Správy

Správy vám umožňujú pohodlný prístup k údajom z databázy a ich filtrovanie. Správy sú rozdelené do kategórií, pričom každá kategória obsahuje krátky popis. Vidieť môžete len šablóny správ, ktoré boli do vašej skupiny presunuté správcom. Kliknutím na Generovať teraz v spodnej časti okna vytvoríte správu podľa označenej šablóny a táto správa sa následne zobrazí.

Môžete použiť vopred vytvorené šablóny správ zo zoznamu Kategórie a šablóny alebo môžete vytvoriť novú šablónu s vlastnými nastaveniami. Viac informácií o jednotlivých nastaveniach pre individuálne správy nájdete v kapitole Vytvorenie novej šablóny správy.

work_new_report_template

Vyberte správu a kliknite na možnosť Šablóny správ, čím sa otvorí kontextové menu Akcie. Na výber sú tieto možnosti:

icon_play_defaultGenerovať teraz

Správa bude vytvorená a môžete skontrolovať výstupné dáta.

clock_default Naplánovať
Naplánovať správu – otvorí sa okno, v ktorom môžete upravovať spúšťač plánovanej správy, kritéria pre potlačenie spúšťača a doručenie správy. Všetky naplánované správy sa zobrazia po kliknutí na kartu Naplánované správy.

icon_plus Nová kategória

Do príslušných polí zadajte Názov a Popis pre vytvorenie novej kategórie šablóny správy.

icon_plus Nová šablóna správy

Vytvorenie novej, vlastnej šablóny správy.

icon_edit Upraviť

Úprava už existujúcej šablóny správy. Na túto možnosť sa vzťahujú rovnaké nastavenia ako pri vytváraní novej šablóny správy.

icon_copyDuplikovať

Duplikovanie umožňuje vytvoriť novú správu na základe označenej správy, pričom je nevyhnutné zadať pre duplikát nový (odlišný) názov.

icon_delete Vymazať

Úplné odstránenie vybranej šablóny správy.

icon_import Import

Kliknite na Vybrať súbor a vyhľadajte súbor, ktorý chcete importovať.

icon_export Exportovať

Zo zoznamu vyberte šablónu správy, ktorú chcete exportovať, a kliknite na Šablóny správ > Exportovať. Šablóna správy bude exportovaná v podobe súboru .dat. Pre exportovanie viacerých šablón správ zmeňte režim výberu (pozrite si dostupné Režimy nižšie). Môžete tiež exportovať celú kategóriu šablóny vrátane všetkých šablón správ.

move_default Prístupová skupina – umožňuje presunúť kategóriu šablóny správy do inej statickej skupiny. Ku kategórii tak bude mať prístup lokálny správca danej cieľovej skupiny. Lokálny správca má vo svojej skupine plné prístupové práva.

Pre zmenu režimu výberu z jednej na viac položiek použite možnosť Režimy. Kliknite na modes šípku v pravom hornom rohu a vyberte si z kontextového menu:

icon_singleselect_default Režim jedného výberu – umožňuje označiť jednu položku zo zoznamu.

icon_multiselect_default Režim viacerých výberov – umožňuje pomocou začiarkavacích políčok označiť viac položiek.

icon_reload Obnoviť – umožňuje obnoviť/opätovné načítať zobrazené informácie.

expand_default Zobraz všetky položky – umožňuje zobraziť všetky informácie.

collapse_default Zobraz len hlavné sekcie – umožňuje skryť všetky informácie.

icon_details_hoverPoznámka:

Funkcia Export umožňuje exportovať vybranú šablónu správy, ktorá potom môže byť importovaná na iný ERA Server pomocou funkcie Import. Toto je užitočné napríklad v prípade, keď chcete migrovať vaše vlastné šablóny správ na iný ERA Server.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Funkcia icon_import Import/ icon_export Export je určená iba na importovanie a exportovanie šablón správ, nie na importovanie alebo exportovanie vygenerovanej správy obsahujúcej údaje.

Stiahnuť

Vyberte šablónu správy, kliknite na Stiahnuť a zvoľte želaný formát súboru – .pdf, .ps alebo .csv (formát .csv je vhodný len pre údaje tabuľky). Vygeneruje sa správa a následne bude stiahnutá.

Povolenia na prístup k správam

Filter prístupovej skupiny

access_group

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Povolenie na Čítanie – používateľ s týmto povolením si môže prezerať šablóny správ a ich kategórie. Daný používateľ tiež môže generovať správy na základe šablón správ. Môže si taktiež prezerať svoje riadiace panely.

Povolenie na Použitie – používateľ s týmto povolením môže upravovať vlastné riadiace panely s použitím dostupných šablón správ.

Povolenie na Zápis – používateľ s týmto povolením môže vytvárať, upravovať a vymazávať šablóny správ a ich kategórie.

Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko.