Nastavenie služby SNMP Trap Service

Pre prijímanie SNMP správ musíte nastaviť službu SNMP Trap. Postup nastavenia podľa operačného systému:

WINDOWS

Prerekvizity

Služba Simple Network Management Protocol musí byť nainštalovaná na počítači, na ktorom je spustený ERA Server, a tiež na počítači, kde bude nainštalovaný softvér SNMP trap.

Oba počítače by sa mali nachádzať v rovnakej podsieti.

Služba SNMP musí byť nastavená na počítači, na ktorom je spustený ERA Server.

Nastavenie služby SNMP (ERA Server)

1.Stlačte kombináciu klávesov Windows + R pre otvorenie dialógového okna Spustenie, do poľa Otvoriť zadajte Services.msc a stlačte Enter. V okne služieb vyhľadajte službu SNMP Service.

2.Otvorte kartu Traps, zadajte public do poľa Community name (Názov komunity) a kliknite na Add to list (Pridať do zoznamu).

3.Kliknite na Add (Pridať), zadajte Názov hostiteľa, IP adresu, prípadne IPX adresu počítača, na ktorom je nainštalovaný softvér SNMP Trap a kliknite na Add (Pridať).

4.Prejdite na kartu Security (Zabezpečenie). Kliknite na Add (Pridať) pre otvorenie okna SNMP Service Configuration (Konfigurácia služby SNMP). Zadajte public do poľa Community name (Názov komunity) a kliknite na Add (Pridať). Práva budú nastavené na READ ONLY (iba na čítanie), čo je v poriadku.

5.Uistite sa, že je označená možnosť Accept SNMP packets from any hosts (Pakety SNMP prijímať od všetkých hostiteľov) a kliknite na OK pre potvrdenie. Služba SNMP ešte nie je nakonfigurovaná.

Nastavenie softvéru SNMP Trap (Klient)

1.Na strane klienta je služba SNMP nainštalovaná a nie je potrebná žiadna ďalšia konfigurácia.

2.Nainštalujte aplikáciu AdRem SNMP Manager alebo AdRem NetCrunch.

3.AdRem SNMP Manager: Spustite aplikáciu a vyberte možnosť Create New SNMP Node List (Vytvoriť nový zoznam uzlov SNMP). Kliknite na Yes (Áno) pre potvrdenie.

4.Skontrolujte sieťovú adresu vašej podsiete (zobrazená v tomto okne). Kliknite na OK pre vyhľadanie vašej siete.

5.Počkajte na ukončenie vyhľadávania a kým sa nezobrazia výsledky v okne Discovery results (Výsledky vyhľadávania). IP adresa ERA servera by sa mala zobraziť v zozname.

6.Vyberte IP adresu servera a kliknite na OK. Adresa servera bude zobrazená v sekcii Nodes (Uzly).

7.Kliknite na Trap Receiver Stopped (Príjem oznámení zastavený) a vyberte možnosť Start (Spustiť). Zobrazí sa Trap Receiver Started. Teraz môžete prijímať správy SNMP z vášho ERA Servera.

LINUX a Virtuálne zariadenie ERA

1.ERA VA už obsahuje potrebný balík. Na iných systémoch Linux nainštalujte balík snmpd pomocou nasledujúcich príkazov:
apt-get install snmpd snmp (pre distribúcie Debian, Ubuntu)
yum install net-snmp (Red-Hat a Fedora distribúcie)

2.Otvorte súbor /etc/default/snmpd a vykonajte nasledujúce zmeny:

#SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -g snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid'
Pridaním  na začiatok riadku tento riadok zakážete.

SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid -c /etc/snmp/snmpd.conf'
Pridajte do súboru tento riadok.

TRAPDRUN=yes
Zmeňte parameter trapdrun na yes.

3.Vytvorte zálohu pôvodného súboru snmpd.conf. Súbor bude neskôr zmenený.

mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.original

4.Vytvorte nový súbor snmpd.conf a pridajte doň nasledujúce riadky:

rocommunity public
syslocation "Testing ERA6"
syscontact admin@ERA6.com

5.Otvorte súbor /etc/snmp/snmptrapd.conf a pridajte nasledujúci riadok na koniec súboru:

authCommunity log,execute,net public

6.Zadajte nasledujúci príkaz pre spustenie správcu služby SNMP a pre sledovanie prichádzajúcich správ:

/etc/init.d/snmpd restart
alebo
service snmpd restart

7.Pomocou nasledujúceho príkazu sa uistite, že služba je spustená a zachytávanie správ funguje:

tail -f /var/log/syslog | grep -i TRAP