Zmeny po aktualizácii ERA zo staršej verzie

Aktualizácia zo staršej verzie ESET Remote Administrator na verziu 6.5 si vyžaduje revíziu nastavení týkajúcich sa používateľov vo vašej sieti, povolení a nastavení servera.

Používatelia a sady povolení

Správca by mal skontrolovať všetkých používateľov a sady povolení. Nový bezpečnostný model je založený hlavne na statických skupinách, takže vám odporúčame si najskôr rozvrhnúť štruktúru skupín a až potom vytvárať sady povolení. Správca môže vytvárať aj nových natívnych používateľov.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Nezabudnite ku každému používateľovi priradiť domácu skupinu a sadu povolení, ktorá používateľovi poskytne prístupové práva pre túto skupinu. Všetky objekty vytvorené používateľom budú vždy automaticky zahrnuté do domácej skupiny daného používateľa.

Po aktualizácii ERA na verziu 6.5 budú používatelia rozdelení do dvoch kategórií:

Používatelia, ktorým nebola pridelená sada povolení na prístup ku skupine Všetko v staršej verzii ERA, nebudú mať domácu skupinu v novej verzii ERA. Títo používatelia nebudú mať prístupové práva ku Skupinám a počítačom, čo znamená, že sa im nebudú zobrazovať žiadne zariadenia.

Používatelia, ktorým bola pridelená sada povolení na prístup ku skupine Všetko v staršej verzii ERA, budú mať tieto povolenia ponechané. Títo používatelia navyše získajú aj povolenia na prístup ku Skupinám a počítačom.

Úlohy pre server a spúšťače

ESET Remote Administrator 6.5 umožňuje nastaviť pre každú úlohu pre server len jeden spúšťač. Počet spúšťačov je po aktualizácii na verziu 6.5 automaticky upravený tak, aby sa zhodoval s počtom úloh pre server. V sekcii Správca > Úlohy pre server zvoľte konkrétnu úlohu pre zobrazenie podrobností o jej spúšťači.

Správy, šablóny a ostatné objekty

Po aktualizácii zo staršej verzie na ERA 6.5 budú všetky objekty zahrnuté v statickej skupine Všetko. Správca môže jednotlivé objekty zdieľať medzi používateľmi rozličnými spôsobmi:

duplikovaním objektov, čím sa tieto objekty sprístupnia používateľom bez administrátorských oprávnení,

presunutím objektov do zdieľaných skupín, kde k nim má prístup viac používateľov,

používateľom je možné prideliť dodatočné sady povolení, ktoré im umožnia obmedzený prístup k určitým objektom (napríklad k Politikám) cez skupinu Všetko.

Statické a dynamické skupiny

Statické skupiny sú základom nového bezpečnostného modelu v ESET Remote Administrator 6.5, kde je každý objekt umiestnený v jednej statickej skupine. Štruktúra statických aj dynamických skupín zostava rovnaká aj po aktualizácii na verziu ERA 6.5. Používatelia musia mať pridelené povolenia pre svoju skupinu, aby bolo umožnené zobrazovanie a interakcia s ostatnými členmi skupiny.