: --cert-path, --cert-password
Parametri instalacije i--cert-path --cert-auth-path zahtijevaju certifikacijske datoteke (.pfx i .der) koje se mogu izvesti iz ERA web-konzole. (Pročitajte kako izvesti .pfx datoteku i .der datoteku.)

Parametri vrste lozinke

Parametri vrste lozinke mogu se navesti kao varijable okoline, datoteke, mogu se čitati iz stavke stdin ili se mogu navesti kao običan tekst. To jest:

--password=env:SECRET_PASSWORD kada je SECRET_PASSWORD varijabla okoline s lozinkom

--password=file:/opt/secret kada prvi redak obične datoteke /opt/secret sadrži vašu lozinku

--password=stdin daje instalacijskom programu uputu za čitanje lozinke iz standardnog unosa

--password="pass:PASSWORD" jednako je --password="PASSWORD" i obavezno u slučaju da je stvarna lozinka "stdin"(standard input)ili niz koji počinje s "env:", "file:" ili "pass:"
 

Dnevnik instalacijskog programa

Dnevnik instalacijskog programa može biti koristan za otklanjanje poteškoća i možete ga pronaći pod Dnevnici.

Da biste provjerili je li instalacija uspješno provedena, upotrijebite sljedeću naredbu za provjeru rada servisa:

sudo service eraagent status