Pravidlá a logické operátory

Pravidlo pozostáva z položky, logického operátora a hodnoty.

Po kliknutí na + Pridať pravidlo sa zobrazí nové okno so zoznamom položiek rozdelených do kategórií. Napríklad:

Inštalovaný softvér > Názov aplikácie

Sieťové adaptéry > MAC adresa

Edícia OS > Názov OS

Ak chcete vytvoriť pravidlo, vyberte položku, logický operátor a zadajte hodnotu. Pravidlo sa vyhodnotí podľa zadanej hodnoty a použitého operátora.

Hodnoty zadávané do šablóny môžu mať podobu čísiel, reťazcov, enumerácií, IP adries, masiek produktov a ID počítačov. Každý typ hodnoty má priradené rôzne logické operátory a ERA Web Console automaticky zobrazí len podporované operátory.

„= (rovná sa)“hodnota zvolenej položky sa musí zhodovať s hodnotou zadanou v šablóne. Pri porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená.

„≠ (nerovná sa)“hodnota zvolenej položky sa nesmie zhodovať s hodnotou zadanou v šablóne. Pri porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená.

„> (väčšie ako)“hodnota zvolenej položky musí byť väčšia ako hodnota zadaná v šablóne. Tento operátor môžete použiť aj pri definovaní rozsahu IP adries.

„≥ (rovné alebo väčšie ako)“hodnota zvolenej položky musí byť väčšia alebo rovná hodnote zadanej v šablóne. Tento operátor môžete použiť aj pri definovaní rozsahu IP adries.

„< (menšie ako)“hodnota zvolenej položky musí byť menšia ako hodnota zadaná v šablóne. Tento operátor môžete použiť aj pri definovaní rozsahu IP adries.

„≤ (rovné alebo menšie ako)“hodnota zvolenej položky musí byť menšia alebo rovná hodnote zadanej v šablóne. Tento operátor môžete použiť aj pri definovaní rozsahu IP adries.

„obsahuje“ – hodnota zvolenej položky obsahuje hodnotu zadanú v šablóne. Pri porovnávaní sa nerozlišujú malé a veľké písmená.

„má predponu“hodnota zvolenej položky má rovnakú textovú predponu ako uvádzaná hodnota v šablóne. Pri porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Zadajte prvé znaky vyhľadávaného reťazca, napríklad pre reťazec „Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319“ bude predpona „Micros“, „Micr“ alebo „Microsof“ atď.

„má príponu“ – hodnota zvolenej položky má rovnakú textovú príponu ako uvádzaná hodnota v šablóne. Pri porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Zadajte prvé znaky vyhľadávaného reťazca, napríklad pre reťazec „Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319“ bude prípona „M´319“ alebo „0.30319“ atď.

„má masku“ – hodnota zvolenej položky sa musí zhodovať s maskou zadanou v šablóne. Formátovanie masky umožňuje použiť všetky znaky a špeciálne symboly, napríklad „*“ pre nahradenie žiadneho, jedného alebo viacerých znakov a „?“ pre nahradenie presne jedného znaku, napr: „6.2.*“ alebo „6.2.2033.?“.

„regex“ – hodnota zvolenej položky sa musí zhodovať s regulárnym výrazom (regex) zadaným v šablóne. Regulárny výraz musí byť zadaný vo formáte Perl.

„v“ – hodnota zvolenej položky sa musí zhodovať s akoukoľvek hodnotou zo zoznamu v šablóne. Pri porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená.

„v“ (maska reťazca) – hodnota zvolenej položky sa musí zhodovať s akoukoľvek maskou zo zoznamu v šablóne.

Negatívne pravidlá:

validation-status-icon-warning Dôležité:

Negujúce operátory používajte opatrne, pretože v prípade protokolov, ktoré obsahujú viacero riadkov, ako napríklad „Nainštalované aplikácie“, sú voči podmienkam pravidla testované všetky riadky. Pre pochopenie princípu negujúcich operátorov si pozrite vzorové príklady.

„neobsahuje“ – hodnota zvolenej položky neobsahuje hodnotu zadanú v šablóne. Pri porovnávaní sa nerozlišujú malé a veľké písmená.

„nemá predponu“hodnota zvolenej položky nemá rovnakú textovú predponu ako uvádzaná hodnota v šablóne. Pri porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená.

„nemá príponu“hodnota zvolenej položky nemá rovnakú textovú príponu ako uvádzaná hodnota v šablóne. Pri porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená.

„nemá masku“ – hodnota zvolenej položky sa nesmie zhodovať s maskou zadanou v šablóne.

„nie je regex“ – hodnota zvolenej položky sa nesmie zhodovať s regulárnym výrazom zadaným v šablóne. Regulárny výraz musí byť zadaný vo formáte Perl. Negujúca operácia je poskytnutá ako pomocník pri negovaní zhodných regulárnych výrazov bez prepisovania.

„nie je v“ – hodnota zvolenej položky sa nesmie rovnať ani jednej hodnote zo zoznamu v šablóne. Pri porovnávaní reťazcov sa nerozlišujú malé a veľké písmená.

„nie je v (maska reťazca)“ – hodnota zvolenej položky sa nesmie rovnať ani jednej maske zo zoznamu v šablóne.