Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť ESET, spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31 333 535, chce byť ako kontrolór údajov (ďalej len „ESET“ alebo „my“ alebo formulácie vyjadrené v prvej osobe množného čísla) pri spracovaní osobných údajov a ochrane osobných údajov svojich zákazníkov transparentná. S týmto cieľom zverejňujeme tieto zásady ochrany osobných údajov, ktorých jediným účelom je informovať našich zákazníkov (ďalej len „koncový používateľ“ alebo „vy“ alebo formulácie vyjadrené v druhej osobe množného čísla) o nasledujúcich témach:

-spracovanie osobných údajov,

-dôvernosť údajov,

-práva dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov

Služby poskytované spoločnosťou ESET a realizované v rámci nášho lokálne nainštalovaného produktu sa poskytujú na základe Licenčnej zmluvy koncového používateľa (ďalej len „EULA“), niektoré z nich však môžu vyžadovať osobitnú pozornosť. Chceme vám poskytnúť podrobnejšie informácie o spracovaní údajov, ktoré súvisí s poskytovaním našich produktov a služieb. Poskytujeme rôzne služby, ktoré sú popísané v zmluve EULA, ako aj v dokumentácii, ako napríklad spravovanie bezpečnostných produktov ESET. Nato, aby všetko fungovalo, ako má, musíme zhromažďovať:

-Informácie týkajúce sa procesu inštalácie vrátane informácií o platforme, na ktorej je produkt nainštalovaný, a informácií o prevádzke a funkčnosti našich produktov, napríklad informácie o odtlačkoch hardvéru, identifikátoroch inštalácie, výpisoch pri zlyhaní, identifikátoroch licencie, IP adrese, MAC adrese a nastaveniach konfigurácie produktu, ktoré môžu tiež zahŕňať spravované zariadenia.

-Licenčné informácie, ako napríklad identifikátor licencie, a osobné údaje, ako napríklad meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa, ktoré sa vyžadujú na fakturačné účely, overenie pravosti licencie a poskytovanie našich služieb.

-Kontaktné informácie a údaje obsiahnuté vo vašich žiadostiach o podporu, ktoré sa môžu vyžadovať na poskytnutie podpory. Podľa toho, akým spôsobom sa nás rozhodnete kontaktovať, môžeme zhromažďovať informácie, ako sú napríklad vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné informácie, podrobnosti o produkte a popis vášho konkrétneho prípadu podpory. Na zjednodušenie poskytnutia služby podpory vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií, ako napríklad vygenerované súbory denníka.

-Údaje týkajúce sa používania našich služieb sú na konci relácie úplne anonymné. Po skončení relácie sa neuložia žiadne osobne identifikovateľné údaje.

Počas spravovania bezpečnostných produktov ESET sa vyžadujú a lokálne ukladajú informácie, ako napríklad identifikátor a názov jednotky, názov produktu, licenčné informácie, informácie o aktivácii a uplynutí platnosti, informácie o hardvéri a softvéri spravovaného počítača s nainštalovanými bezpečnostnými produktmi ESET. Denníky týkajúce sa aktivít spravovaných bezpečnostných produktov a zariadení ESET sa zhromažďujú a sprístupňujú na zjednodušenie funkcií a služieb spravovania a dozoru bez toho, aby sa automaticky odosielali do spoločnosti ESET.

Dôvernosť údajov

ESET je spoločnosť, ktorá pôsobí na celom svete prostredníctvom pridružených subjektov alebo partnerov v rámci svojej distribučnej siete, siete služieb a siete podpory. Informácie spracúvané spoločnosťou ESET sa môžu na účely výkonu zmluvy EULA, napríklad na poskytovanie služieb či podpory alebo fakturácie, prenášať medzi jednotlivými pridruženými subjektmi. Môže sa od nás žiadať prenos vašich údajov do krajiny, v ktorej neplatí príslušné rozhodnutie Európskej komisie. Aj v takom prípade podlieha každý prenos informácií úprave vychádzajúcej z právnych predpisov o ochrane údajov a uskutočňuje sa iba v prípade potreby. Bez výnimky musí byť zavedený buď mechanizmus štítu na ochranu osobných údajov, alebo štandardné zmluvné doložky, záväzné vnútropodnikové pravidlá či iné vhodné záruky.

Čo najviac sa snažíme zabrániť tomu, aby sa pri poskytovaní produktov a služieb podľa zmluvy EULA údaje uchovávali dlhšie, než je naozaj potrebné. Obdobie uchovávania môže prekračovať platnosť vašej licencie, aby ste mali čas na jej jednoduché a pohodlné obnovenie. Minimalizované a pseudonymizované štatistické a anonymizované údaje sa môžu ďalej spracúvať na štatistické účely.

Spoločnosť ESET realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá zodpovedá potenciálnym rizikám. Čo najlepšie sa snažíme zabezpečiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania údajov. V prípade úniku údajov, ktorý má za následok ohrozenie vašich práv a slobôd, sme však pripravení informovať dozorný orgán, ako aj dotknuté osoby. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Práva dotknutej osoby

Spoločnosť ESET podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov. Každá dotknutá osoba máte tieto práva:

-právo požiadať spoločnosť ESET o prístup k svojim osobným údajom,

-právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné (máte tiež právo doplniť neúplné osobné údaje),

-právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov,

-právo požiadať o zákaz spracovania svojich osobných údajov,

-právo namietať voči ich spracovaniu, ako aj

-právo na prenosnosť údajov.

Veríme, že všetky informácie, ktoré spracúvame, sú cenné a potrebné z hľadiska nášho legitímneho záujmu, ktorým je poskytovanie služieb a produktov zákazníkom.

Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku či vyjadriť obavu, obráťte sa na nás na adrese:

ESET, spol. s r.o.

Úradník na ochranu údajov

Einsteinova 24

85101 Bratislava

Slovenská republika

dpo@eset.sk