Vytvorenie novej šablóny správy

Prejdite do sekcie Správy a kliknite na tlačidlo Šablóny správ v časti Kategórie a šablóny. Z kontextového okna vyberte možnosť Nová šablóna správy...

work_computers_new_report_template

icon_section Základné

Upravte základné informácie o šablóne. Zadajte Názov, Popis a Kategóriu. Na výber sú len prednastavené kategórie. Vytvoriť novú kategóriu je možné pomocou možnosti Nová kategória, ktorá bola spomenutá v predchádzajúcej kapitole.

work_computers_new_report_chart01

icon_section Graf

V sekcii Graf vyberte typ Správy. Môže to byť buď Tabuľka, v ktorej sú údaje rozdelené do riadkov a stĺpcov, alebo Graf, ktorý tvoria osi X a Y.

icon_details_hoverPoznámka:

Vybraný typ grafu bude zobrazený v sekcii Ukážka. Vďaka tomu môžete okamžite vidieť, ako bude správa vyzerať.

Možnosť Graf vám ponúka niekoľko nastavení:

Pruhový graf – graf s obdĺžnikovými stĺpcami.

Bodový graf – v tomto type grafu sú použité na zobrazenie hodnôt bodky (podobne ako pri stĺpcovom grafe).

Koláčový graf – je to kruhový graf proporčne rozdelený na časti podľa príslušných hodnôt.

Prstencový graf – podobný ako koláčový, môže však obsahovať rôzne typy dát.

Čiarový graf – zobrazuje údaje v dátových bodoch spojených rovnými čiarami.

Jednoduchý čiarový graf – zobrazuje údaje pomocou čiar, nezobrazuje dátové body.

Skladaný čiarový graf – tento graf použite v prípade, ak potrebujete analyzovať dáta s rozdielnymi mernými jednotkami.

Skladaný pruhový graf – podobný ako jednoduchý pruhový graf, môže však obsahovať rôzne typy dát s rozdielnymi mernými jednotkami.

Môžete prípadne zadať názvy pre osi X a Y pre zjednodušenie čítania grafov a celkovej orientácie v grafe.

work_computers_new_report_chart02

icon_section Údaje

V sekcii Údaje si vyberte, ktoré údaje chcete zobraziť:

a.Stĺpce tabuľky: Údaje sú do tabuľky pridávané automaticky podľa zvoleného typu správy. Môžete upraviť Názov, Označenie a Formát.

b.Osi grafu: Zvoľte údaje pre osi X a Y. Kliknutím na daný symbol sa otvorí okno s nastaveniami. Možnosti dostupné pre os Y vždy závisia od možností vybraných pre os X a naopak, pretože graf zobrazuje ich vzájomný vzťah a údaje musia byť kompatibilné. Vyberte potrebné údaje kliknite na OK.

Môžete tiež zmeniť Formát, v ktorom sú dáta zobrazené, na jeden z nasledujúcich formátov:

Údajový pruh (len pri pruhových grafoch)/Hodnota/Farba/Ikona.

icon_section Zoradenie

Pridať zoradenie – definovanie vzťahu medzi vybranými údajmi. Vyberte počiatočné údaje (hodnotu zoradenia) a metódu zoradenia, buď Vzostupne, alebo Zostupne. Určíte tak výsledok zobrazený v grafe.

icon_section Filter

Ďalej nastavte filtrovaciu metódu. Vyberte filtrovaciu metódu a jej hodnotu zo zoznamu. Určíte tak, aké údaje budú zobrazené v grafe.

icon_section Súhrn

V sekcii Súhrn skontrolujte vybrané nastavenia a údaje. Ak je všetko v poriadku, kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny správy.

Každá správa v riadiacom paneli má vlastné nastavenia a prispôsobenia. Kliknite na ozubené koleso v pravom hornom rohu pre ich zobrazenie. Tu môžete Obnoviť zobrazené údaje, Zmeniť typ správy, Upraviť šablónu správy, nastaviť frekvenciu Obnovenia, ktorá určuje, ako často sú údaje v danej správe obnovované, alebo Premenovať/Zmazať správu. Pomocou šípok v dolnej časti môžete zmeniť veľkosť správy. Relevantné správy môžete zväčšiť, menej relevantné zmenšiť atď. Kliknite na možnosť icon_portlet_expand Prepnúť na celú obrazovku pre zobrazenie správy na celú šírku obrazovky.