Legenda ikon

Táto časť popisuje a vysvetľuje význam všetkých ikon, ktoré sa vyskytujú v ERA Web Console. Niektoré ikony znázorňujú akciu, typ položky alebo súčasný stav. Väčšina ikon je zobrazená v jednej z troch farieb, ktoré slúžia na označenie dostupnosti daného prvku:

details_default Štandardná ikona – akcia je dostupná.

details_hover Modrá ikona – zvýraznený prvok pri ukázaní na položku kurzorom myši.

details_disabled Sivá ikona – akcia nie je dostupná.

Ikona stavu

Popis

details_default details_disabled details_hover

Zobraziť podrobnosti – zobrazia sa podrobné informácie o klientskom zariadení.

notresolved_default notresolved_disabled notresolved_hover

Zobraziť upozornenia – zobrazia sa podrobné informácie týkajúce sa upozornení na klientskom zariadení.

add_new_default add_new_hover add_new_disabled

Pridať nový – budú pridané nové zariadenia.

Nová úloha – bude pridaná nová úloha.

Nové oznámenie – bude pridané nové oznámenie.

Nové statické/dynamické skupinybudú pridané nové skupiny.

edit_default edit_disabled edit_hover

Upraviťmôžete upravovať vytvorené úlohy, oznámenia, šablóny správ, skupiny, politiky atď.

copy_disabled copy_default copy_hover

Duplikovať – umožňuje vytvoriť novú politiku založenú na už existujúcej politike, ktorú ste vybrali. Duplikovaná politika si vyžaduje nový názov.

move_default move_disabled move_hover

Presunúť – umožňuje presunúť počítače, politiky, statické alebo dynamické skupiny.
Prístupová skupina – umožňuje presunúť položku do inej statickej skupiny.

delete_disabled delete_default delete_hover

Vymazať – úplne odstráni zvoleného klienta, skupinu atď.

mn_icn_renamemultiple_default mn_icn_renamemultiple_disabled mn_icn_renamemultiple_hover

Premenovať viaceré položky – pokiaľ vyberiete viacero položiek, môžete ich premenovať po jednom alebo môžete použiť Regex vyhľadávanie (na základe regulárnych výrazov) a naraz premenovať viaceré položky.

add_new_default add_new_hover add_new_disabled

Pridať nový – budú pridané nové zariadenia.

scan_default scan_disabled scan_hover

Kontrolovať – táto funkcia spustí úlohu Manuálna kontrola na kliente, ktorý nahlásil hrozbu.

update_default update_disabled update_hover

Aktualizovať moduly – táto funkcia spustí úlohu Aktualizácia modulov (aktualizácia bude spustená manuálne).

mobile_default mobile_disabled mobile_hover

Spustiť úlohu – spustenie úlohy na mobilných zariadeniach.

enroll_default enroll_disabled enroll_hover

Znovu registrovať -– otvorí sa okno Pridať mobilné zariadenie prostredníctvom e-mailu.

unlock_default unlock_disabled unlock_hover

Odomknúť – zariadenie bude odomknuté.

lock_default lock_disabled lock_hover

Zamknúť – zariadenie bude uzamknuté po zachytení podozrivej aktivity alebo v prípade, že zariadenie je označené ako chýbajúce.

locate_default locate_hover locate_disabled

Hľadať – vyžiadanie GPS súradníc vášho mobilného zariadenia.

siren_default siren_disabled siren_hover

Siréna – vzdialene spúšťa hlučnú sirénu aj pokiaľ je na zariadení vypnutý zvuk.

remove_default remove_disabled remove_hover

Vymazať – všetky údaje uložené na zariadení budú zmazané bez možnosti obnovenia.

restart_default restart_disabled restart_hover

Reštartovať – ak vyberiete počítač a stlačíte tlačidlo Reštartovať, zariadenie sa reštartuje.
Obnoviť – obnoviť súbor presunutý do karantény späť do jeho pôvodného umiestnenia.

disable_default disable_disabled disable_hover

Vypnutie – ak vyberiete počítač a stlačíte tlačidlo Shutdown, zariadenie sa vypne.

