Nastavenia riadiaceho panela

Nastavenia riadiaceho panela môžete použiť na spravovanie preddefinovaných a novovytvorených riadiacich panelov. Sú dostupné tieto možnosti:

Pridanie nového riadiaceho panela – kliknite na symbol icon_plus nachádzajúci sa na vrchnej lište riadiaceho panela. Zadajte názov nového panela a potvrďte kliknutím na OK. Následne bude pridaný nový prázdny riadiaci panel. Po nastavení riadiaceho panela doňho môžete začať pridávať správy.

Duplikovanie riadiaceho panela – vyberte riadiaci panel, ktorý chcete duplikovať, a kliknite na symbol icon_cogwheel vedľa názvu riadiaceho panela. Vyberte možnosť Duplikovať a vytvorí sa kópia zvoleného riadiaceho panela.

Kliknite na icon_reload Obnoviť stránku pre obnovenie zobrazených informácií vo zvolenom riadiacom paneli.

Presunutie riadiaceho panela – kliknite na názov panela a podržaním tlačidla myši panel presuňte na nové miesto.

Zmena veľkosti panela (počet zobrazených správ) – kliknite na symbol icon_cogwheel > Zmeniť rozloženie. Vyberte počet správ, ktoré chcete zobraziť v riadiacom paneli. Následne sa zmení rozloženie panela.

Premenovanie riadiaceho panela – kliknite na symbol icon_cogwheel nachádzajúci sa vedľa názvu riadiaceho panela a kliknite na Premenovať. Zadajte názov nového panela a kliknite na OK.

Odstránenie riadiaceho panela – kliknite na symbol icon_cogwheel vedľa názvu panela, vyberte možnosť Zmazať a potvrďte odstránenie.

Zmena veľkosti – pre zmenu veľkosti správy kliknite na symbol dvojitej šípky nachádzajúci sa na pravej strane správy. Dôležitejšie správy sú väčšie, naopak menej podstatné správy sú menšej veľkosti. Správy tiež môžete zobraziť na celú obrazovku.

dashboard_options

Zmeniť typ grafu – pre zmenu typu grafu kliknite na symbol Graf v ľavom hornom rohu grafu a vyberte Kruhový graf, Čiarový graf atď.

Kliknite na Obnoviť pre obnovenie zobrazených informácií vo vnútri zvolenej správy.

Kliknite na Zmeniť pre zobrazenie inej správy.

Ak chcete pridať alebo upraviť šablónu, kliknite na možnosť Upraviť šablónu správy.

Kliknite na Nastaviť interval frekvencie obnovenia pre zadanie časového intervalu pravidelného obnovenia údajov v správe. Predvolená dĺžka intervalu je 120 sekúnd.

Kliknite na Naplánovať pre pridanie/zmenu plánovanej správy.

Premenujte/Odstráňte správu.