Inštalácia bezpečnostných produktov

Bezpečnostné produkty spoločnosti ESET môžu byť nainštalované vzdialene, a to kliknutím na požadovaný klientsky počítač a zvolením možnosti Nová... alebo vytvorením novej úlohy pre klienta Inštalácia softvéru v časti Správca > Úlohy pre klienta. Kliknite na možnosť Nová úloha... a môžete začať nastavovať úlohu.

Časť Vykonania úloh pre klienta vám zobrazí aktuálny stav úlohy pre klienta a obsahuje aj indikátor priebehu pre označenú úlohu.

client_task

icon_section Základné

Zadajte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne popis do poľa Popis a typ úlohy do poľa Typ úlohy. Typ úlohy (pozrite si zoznam vyššie) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

icon_section Cieľ

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ciele nie je možné pridať pri vytváraní úlohy pre klienta. Ciele môžete pridať až vtedy, keď je už úloha vytvorená. Upresnite Nastavenia úlohy a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy. Potom vytvorte Spúšťač a zvoľte ciele, na ktoré má byť daná úloha aplikovaná.

client_task_target

icon_section Nastavenia

Označte začiarkavacie políčko vedľa možnosti Súhlasím s licenčnou dohodou koncového používateľa aplikácie, ak s ňou súhlasíte. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti EULA.

Kliknite na možnosť <Vyberte ESET licenciu> a zo zoznamu dostupných licencií vyberte licenciu pre inštalovaný produkt.

V sekcii <Vyberte balík> vyberte príslušný inštalačný balík z repozitára alebo zadajte URL adresu balíka. Zobrazí sa zoznam dostupných balíkov, kde si môžete vybrať produkt spoločnosti ESET, ktorý chcete nainštalovať (napr. ESET Endpoint Security). Vyberte požadovaný inštalačný balík a kliknite na OK. Ak chcete zadať URL adresu inštalačného balíka, napíšte ju alebo skopírujte do textového poľa (napr. file://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi). Nepoužívajte URL adresu, ktorá vyžaduje autorizáciu.

http://server_address/ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z verejného webového servera alebo vášho vlastného HTTP servera.

file://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z lokality vo vašej sieti.

file://C:\installs\ees_nt64_ENU.msi – ak inštalujete z lokálneho disku.

icon_details_hoverPoznámka:

1.ERA Server a ERA Agent musia mať prístup na internet, aby sa mohli pripojiť na repozitár a vykonať inštaláciu. Ak nemáte prístup na internet, môžete klientsky softvér nainštalovať lokálne.

2.Keď zasielate klientsku úlohu slúžiacu na inštaláciu softvéru (Úlohy pre klienta > Operačný systém > Inštalácia softvéru) na klientsky počítač v doméne so spusteným ERA Agentom, tento počítač musí mať pridelené povolenie na čítanie pre priečinok, v ktorom sú uložené inštalátory. Riaďte sa týmito inštrukciami:

a.Pridajte účet počítača do Active Directory (napr. NewComputer$ ).

b.Počítaču NewComputer$ prideľte povolenie na čítanie pre priečinok s inštalátormi – kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, z kontextovej ponuky zvoľte možnosť Vlastnosti, prejdite na kartu Zdieľanie a stlačte Zdieľať. Znak „$“ je na konci názvu počítača nutné uviesť.

V prípade potreby môžete zadať parametre inštalácie. Za iných okolností ponechajte toto pole prázdne. Vyberte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre vynútenie automatického reštartovania počítača po inštalácii. Túto možnosť však môžete vynechať, pretože klientsky počítač môže byť reštartovaný aj manuálne.

icon_section Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr.

client_task_finish