Nasadenie ERA Agenta

Vzdialené nasadenie ERA Agenta môžete vykonať zo sekcie Správca. Pre vytvorenie novej úlohy kliknite na Úlohy pre server > Nasadenie agentov > Nová.

icon_details_hoverPoznámka:

Odporúčame vám hromadné nasadenie ERA Agenta vo vašom prostredí najskôr otestovať. Ak prebehne úspešne, môžete začať so skutočným nasadením ERA Agenta na klientske počítače. Pred otestovaním hromadného nasadenia vám tiež odporúčame zmeniť interval pripojenia ERA Agenta.

icon_section Základné

V tejto sekcii môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončeníoznačte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťačoznačte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

 

icon_section Nastavenia

Automatické zvolenie vhodného agenta – ak používate vo vašej sieti rôzne operačné systémy (Windows, Linux, Mac OS), vyberte túto možnosť a program automaticky nájde vhodný typ ERA Agenta pri nasadzovaní.

Ciele – pomocou tejto možnosti vyberte klienty, na ktorých bude daná úloha vykonaná.

Názov hostiteľa servera (voliteľný) – môžete zadať názov hostiteľa servera, ak je tento názov odlišný na strane klienta a na strane servera.

Používateľské meno/heslo – prihlasovacie meno a heslo používateľa s dostatočnými právami na vykonanie vzdialenej inštalácie ERA Agenta.

Peer certifikát:

ERA certifikát – bezpečnostný certifikát a certifikačná autorita pre inštaláciu ERA Agenta. Môžete vybrať prednastavený certifikát a certifikačnú autoritu alebo použiť vlastné certifikáty.

Vlastný certifikát – ak použijete na overenie vlastný certifikát, prejdite do sekcie certifikát a vyberte daný certifikát pri inštalácii ERA Agenta. Viac informácií nájdete v kapitole Certifikáty.

Prístupová fráza certifikátu – heslo pre certifikát; buď heslo zadané pri inštalácii ERA Servera (krok, v ktorom ste vytvorili certifikačnú autoritu), alebo heslo vášho vlastného certifikátu.

icon_details_hoverPoznámka:

ERA Server vie automaticky vybrať vhodný inštalačný balík Agenta pre operačný systém. Ak chcete inštalačný balík vybrať manuálne, zrušte výber možnosti Automatické zvolenie vhodného agenta a vyberte požadovaný inštalačný balík z ERA repozitára.

Pri inštalácii ERA Agenta na počítačoch Linux alebo Mac sa uistite, že na daných cieľových počítačoch je SSH daemon povolený a spustený na porte 22 a že toto spojenie nie je firewallom blokované. Pre pridanie výnimky v rámci Linux firewallu použite nasledujúci príkaz (nahraďte IP adresu IP adresou vášho ERA Servera):
iptables -A INPUT -s 10.0.0.1 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

Pre inštaláciu na Linux vyberte používateľa s povolením používať príkaz sudo alebo root používateľa. Ak sa použije root, služba ssh vám musí povoliť prihlásiť sa ako root.

icon_section Spúšťač

Sekcia Spúšťač obsahuje informácie o spúšťačoch, ktoré spúšťajú vykonanie danej úlohy. Každá úloha pre server môže mať nastavený len jeden spúšťač. Každý spúšťač môže spúšťať len jednu úlohu pre server. Pokiaľ v sekcii Základné nie je označená možnosť Konfigurovať spúšťač, zobrazenie sekcie Spúšťač nebude povolené. Úlohu je možné vytvoriť aj bez spúšťača. Takúto úlohu je následne možné spustiť manuálne, prípadne je možné spúšťač pre túto úlohu nastaviť neskôr.
 

icon_section Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

V sekcii Obmedzovanie môžete pre vytvorený spúšťač nastaviť pokročilé pravidlá pre potlačenie aktivácie spúšťača. Nastavenie obmedzovania je voliteľné.
 

icon_section Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte dané nastavenia a následne kliknite na Dokončiť. Úloha bude vytvorená a pripravená na použitie.