play_default play_disabled play_hover

Spustiť úlohu... – vyberte úlohu a nastavte pre ňu spúšťač a obmedzenie (voliteľné). Úloha bude zaradená do poradia úloh čakajúcich na vykonanie podľa jej nastavení. Táto možnosť okamžite spustí úlohu, ktorú vyberiete zo zoznamu dostupných úloh.

clock_default clock_disabled clock_hover

Naposledy použité úlohy – zobrazia sa naposledy použité úlohy. Môžete kliknúť na požadovanú úlohu a opätovne ju spustiť.

mn_icn_user_normal mn_icn_user_disabled mn_icn_user_hover

Priradiť používateľa... – môžete priradiť používateľa k zariadeniu. Používateľov môžete spravovať cez Správu používateľov.

manage_default manage_disabled manage_hover

Spravovať politikypolitika môže byť tiež priradená priamo ku klientu (viacerým klientom), nie len ku skupine. Vyberte túto možnosť, ak si želáte priradiť politiku k označeným klientom.

icon_wake-up_calls wakeup_disabled wakeup_hover

Odoslať volanie na prebudenie – ERA Server spustí okamžitú replikáciu ERA Agenta na klientskom počítači. Používané sú porty UDPv4 a UDPv6 so štandardnými číslami 1237 a 1238. Toto je užitočné, ak nechcete čakať na pravidelný interval pripojenia ERA Agenta na ERA Server. Ak napríklad chcete, aby bola úloha pre klienta spustená na klientoch okamžite alebo chcete, aby bola politika aplikovaná ihneď.

icon_deploy deploy_hover deploy_disabled

Nasadiť agenta – pomocou tejto možnosti môžete vytvoriť novú úlohu pre server.

disable_default disable_disabled disable_hover

Deaktivácia produktov – licencia bude odstránená zo všetkých zvolených zariadení cez licenčný server spoločnosti ESET.

mn_icn_connect_normal mn_icn_connect_disabled mn_icn_connect_hover

Pripojiť – môžete vygenerovať a stiahnuť .rdp súbor, ktorý vám umožní pripojiť sa na cieľové zariadenie cez protokol RDP (Remote Desktop Protocol).

icon_mute

unmute_hover unmute_default unmute_disabled

Potlačiť – ak vyberiete počítač a stlačíte tlačidlo Potlačiť, Agent daného klienta sa prestane hlásiť do ERA. Bude len agregovať informácie. Ikona potlačeniaicon_muted_normal bude zobrazená vedľa názvu počítača v stĺpci „Potlačený“.
Po vypnutí potlačenia kliknutím na Potlačiť > Zrušiť potlačenie sa potlačený počítač bude znova prihlasovať (hlásiť) a komunikácia medzi ERA a klientom bude obnovená.

remove_default remove_disabled remove_hover

Vypnúť – vypnutie alebo odstránenie nastavenia, prípadne výberu.

edit_default edit_disabled edit_hover

Priradiť – táto funkcia slúži na priradenie politiky ku klientu alebo skupine.

import_default import_disabled import_hover

Importovať – môžete importovať správy, politiky alebo verejný kľúč.

export_default export_disabled export_hover

Exportovať – môžete exportovať správy, politiky alebo partnerský certifikát.

icon_desktop

Pracovná plocha

icon_vm

Virtuálny počítač (bez agenta)

icon_mobile

Mobil

icon_server

Server

icon_file_server

Súborový server

icon_mail_server

Poštový server

icon_gateway

Server brány

icon_collaboration_server

Server pre spoluprácu

icons_agent

ERA Agent

icon_mdc

Mobile Device Connector

icon_rds

Rogue Detection Sensor

icons_vah

Hostiteľ virtuálneho agenta

icons_proxy

Proxy

icon_era_server

ERA Server

icon_share_local_cache

Zdieľaná lokálna vyrovnávacia pamäť

icon_vma

Virtual Security Appliance

icon_eia

Enterprise Inspector Agent

icon_eis

Enterprise Inspector Server